Astrup. Side 48

 

(Adelspatent af 24/8 1810)

 

Generalkrigscommissair Haagen Christian Astrup til Antvorskov, senere til Gammelgaard, som i Begyndelsen af dette Aarhundrede solgtes ved Tvangsauction, blev adlet under 24/8 1810. Han efterlod foruden 5 Døttre, hvoraf den ældste blev gift 1808 med Vilhelm Bernhard v. Linstov, Kammerherre, Hofjægermester i Lauenborg, og den næstældste 1820 med Hans v. Warnstedt, dengang Overførster, senere Først- og Jægermester i Holsten, Kammerherre, 2 Sønner, af hvilke den ene døde som Byfoged i Varde og Herredsfoged i Øster- og Vester-Herreder, den anden, Jens Frantz Christopher v. A., gjorde i Krigen 1848-50 Tjeneste i Artilleriet og blev 1851 ansat som Toldoppebørsels-Controlleur i Süderstabel og 1854 som Toldforvalter i Husum. Han var en stridbar Mand, ei alene ligeoverfor sine Undergivne, men ikke mindre ligeoverfor, sine Foresatte, og blev paa Grund heraf entlediget med Pension. Han var knyttet til Kjøbstaden Husum ved en Landeiendom, hvor han blev efter Occupationen, men flyttede senere til Kjøbenhavn, og derfra til Jylland, hvor han er afgaaet ved Døden. Af sit første Ægteskab havde han en Søn, Haagen, der døde som Barn; men af sit andet Ægteskab har han efterladt Afkom.