Ski-kirke.gif

 

I 1850 fikk Ski kommune kjøpt tilbake de to middelalderkirkene i Kråkstad og Ski fra private kirkeeiere.  Ski kirke var da så forfallen at man vurderte om kirken skulle repareres og utvides, eller om den skulle rives.  I desember 1856 vedtok herredsstyret at kirken skulle rives og en ny og større steinkirke skulle reises på samme sted.  Da grep imidlertid oppsitterne fra Skogbygda i det nordlige Ski inn.  De innkalte til et stort sognemøte på Eikjol gård i januar 1858.  Det resulterte i en henstilling til herredsstyret om å reparere og bevare Ski kirke.  Samtidig ble det fremført en sterk anmodning om heller å bygge en ny trekirke i Skogbygda.  I referatet fra et møte i april 1858 står det at "representantskapet tiltrer sognemøtets beslutning."

Resultatet ble altså at den vakre historiske Ski kirke fra 1100-tallet ble bevart for ettertiden, - under forutsetning av at det skulle reises et kapell i Skogbygda.  Dette skjedde takket være initiativet og innsatsen fra oppsitterne i Skogbygda.  Mens Ski kirke ble restaurert i 1860, skulle det imidlertid gå rundt 45 år før byggeplanene på Siggerud ble realisert.

Ski Kirke


Ski kirke er bygget i romansk stil en gang ved midten av 1100-tallet. Opprinnelig besto kirken av skip og kor. Skipet hadde portal i vest og i syd, og et lite vindu høyt oppe på sydveggen. Sydportalen og det lille vinduet er fylt igjen i dag, men en kan fremdeles se merker etter sydportalen ved det vestre vinduet på sydveggen. Kirken hadde opprinnelig ikke tårn. Da den fikk klokker ble de plassert i et lite tårnbygg midt på taket. Senere ble vesttårnet bygget og klokkene plassert der. Klokkene er fra 1668 og 1871. På toppen av
tårnet er det et spir med en kule og en vindfløy med årstallet 1860. Høyden fra bakken til toppen av spiret er ca. 31. m. Ski kirke var soknekirke i middelalderen. Sognepresten bodde på Rullestad gård. Ved reformasjonen ble Ski annekskirke til Kråkstad og ble betjent av soknepresten der. I 1723 ble kirken med tilhørende jordeiendommer solgt. Major Hansteen på Haga kjøpte da kirken for 995 riksdaler. Den siste private kirkeeieren, Holm Dal tilbød i 1849 kommunen å kjøpe kirken. De kjøpte den for 1300 spesidaler, Den trengte da å settes i stand og den var nær revet for å gi plass for en ny "tidsmessig" kirke. En rekke oppsittere i skogbygda forlangte da at kommunen nøyde seg med å sette kirken istand for en mindre sum slik at skogbygda også med tiden kunne få sin kirke. Resultatet ble at de laget store nye vinduer på nord og sydsiden i skipet, fylte igjen den gamle sydportalen og laget et større vindu i koret. Korbuen ble utvidet til sin nåværende størrelse.
Murene i selve kirken er fra 1100-tallet og er ca 130 cm tykke. De består av bruddsten av gneis og granitt som er bundet sammen med kalkmørtel. Der vi går inn i kirken var det før restaureringen i 1860 et våpenhus av tre. Våpenhuset ble fjernet for å gi plass til vesttårnet.


Hvis man ser ekstra nøye etter, er korets nordvegg skjev i forhold til skipet og de øvrige veggene. Koret er utvendig faktisk ca. 40 cm smalere i østenden.
Benkene er fra 1860. Til da hadde det blant annet vært innelukkede stoler for to Hebekk gårder, Roås og Årås og et såkalt "chor" som ble leiet av Finstad og Vevelstad gårder. Ellers har en fulgt gammel skikk slik at kvinnene satt på nordsiden og mennene på sørsiden i skipet. Barn og unge satt gjerne på galleriet. Fra 1860 var galleriet plassert kun på sydsiden, men ble i 1935 flyttet til nordsiden for å bedre lysforholdene.
Lysekronene i skipet er en gave til kirken fra lensmann Jørgen Andersen Brochman på Finstad og bærer årstallet 1666.
Prekestolen er fra 1935. Det samme er også glassmaleriene i vinduene. De er tegnet av arkitekt O. Stein. Det nye sakristitilbygget er fra 1934.
Døpefonten sto opprinnelig ved inngangsdøren i vest. Det skulle minne om at dåpen er inngangen til Guds rike. Den må være fra midt av 1100-tallet. Sokkelen er av nyere dato. Fatet er en gave fra Kværner gård i 1910.
Altertavlen er en kopi av Adolf Tidemands altertavle i Bragernes kirke laget av Th. Holmboe i 1890 og gitt til kirken av Julie Rasmussen Monsrud.
Rammen rundt altertavlen er fra 1934, tegnet av arkitekt O. Stein. I baldakinene på to sider av altertavlen ser en til venstre ovenfra Moses, Matteus og Markus, til høyre Elias, Lukas og Johannes.
I korets nordvegg kan en se et lite firkantet rom, et såkalt repositorium. I gammel tid oppbevarte en der de hellige kar fra alteret mellom hver gudstjeneste.
Altersølvet, kalk og disk, i forgylt sølv er fra 1732. De to store lysestakene (plett) er gitt til kirken i 1888, vinkannen (sølv) i 1859.
Gyldenlærstolene i koret er fra 1935 og gitt av Ski Bondekvinnelag i forbindelse med restaureringen.


Orgelet er fra 1952 og bygget av J. H. Jørgensens orgelfabrikk og har 17 stemmer. Ski kirke fikk endelig kirkeskip i 2004