Bang. Side 48 - 53(Patent af 23/7 1777).

Det Bangske Pengefideicommis nu 72,000 Kr., oprindeligen 60,000 1 Kr. Sparresholm 68 Tdr. Hrtk., Haraldskjær 41 Tdr. Hrtk., Fuglagergaard 170 Tdr. Ld.

 

Ved Conferentsraadinde de Bangs testamentariske Disposition af 1802 er en Capital af 30,000 Rdl., oprettet til Fideicommis, bestemt til lige Deling mellem hendes 3 Børn, Lieutenant Hjalmar de Bang til Haraldskjær, Godseier Oluf de Bang til Sparresholm og Antoinette Frederikke de Bang, gift med Baron von Eggers, og deres samtlige rette og lovlige Arvinger i den nedstigende Linie i uendelige Grader. Renten af denne F. C. Capital skal deles i 3 lige Dele imellem Erectricis bemeldte 3 Børn og efter deres Død paa lige Maade imellem deres Livsarvinger og siden i samme Orden imellem disses rette og ægte Descendenter i uendelige Grader. Skulle en eller flere af Erectricis Børn dø i Ægteskabet uden at efterlade sig Børn, da hæver Enken eller Enkemanden Renten af . 10,000 Rdl. saa længe de leve, men naar de ere døde, saa falder denne Rente tilbage til lige Deling imellem Erectricis efterlevende Børn og efter deres Død til deres Livsarvinger. Descendenterne arve ikke efter Tal, men efter Linie, saaledes at hver Linies Børn og Børnebørn i uendelige Grader vedblive at arve deres Stamfader, og naar den nedstigende Linie aldeles er uddød, da først gaaer Arveretten over til. Sidelinierne.

 

Arvingerne skulle efter de fleste Stemmer vælge en Mand, enten i eller udenfor Familien, til at bestyre F. C.

 

Balthasar Nicolai de Bang, R. af D., bestyrede F. C. til 1856, efter ham Amtmand Rottwitt, og efter Sidstnævntes Død 1860 Proprietair Henrik de Bang til Sparresholm, og efter hans Død 1872 hans Søn Oluf Henrik Johannes Marius Emil de B. til Sparresholm Den v. Eggerske Andel er ved forskjellige Transactioner og Indkjøb af Obligationer forøget til 32,000 Kr.

 

Navnet Bang forekommer Her i Landet alt i det 13de og 14de Aarhundrede; i det 15de Aarhundrede støder man hyppig paa det. Sin største Udbredelse har det havt i Fyen. Oluf  Bang, f. 1480 i Middelfart, betegnes som Stamfader for den Bangske Slægt. Han opholdt sig i Ungarn som Secretair hos den pavelige Legat Thomas, og optoges ved Patent d. d. Ofen 17/5 1517 af Kong Ludvig den 2den af Ungarn og Bøhmen i Adelsstanden. Den 14/3 1518 fik han Forlehningsbrev paa.' Borregaard i Han Herred for sin Livstid. 1521 var lian Borginester i Middelfart. Han var gift med Anna Slet, Datter af Jens Slet til Gudumlund, Bogensholm og Ottersbøl, og havde 8 Sønner og I Datter, der have efterladt Afkom, som i mange Forgreninger har udbredt sig. Hans Sønner anførtes, i ifølge Lexicon over adelige Familier, i. Bd. pag. 26, i den 1536 udgangne Reces iblandt den danske Adel.
 

Oluf Bangs 5te Søn, Jørgen Olufsen Bang, var Raadmand i Assens. Fra ham nedstammer:

1. Oluf Lundt de Bang, f. 11/1 1731, † 1789; 1753 cand. juris med laud, 1758 Advokat i Høiesteret, 1763 Kammeradvokat, 1773 Justitsraad, 1779 Etatsraad, 1780 Assessor i Høiesteret og Medlem af Cancelliet, 1783 Conferents raad, 1788 Justitiarius i Hof- og Stadsretten. Ved Patent af 23. Juli 1777 blev hans Adelsskab fornyet.
Han var gift:


1)        1762 med Antoinette Frederikke Horn, f. 1741, † 1773, Datter af Conferentsraad Horn, Justitiarius i Hof- og Stadsretten.


2)        1773 med Else Marie Thicon, f. Schjødt, f. 1735, †1802.

Hun oprettede F. C.

 

Børn:

a. Af første Ægteskab:

Christian Frederik de Bang, f. 1764, Søcadet, druknede 1781 paa Kjøbenhavns Red.

b. Af andet Ægteskab:

1.         Antoinette Frederikke, f. 1774, † 1851, gift 1799 med Christian Ulrich Ditlev Baron Eggers, f. 1758, † 1813, 1788 Professor juris publici ved Universitetet, gik 1797 som Legationsraad med det danske Gesandtskab til Rastad, 1800 Deputeret i Finantscollegiet, 1802 Deputeret i Cancelliet og Overprocurateur, 1806 tydsk Rigsbaron 1813 Overpræsident i Kiel, Conferentsraad, G. af D., Dr. juris.

 

2.         Niels de Bang, f. 20/2 1776, † 30/8 1815, i Juli 1798 cand. jur. (laudabilis), Auskultant i Rentekamret, fra 1801-3 Medeier og fra 1803-6 Eier af Benzousdal, kjøbte 1807 Sparresholm, 1809 R. af D., gift 11/5 1802 med Catrine Amalie Henriette Callisen, f. 8/4 1779, Datter af Conferentsraad, Dr. med. Heinrich Callisen. Hun opholder sig paa Sparresholm.


Børn:

a. Oluf Heinrich Niels de Bang, f. 12/7 1803, † 12/7 1872, cand. juris, til Sparresholm. og Haraldskjær, 1860 Bestyrer af det de Bangske F. C., gift  1846 med Marie Hedevig Thørche, f. 3/7 1819, † 9/10 1867, Datter af Pastor Thørche.


            Børn:

aa. Niels Christian Ditlev Hjalmar de B., L 5/5 1847, til Haraldskjær, 1868 Secondlieutenant ved 3die Dragonregiment.

 

bb. Oluf Henrik Johannes Marius Emil de B., f,  29/8 1850, til Sparresholm. og siden 1872 Bestyrer af det de Bangske F. C.

 

Oluf Henrik Niels de Bang's Brødre ere afgaaede ved Døden uden Afkom, den ene af dem, Niels Carl Frederik Hjalmar Lieutenant i Søetaten, druknede ligesom Farbroderen.

 

3. Baltbasar Nicolai de Bang, f. 11/7 1779, i Nøddebo 14/10 1856, R. af D., Digter, bestyrede det de Bangske F. C. til 1856, gift 10/6 1803 med Birgitte Sophie Hornemann f 19/12 1780, † 24/5 1863, Datter af Professor, Dr. theol. Claus Frees Hornemann.


Børn:

a. Marie Elisabeth de B., f. 19/3 1804, †1858 gift 1829 med Pastor Carl Adolph Balsløv. (2 Sønner, Emil og August Balsløv).

b. Auguste Christle de B., f. 1/8 1805.

 

c. Frees Anton Christian de B., f. 7/7 1809, til Fuldagergaard, som han kjøbte 1832, gift 24/8 1833 med Frederikke Vilhelmine v. Pentz, f. 28/3 1804, Datter af Oberst v. Pentz.

Børn:


aa. Nicoline Jacobine Augusta de B., f. 9/4 1836, gift 1861 med Anton Frederik Hjalmar v. Balsløv, f . 20/5 1831, Capitain ved 17de Linie-Infanteribataillon.

bb. Ida Maria de B., f. 11/11 1837, gift 1/5 1869 med Møller.

cc. BalthasarPentz de B., f. 20/4 1839, Landmand.

dd. Oline, f. 14/11 1842, gift med Victualiehandler Larsen.


ee. Niels, f. 17/2 1845, Landmand, gift med Vilhelmine Christoffersen. De have 3 Døttre.


ff. Antoinette Fredericke, f. 23/7 1847, gift 1870 med Nicolai Lauritz Holm, dengang Forpagter af Kallehave Færgegaard.

gg. Herman, f. 26/9 1849, † 26/10 1875, gift 28/5 1875 med Sophie Oxenbøl.

Søn:  Frederik Laurits.

 

II. Peter Georg Bang, f. 7/10 1797, † 2/4 1861, der successive har været Indenrigsminister, Finantsminister, for Kirke- og Undervisningsvæsenet, Justitsminister og Medlem af Geheimestatsraadet, Premierminister for Kongeriget, Slesvigsk Minister, Conseilspræsident, Indenrigsminister for Kongeriget og Fælles-Indenrigsminister og † som Justitiarius i Høiesteret. Han var 1848 Rigsdagsmand for Veile Amts 1. Valgdistrikt, 1852 Folkethingsmand for Holbæk Amts 1. Valgdistrikt og 1855 for Ringkjøbing Amts 1. Valgkreds, Geheimeraad, St. af D. og Dmd.

 

III. Oluf Lundt Bang, f. 1788, † 1878, Dr. med. og Professor ved Universitetet, berømt Læge og bekjendt Forfatter. Geheimeraad, St. af D. og fl. fr. Ordener, Dmd.