Adeler.  Side 29 - 31

(Patent af 11/2 1823)

 

Johannes Emil Adeler, f. 11/4 1777, 7/5 1842, en søn af Kammerherre Theodorus Adeler, Capitain i Søetaten, og Frederikke Ferdinandine v. Benzon, nedstammer i lige Linie fra Cort Sivertsen Adeler, men hørte ikke til den i 1784 i den friherrelige Stand ophøiede Linie, der uddøde 1844 med Lehnsbaron Christian Lente Adeler til Adelersborgs F. C., Kammerherre, Dr. juris, Major, Amtmand i Flensborg, senere i Travendal, efter hvis død F. C. Hjemfaldt til Kronen, medens Titelen som Lehnsbaron alt Tidligere – ifølge Patent af 11/2 1823 – var gaaet over til Johannes Emil Adeler, der var avanceret til Stabscapitain og i nogle Aar var Overtelegraphbestyrer  i Norrejylland, fra hvilken Post  han 1812 blev entlediget, hvorhos han erholdt Majors, senere Oberstlieutenants Charakter.

            Han kjøbte Høgholm i Jylland, som han solgte, og senere Kattrup i Sjælland. Efter Salget af denne eiendom bosatte han sig 1839 i Sorø og udfoldede en ikke ubetydelig litterair Virksomhed. Han var gift 3 Gange:

 

1)     27/11 1805 med Sophie Frederikke Baronesse Stieglitz-Brockdorff, men blev separeret Aaret efter.

 

2)     I München 1813 med Comptesse Josphine Francisca Antonie Jeanette Ferdinandine Rambaldi, som døde 16/3 1814 paa Gromelle i Frankrig i Barselseng med en Søn, der døde 6 Dage efter Moderen.

 

 

3)     16/1 1824 med Margrethe Sophie Vilhelmine v. Bassewitz, f. 11/4 1801, med hvem han havde følgende børn:

 

1.      Lehnsbaron Cort Sivertsen Theodor, f. 1/5 1825 paa Høgholm. Han blev Student 1851, og bor i Kjøbenhavn.

 

2.      Baron Frederik august, f. 20/6 1826, der er til Søes; der mangler Efterretninger om ham.

 

 

3.      Baron Christian Herman, f. 14/7 1828, Blev Officeer 1848 fra Landcadetacademiet, fik Afsked ved Reductionen I Decbr. 1864 og var da Capitain ved 19de Batallion I Nyborg. Han blev gift med Vilhelmine Theodora v. Bornemann, f. 11/5 1825 i Kbhvn., Datter af Kammerjunker, Major Vilhelm Thøger v. B.

 

Børn:

 

a.      Harriet Julie Agnete Vilhelmine Emilie, f. 27/10 1858 i Nyborg.

b.      Christian Herman, f. 2/11 1865 I Frederiksborg.

c.      Cosmus, f. 24/1 1867 i Malmø.

 

4.      Baron Joseph Emil, f. 25/4 1830 paa Høgholm, til Bustrup I Salling, gift:

 

1)     31/3 1854 med Helmikka Margrethe Kabell, f. Paa Hæstrupgaard 4/12 1834, 10/6 1866 paa Thornsted ved Aalborg.

2)     12/3 1868 med enkefru Caroline Helms, f. Voss, f. 8/2 1841 i Reinfeld, Enke efter Apotheker Martin Helms i Hobro.

 

Børn:

 

a.      Cort Sivertsen, f. 14/12 1868

b.      Nicolaus, f. 24/1 1870

c.      Johannes Emil, f. 22/6 1872

d.      Helma Rosa Ellen, f. 9/3 1874

e.      Julie Oline Charlotte, f. 30/11 1877.

 

1.      Agnete  Amrie, f. 17/9 1831 paa Høgholm, gift 12/7 1867 med Cand. Jur. Vilhelm Thøger v. Bornemann, f. 28/5 1836, Søn af Kammerjunker, Major Vilhelm Thøger v. B.

 

2.      Ida Sophie Vilhelmine, f. 14/12 1832 paa Høgholm, gift 16/2 1866 med Magister Oscar Ehrenfried Andersson fra Sverrig.

 

 

3.      Frederikka Augusta Caroline, f. 16/6 paa Kattrup, gift 28/6 1859 med Premierlieutnant Hans Ludvig Petersen.

 

Efter Patentet af 11/2 1823 udnævnes Johannes Emil Adeler og ægte Afkom til Lehnsbaron, uden at der blev gjort noget Forbehold med Hensyn til jus majoratus. Ifølge Skrivelse fra det danske Cancelli af 13 s. M. Forundtes ham Rang og Titel som dansk Lehnsbaron, og hans ægte Descendter optoges i den danske friherrelige Stand. I en senere Skrivelse fra Justitsministeriet er denne Rangforhøielse interpreteret, at kun den Ældste i Familien ansees for at være Lehnsbaron, medens der tilkommer de yngre Sønner Titel og Rang som Baron.

 

(i 1882 søkte Baronene Jens Emil, Kristian Herman og Cort Sivertsen om 3600 kroner i understøttelse fra Riksdagen av det inndragne Fideikommis (min anmerkning))