Abrahamson. Side 26 -28

(Adelspatent af 28/12 1827)

 

Slægten Abrahamson stammer fra Polen. Christian Abrahamson, 1701, var Starost over Herskabet Tuchel. Han var gift i 2det Ægteskab med Anna Maria Memsin*) Deres søn Ephraim Abrahamson, 1702 I Cohlin, var Legationsraad, Over-Finantsraad og tilsidst Generalkontrolleur over de polske Finantser i Danzig. Han var gift med Catharina v. Kønigsløw, 1742, af en gammel adelig Familie. De havde 3 sønner, hvoraf Johan Benjamin Abrahamsonn har efterladt Afkom, og fra ham nedstammede den 1827 her i Landet adlede Oberst Joseph Nicolai Abrahamson. Han skrev sig Abrahamsonn, men hans Søn Werner Hans Fredrik forandrede denne Skrivemaade til det tidligere ” Abrahamson”. Werner Hans Frederik, f. 1744, 1812, traadte i dansk Tjeneste og blev Capitain i Artilleriet og Lærer ved Landcadetcorpset. Han var gift med Benedikte Rosine Marie Rothe, f. 1761, 1830, Datter af Nicolai August v. Rothe og Hedwig Margaretha Bille. Deres Søn Joseph Nicolai Benjamin Abrahamson, f. 1789, 1847, (Han forrådte sin fortrolige venn Hoppe, tidligere militær, ruinert ved spekulasjoner og avskjediget I unåde,(min anmerkning)), begynte 1805 sin militaire Løbebane som Artelleriofficeer, 1808 blev han Adjoint af Generalquarteermesterstaben og Lærer ved Artillericadet-Institutet, han avancerede 1811 til Premierlieutenant og dernæst til Capitain, 1824 tillagdes ham ajors og 1829 Oberstlieutnant Charakteer. Han ansattes 1830 som UnderviisningsDirecteur ved den militaire Høiskole og blev 1835 Overquarteermester og virkelig Generalkrigskommissair baade for Armeen og for Søindrulleringen. 1814 gik han som Souschef for Staben med det Troppekorps, som sendtes til Rhinen, og var fra 1816 til 1818 i Hertugen af Wellingtons Hovedqvarteer. Han var efterhaanden Medlem af flere Commisioner, bl.a. af militair-Commisionen angaaende en ny Hærorganisation, og brugtes i forskjellige Sendelser til Udlandet; han hørte til de Mænd, der havde Kong Frederik den 6tes Tillid.

 

De første forsøg med den indbyrdes Underviisning, som han i Tidenes Løb indlagde sig store fortjenester af, anstillede han 1819. Hans litteraire Virksomhed indskrænkede sig dog ikke til ”den Indbyrdes Underviisning2, omendskjønt dens Indførelse blev han store Livs Opgave og Hovedformaalet for hans litteraire Virksomhed. Det manglede ham ikk paa Æresbeviisninger, 1817 blev han Ridder af Dannebroge, 1819 af Æreslegionen, 1824 af Sværd-Ordenen og af Bath-Ordenen og Dannebrogsmand, 1826 blev han Ridder af St. Annæ Ordenen i Brillianter, 1828 Commandeur af Dannebroge, 1830 Johanniter Ridder, 1832 fikk han Sværd-Ordenen i Brillianter, 1840 blev han Commandeur af Frelserens Orden. 1821 Kammerjunker og 1827 optoges han i den danske Adelsstand. 1830 Creeredes Abrahamson til Dr. Phil. Af Universitetet i Køningsberg. Han var gift (6/1 1821) med Sophia Fredericke Frisch, f. 1796, 1872, Datter af Etatsraad Frisch, Direkteur ved den grønlandske Handel; deres børn:

 

  1. Werner Hans Frederik Abrahamson, f. 29/10 1822, i Generalstaben, 1865 afskediget som Oberst. Han var 1848 ansat i Hovedquarteret, 1849 Stabschef hos General Moltke(4de Brigade), 1850 Stabschef hos General Ræder (5te Brigade), 1864  Kommandant for Felttelegraphen og Felttopographiet, 1856 Borgerrepresentant og 1870 Raadmand i Kjøbenhavns Magistrats 4de Afdeling, R. af D. Og Dmd., gift 31/10 1854 med Nina Sophia Fredericke Paulsen, f. 13/3 1835, Datter af Amtsforvalter Paulsen i Frederiksborg..

 

  1. Dorathea, f. 24/11 1823, 30/3 1858

 

 

  1. Benedikte Rosine Marie, f. 1079 1825, 13/7 1833

 

Werner Hans Frederik Abrahamson havde i Ægteskabet med Benedikte Rosine Marie Rothe foruden den i Adelsstanden ophøiede Joseph Nicolai Benjamin Abrahamson en Søn, Vilhelm Frederik, f. 1870, 1818, Capitain I Artilleriet, og een Datter, Margarethe Juliane Signe, f. 30/5 1781, 1871, gift med Havnecontrolleur Niels Frederik Læssøe, f. 1775, 1831, der efterlod afkom, deriblandt den bekjendte Werner Frederik Læssøe, f. 23/9 1811, Oberst i Generalstaben, der i Krigen 1848 som Stabschef ved Hovedqvarteret indlagde sig store Fortjenester og paa grund af den Dygtighed, han lagde for Dagen, vandt almindelig Tillid. Hans Planer for Felttoget 1849, der af Vedkommende vare approberede, bleve, da de vare heldig begyndte, kuldkastede af den daværende Krigsminister, General Hansen, og Læssøe selv blev entlediget som Stabschef og ansat som Commandeur forn12te Bataillion. I spidsen for denne Bataillon faldt han i Slaget ved Isted den 25/7 1850.

Hans fjærnelse fra Posten som Stabschef ved Overcommandoen var en Uretfærdighed, og at den paa en Maade sattes i Forbindelse med Søslaget ved Ecernførde var mer end en Uretfærdighed.

 

*) I første Ægteskab var Christian Abrahamson gift med Jomfru Kohl og i 3die Ægteskab med Elisabeth Janikonska. En Søn af dette Ægteskab, Franciscus A., eiede store Godser ved Marianwerder