Ahlefeldt. Side 42 – 43

 

(Patent af 7/5 1672, hvorved Burchard Ahlefeldt til Eskildsmark og ægte Afkom ophøiedes i Grevestanden.)

Det Ranzau-Heiligenstedtener F. C.


Tvende Linier af denne Adelsslægt bleve 1672 ophøiede i Grevestanden, den s. k. Gravensteener Linie, der alt 1665 var ophøiet i den tyske Grevestand, og den fra Burchard Ahlefeld til Eskildsmark nedstammende Linie.
Det Ranzau-Heiligenstedter F. C. = 250,000 Kr., oprettedes
2/9 1734 af Fru Adelheid Benedikte Ranzau til Heiligenstedten for sidstnævnte Linie. Det gaaer i Arv i Mandslinie, fra Søn til Søn, dog saaledes, at naar flere Sønner ere, afgjøres det ved Lodtrækning, hvilken af Sønnerne for sig og Afkom skal tiltræde F. C. Ved den nuværende Besidders Bedstefaders Død, gik F. C. til hans yngste Søn, Grev Christian Ahlefeldt og efter hans Død 1868 tilfaldt det ifølge Lodtrækning den ældste Søn. F. C. administreres af tvende Executorer, f. T. Justitsraad Meyer i Altona og Grev Conrad Ahlefeldt, og controlleres af Appellationsretten i Kiel.

 

            Fideicommissets nuværende Besidder, Grev Rudolph Ahlfeldt, f. 25/7 1846, er en Søn af Grev Christian Ahlefeldt, f. 1804, 1868, og Hustru Anna, f. Wøldike, f.. 1815, 1870. Han traadte i hannoveransk Tjeneste og tog Del i Slaget ved Langensalza Efter den hannoveranske Armees Opløsning tog han sin Afsked og tok fast Ophold her i landet, p. t. Paa Viborggaard paa Sjælland

 

Søskende:


1. Sophie, f
 11/4 1848 indskr. i Uetersen ad. Kloster.

2. Konrad, f. 11/4 1849 - Medbestyrer af det Ranzau-Heiligen- F. C.


Fideicommisbesidderens Faders, Broder Carl. Greve Ahlefeldt
, f. 1797, 1873 der som Major i dansk Tjeneste pensioneredes 1842, levede i Kjøbenhavn.