Kongeligt aabent

Brev.

 

Paa dertil given Foranledning offentliggjøres herved nedenstaaende, i Aaret 1877 udstedte kongelige aabne Brev, hvorved den den nuværende danske Linie af Familien Barnekow tilkommende


Danske Adelsret

anerkjendes som alt forud Bestaaende ”Vi Christian den Niende af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

 

Gjøre vitterligt:

 

At eftersom Os Elskelige Hr Frederik. Wilhelm Christian Barnekow, Vor Kammerjunker og Ritmester Ridder af Dannebroge, og hans ved Døden afgangne Brødres Sønner Christian Barnekow samt Robert Gabriel Adolph Barnekow og Sophus Carl Christian Barnekow for Os allerunderdanigst have andraget, at der er rejst Tvivl om, hvorvidt de henhøre til den danske Adelstand, saa ville Vi efter deres allerunderdanigst gjorte Ansøgning og Begjæring samt de Os i den Anledning at vor Justitsminister allerunderdanigst foredragne Omstændigheder allernaadigst have anerkendt, at fornævnte Vor Kammerjunker og Ritmester Hr. Frederik Wilhelm Christian Barnekow, Ridder af Dannebroge, afganne Overauditør, Kammerjunker Adolph Gothard Joachim Barnekows Søn Christian Barnekow og afgangne Ritmester, Toldforvalter August Carl Ferdinand Barnekows Sønner Robert Gabriel Adolph Barnekow og Sophus Carl Christian Barnekow, der alle nedstamme i lige Linje paa Sværdsiden fra Henrik Barnekow, som i Aaret 1376 var Vidne og Borgen ved Forliget i Kjøbenhavn mellem Oluf Hakonssøn og Dronning Margrethe paa den ene Side og Hertug Albrecht af Meklenborg paa den anden Side, og hvis Farfader Henrik Barnekow i Aaret 1311 blev slaaet til Ridder af Kong Erik Erikssøn, saa vel som deres her i Landet værende agnatiske Descendenter henhøre til den danske Adel og ere, berettigede til at nyde alle denne tilkommende Rettigheder.

 

Forbydende alle og enhver mod det, som foreskrevet staar, Hinder at gøre.

 

Givet paa Vort Slot Bernstorff den: 26de September 1877.

 

Under Vor Kongelige Haand og Segl. Christian B.


(L. S.)
J. Nellemann.


Aabent Brev,
hvorved Kammerjunker, Ritmester Frederik Wilhelm Christian Barnekow, Ridder af Dannebroge, og hans Brodersønner Christian Barnekow samt Robert Gabriel Adolph Barnekow og Sophus Carl Christian Barnekow anerkendes som henhørende til den danske Adel."


       *
Frederiksberg, Dronningens Vej, Villa Solvejg, den 4de Januar 1901., l Egenskab af den danske Linies Chef:

A.     Barnekow,

Fuldmægtig ved den kgl. Landsover- samt Hof- og Stadsret.

 

 

 

Tilbake