Arenstorff. Side 43 -47

Ældgammel tydsk Adel. Naturalisations-Patent af 24/4 1670.)

(,,De danske Majorater" pag. 239,)

 

Det Arenstorffske Fideicommis oprettedes ved Kammerherre, Major Friedrich v. Arenstorffs og Hustru Johanne Marie Elisabeth v. Jermiins Disposition af April 1834, confirmeret 18de October s. A., af Hovedgaardene Overgaard og Arensborg, ialt c. 103 Tdr. Hartkorn, nogle Huse, 2 Kirketiender, nogle af de paa Hovedbygningen forhaandenværende Meubler, Portraiter, Kobberstik og Malerier samt Bibliotheket. Besætningen paa Hovedgaarden og Inventariet hører ikke under Fideicommisset, men indløses af Successor og blev sidste Gang indløst med Kr. 79,780. Under 12/10 1857 blev der meddelt Bevilling til at afhænde de 42 til Godset hørende Huse samt nogle ubebyggede Huslodder, hvorved Fideicommis-Capitalen forøgedes. Den bestaaer nu af Kr. 3200 i Bankactier og Kr. 39,200 1 andre Effecter.

 

Den nuværende Besidder erholdt under 21/12 1874 Bevilling til at optage et Laan paa Kr. 38,500 til Indløsning af Inventariet.

 

Anden Gjæld hviler ikke paa F. C. Hvad Successioner angaaer, saa havde Erector og Hustru forbeholdt sig Besiddelsen, Nytten og Brugen af Eiendommen til deres Død.

 

Efter den Længstlevendes Død skulde F. C. tilfalde en af deres 4 Sønner, hvorom der skulde træffes nærmere Bestemmelse. Endvidere bestemtes som  følger: Den første Besidder og hans mandlige Afkom skal, saa længe nogen af dem ere til, beholde Besiddelsen af F. C. Efter denne mandlige Afkoms Uddøen tilfalder Fideicommissets Besiddelse den ældste af de 3 andre Sønner og hans mandlige Afkom. Uddøer ogsaa denne, tiltrædes F. C.´s Besiddelse af den derefter ældste og hans mandlige Afkom og dernæst, hvis ogsaa denne Linie aldeles bortdøer, tilfalder Besiddelsen den fjerde og sidste Søn og hans mandlige Afkom, altid den ældsteSøn og hans ældste Søn efter ham. Ved mandlige Afkom forstaaes kun Mand af Mand og ei Mand af Qvinde. - Hvis det samtlige mandlige Afkom uddøer, overgaaer F. C. til det qvindelige Afkom, men det forbliver da i samme Linie, hvori det ved den sidste mandlige Besidders Død er, hans Døttre og deres Afkom saalænge nogen er til, ere altsaa de paa Spindesiden først berettigede.

 

Efterlader den sidste mandlige Besidder sig ingen Døttre eller og de og deres Afkom aldeles uddøe, tilfalder F. C. den Linie, som det under den mandlige Besiddelse sidst har været i, og saaledes forholdes det fremdeles efterhaanden som en Linie maatte uddøe saalænge nogen af Erectors qvindelige Afkom er til.

Forøvrigt bliver paa Spindesiden ogsaa at iagttage de for Successionen paa Sværdsiden fastsatte Bestemmelser, dog at blandt dem, som ere lige udi samme Linie, altid Kjønnet foretrækkes for Alderen, saa at Sønnen stedse gaaer for Datteren og siden den Ældre for den Yngre.

Naar saavel Erectors mandlige som qvindelige Afkom aldeles uddøer, da tilfalder F. C. Erectors Søstersøn Friedrich Christian v. Wittrop, dengang Lieutenant i Kongens Regiment, - og hans Descendenter i den samme Følge, som er besteint for Erectors Afkom. Er endelig ogsaa denne Stamme uddød, tilfalder F. C. Staten, og er det Erectors Ønske, at deraf saa oprettes en Skole lig den i Herlufsholm nu oprettede, og at den henlægges under det kongelige danske Cancellies umiddelbare Bestyrelse.

Under Afkom er alene forstaaet Børn, fødte i lovlig Ægteskab, da kun saadanne have Adgang til F. C., hvorimod Børn fødte udenfor lovligt Ægteskab eller før Ægteskabet, paa hvad Maade de end senere maatte være legitimerede, aldeles ere udelukkede derfra.

 

Successor skal altid efter Forældrene gaae i Arv med sine Søskende. Derimod skal første Besidder saavelsom de øvrige Besiddere stedse hver 11te Juni Termin til enhver af Erectors øvrige Sønner udrede en Apanage af 400 Rdl. Disse Summer skulle, naar Sønnerne afgaae ved Døden, tilfalde og aarlig af F.C.-Besidderen udbetales til den Afdødes mandlige Descendenter, saalænge nogen af dem er til, hvorved skal iagttages, at naar flere Sønner ere, den stipulerede Apanage dog kun tilfalder een, nemlig den Ældste, ligesom er fastsat med Hensyn til F. C.

 

Naar enten nogen af Erectors mandlige Descendenter, som efter det Foranførte tilfalder Apanage, aldeles uddøer eller og F C. dertil overgaaer, bortfalder for Eftertiden den for denne eller disse Linier bestemte Apanage, hvorimod denne i dette Fald for den eller de andre Linier forhøies. at naar der er to Linier, som nyde Apanage, udredes til enhver af dem 500 Rdl., men er der kun een, da 800 Rdl., og hvis endelig Fideicommissets Besiddelse tilfalder den sidste mandlige Linie,

bortfalder al Apanage, som derefter ingensinde skal udredes af F. C.

 

F. C.-Besidderens Enke skal beholde F. C, indtil Successor har fyldt sit 25de Aar, eller om det er Qvinde, indtil hun gifter sig. Denne Ret ophører, saafremt hun indgaaer nyt Ægteskab. Naar Enken fratræder F. C., faaer hun 400 Rdl. aarlig, saalænge hun lever i ugift Stand. Ere, flere Enker, nyder kun den Første Pension,

 

Erector udnævnte sin yngste Søn Johannes Frederik v. Arenstorff til Successor, der saaledes blev Fideicommissets første Besidder, fra 1844 til 11/3 1873, efter hans Død overtog hans Enke Ane Sophie Catharina Elisabeth Juliane, f. Jermiin, F. C. indtil den ældste Søn, Frederik v. Arenstorff, den 4/11 1874 blev 25 Aar og succederede i F. C.

 

Om Slægten Arenstorff cfr. ,De danske Majorater" pag. 239-242. Flere af Slægten have udmærket sig her i Landet i Krigen. Slægten er besvogret med Familierne Lykke, Lilienkron, Rumohr, Rantzau, Benzon, Jermiin, Harbou, Ahlefeldt-Laurvig og Buchwald.

 

Til Seeværdighederne i Slesvig Domkirke henregnes det Arenstorffske Epitaphium af Marmor, hvis særdeles veludførte corinthiske Søjler og krigeriske Emblemer roses som et Mesterværk.

 

Frederik v. Arenstorff, f. 4/11 1849, til det Arenstorffske Fideicommis, som han tiltraadte 4/11 1874.


Søskende:

  1. Johanne Marie Charlotte, f. 29/10 1847, gift 3/4 1868 med August Detlev Fr. v. Buchwald, f. 23/5 1830, til Friesholt ved Viborg.
  2. Carl Jens, f. 24/5 1852, til Dronninggaard.
  3. Ane Sophie Cathrine Elisabeth Juliane, f. 29/4 1854
  4. Karen Ragnhilde, f. 29/12 1855.
  5. Theodor Jermiin, f. 14/12 1860

Faders Søskende Børn:

    1. Frederik Christian, f. 18/12 1803, † 1848, gift 25/2 1835 med Edel Louise Augusta Grevinde Ahlefeldt-Laurvigen, f. 11/9 1808, † 18/1 1869.

Børn:

 

                           I.      Johanne Marie Charlotte, f. 19/1 1837, 1864 gift med Prosector Knud Valløe ved det chirurgiske Academi.

 

                         II.      Vilhelm Carl Ferdinand, f. 15/8 1838, Lieutenant ved 30te Bataillon, cand. phil., eier Gludsminde ved Veile 18/12 1866 gift med Nelly Frederikke Caroline Bülow, f. 6/9 1838, Datter af Raadmand Frederik Christopher Bülow i Kjøbenhavn.

Børn:

1. Harriet, f
. 21/4 1868, i Vallø.
2. Frederik Christian, f.
11/1 1870.
3. Oscar, f.
13/8 1871, † 1/10 1876.
4. Edel Louise Augusta, f.
14/9 1872, i Vemmetofte.

        III. Frederikke Cathinca, f. 20/6 1842, gift 23/4 1862 med Theodor Jermiin, f. 14/12 1825, † 11/8 1870, Telegraphbestyrer i Aarhus.

 

    1. Marcus Gerhard Cathincus, f. 1/9 1809, fh. til Charlottendal, Jagtjunker, gift 26/11 1846 med Rudolphine Maria Øllegaard Jermiin, f. 13/3 1822.

           

    Børn:

1. Christian, f. 1849.

2. Rudolph, f. 1853.

Faders Enke:


Ane Sophie Catrine Elisabeth Juliane, f. Jermiin, f.
19/9 1827 gift 1/10 1846, Enke 19/3 1873.