Ski Slektshistorielag - vedtekter.

§ 1 Formål

Ski Slektshistorielag har som formål:

 1. Å fremme interessen for slektsgranskning i Ski og Follo, og bevare lokalhistoriske verdier i området.
 2. Å yte hjelp til medlemmer med slektsgranskning
 3. Å lese av og utgi kirkebøkene for Ski og Kråkstad, samt andre relevante protokoller innen slektsgranskning
 4. Å utgi medlemshefte "Slektsveven" så lenge laget rår over nødvendige ressurser for dette.

 

§ 2 Medlemsskap

Medlemskap er åpent for alle. Det innkreves en kontingent som fastsettes av årsmøtet.

Medlemsheftet Slektsveven inkluderes i vanlig medlemsskap med 1 hefte av hver utgivelse.

Medlemmer av Ski Slektshistorielag kan ved økonomisk mislighold av lagets midler eller ved å opptre på en slik
måte at det skaper splid og uro i laget, ekskluderes etter vedtak i styret.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent blir automatisk slettet fra medlemsregisteret ved årsskiftet.

 

§ 3 Arbeidsår / Medlemsmøter

Laget arbeids- og regnskapsår følger kalenderåret. Det avholde medlemsmøte minst 1 gang i måneden i
tiden januar - mai og september - november.

 

§ 4 Årsmøte

 1. Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Møtet skal avholdes innen utgangen av februar måned og
  innkalles med minst 14 dagers varsel ved kunngjøring i lokalavisen og/eller direkte innkalling via
  e-mail eller brev.

 2. Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 1.februar.
  Stemmerett har de medlemmer som har betalt kontingent for foregående år, eller betalt kontingent
  for inneværende år, før årsmøtet.
 3. Årsmøtet skal behandle styrets årsmelding, revidert regnskap og saker som er nevnt i innkallingen,
  samt fastsette kontingent og foreta valg av tillitsvalgte i henhold til § 5.
 4. Årsmelding og regnskap følger kalenderåret.
 5. Ekstraordinært årsmåte skal avholdes dersom styret finner det nødvendig, eller dersom minst
  ti medlemmer krever dette.

 

§5 Dagsorden for årsmøtet

Styret fastsetter dagsorden for årsmøtet. Den skal omfatte:

 1. Valg av møteleder
 2. Årsmelding
 3. Revidert regnskap
 4. Arbeidsplan og budsjett for kommende år
 5. Andre saker nevn i innkallingen
 6. Valg

 

§ 6 Valg

Valget foregår ved håndsopprekning og avgjøres ved simpelt flertall.
Hvis noen forlanger skriftlig avstemning, gjennomføres dette.

 1. Leder velges for ett år.
 2. Sekretær, kasserer, 1. og 2. styremedlem, velges for 2 år i år med ulike tall.
 3. Nestleder, 3. og 4. styremedlem velges for 2 år i år med like tall..
 4. Valgkomite på min. 2 personer velges hvert år.
 5. Revisor velges for 2 år med like tall.

§7 Styret

Laget ledes av et styre på åtte medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 4 styre- medlemmer.
Den til enhver tid ansvarlig Redaktør for Slektsveven og Hjemmesiden har møterett i styret.
Andre oppnevnte representanter for lagets utvalg (IT, hjemmeside, kirkebokavskr. etc.) kan innkalles til styremøter etter behov.

 

§8 Styrets arbeid

 1. Styret skal lede arbeidet i samsvar med lagets vedtekter og årsmøtets vedtak.
 2. Lederen innkaller til møte når denne finner det nødvendig eller når det forlanges av tre av de øvrige
  styremedlemmene.
 3. Styrets leder representere laget utad.
 4. Styret har ansvar for lagets drift og økonomi
 5. Styret kan oppnevne utvalg / komiteer til å ta seg av bestemte oppgaver.
 6. Styret utarbeider nødvendige instrukser for styremedlemmene.
 7. Styret legger fram årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan for årsmøtet.
 8. Styret er ansvarlig for lagets materiell, og kan oppnevne en materialforvalter.
 9. Styret kan gjøre gyldige vedtak når leder, eller i dennes sted nestleder, og minst
  halvparten av de andre medlemmene i styret møter. I tilfelle stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
 10. Er ikke vedtaket enstemmig kan hver av styremedlemmene kreve sin stemmegivning protokollert.
 11. Styret oppnevner avis- og hjemmesidereaksjon og andre hjelpegrupper etter behov.

 

§ 9 Vedtektsendringer

 1. Endring av lagets vedtekter krever to tredjedels flertall av de lovlige avgitte stemmer på årsmøtet.
 2. Stemmeberettigede er medlemmer som har betalt siste års kontingent eller som har meldt seg inn
  og betalt kontingent før årsmøtet avholdes. Øvrige vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall.
 3. Forslag om vedtektsendringer eller forslag om saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være
  styret i hende senest 1.februar. Det skal kunngjøres i innkallingen at slike forslag foreligger.

 

§ 10 Æresmedlemsskap

Æresmedlemskap i Ski Slektshistorielag kan gis tildeles et medlem som har gjort ekstraordinær innsats
for å fremme lagets formål. Utnevnelsen finner sted når styret bestemmer dette.
Æresmedlemmer får tildelt diplom og fritas for å betale medlemskontingent.
Kostnader knyttet til utnevnelsen dekkes av slektshistorielaget.

Bare årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer. Forslag om utnevnelse av æresmedlemmer kan fremmes av
medlemmene ovenfor styret. Forslagene skal være begrunnet. Styret behandler innkomne forslag og
innstiller til årsmøtet. Forslag kan når som helst fremmes og skal behandles på første årsmøte.

 

§ 11 Oppløsning

Hvis driften av laget ikke lar seg opprettholde som følge av sviktende interesse eller andre grunner,
skal det på det ordinære eller ekstraordinære årsmøtet nedsettes et utvalg på tre medlemmer som får
ansvar for å ta vare på lagets eiendeler i fem år. Har det i løpet av denne perioden ikke vært mulig å
få virksomheten i gang igjen, har utvalget fullmakt til å overdra alle lagets midler til Ski bibliotek,
avdeling for lokal historie eller tilsvarende arkiv.

 

Vedtatt på årsmøtet 20. februar 2003.
Revidert på årsmøtet 16. februar 2011.  Copyright Ski slektshistorielag.