Bardenfleth. - Bardenflete. Side 55 - 62

 

(Naturalsations-Patent af 10/5 1871.)

Det Bardenflethske F. C.

 

Familien Bardenfleth nævnes alt i Begyndelsen af det 13de Aarhundrede. Den havde sin Hjemstavn i Nærheden af Landsbyen Bardenflete i de s. k. Stedinger Lande, senere i  Bispedømmet Bremen. Igjennem flere Generationer har Herresædet Rechthe været i dens Eie.

1292 var Frederik v. Bardenflete Borgmester i Bremen. Bolecke v. Bardenflete udmærkede sig ved Forsvaret af de Stedinger Lande, da disse i Keiser Frederik II's Tid bleve overfaldne af Hertugen af Brabant og Greverne af Holland, Cleve og Oldenborg.

Addo v. Bardenflete, f. 1500, † 1566, var Besidder af Rechtbe. Over hans Afkom findes Optegnelser i det kongelige Geheime-Archiv. Hans Søn, Johan v. B. til Rechthe, tjente under Hertug Vilhelm af Cleve i Krigen mod Keiser Carl IV. og var Befalingsmand over en Afdeling Ryttere. I 1559 tog han Del i Krigen imod Ditmarsken og tog med en Afdeling hvervede Ryttere Tjeneste under Hertug Adolph af Holsteen-Gottorp. I de ham af Hertugen af Cleve og af Hertugen af Gottorp meddelte Afskedspatenter roses han for udvist Tapperhed. I 1577 blev lian reciperet af Konventet i Harzfelde.

Hans Afkom nævnes blandt de s. k. Osterstader Junkere og var besvogret med flere Osterstader Slægter som v. Schaden, v. d. Hude, v. Schwanevede, v. Hagen, og henregnedes til ”gammel tydsk Adel".

Ovennævnte Johans Søn, Frederik v. B., traadte i Gottorpsk Tjeneste; hans Søn, Addo v. B., † 1602, levede paa Rechtbe og havde 14 Børn. Af hans Sønner blev den ene dræbt paa en Reise i Italien, en anden traadte i svensk Tjeneste. Hans Søn Addo, † 1692, til Rechtbe, gift med Margaretha v. Schaden, efterlod 4 Sønner, af hvilke Engelbert Johan og en yngre Broder, der faldt i Slaget ved Fraustadt, traadte i svensk Tjeneste. De have ikke efterladt Afkom. Addo Conrad og Johan Frederik traadte i dansk Tjeneste. Førstnævnte efterlod ei Afkom, Sidstnævnte f. 1674, † 1736, blev Generallieutenant i Cavalleriet, hvorved han ifølge de dengang gjældende Bestemmelser reciperedes som dansk Adel. Han var gift:

1) 1724 med Georgine Henriette Dorothea Rigsfriherreinde von Goertz.

2) 1733 med Sophia Amalia de Bonard, f. 1704, † 1760.

Hans to Sønner, Christian f. 1733, † 1805, Oberstlieutenant, Kammerherre, og Frederik, f. 1734, † 1800, Regjeringsraad i Oldenborg, Landfoged i forskjellige oldenborgske Districter, Amtmand i Aabenraa, senere i Rendsburg, Rentekammer-Deputeret, Cantsler i Slesvig, Kammerherre, Geheimeraad, R., gift 1762 med Magdalena Maria Ludovika v. Bassewitz, har ei efterladt Afkom. Generallieutenant Johan Frederik og hans to Sønner skreve sig Bardenfleth. Omtrent samtidig, med ham traadte en anden Johan Frederik von Bardenfleth i dansk Tjeneste. Han kjøbte Harritslevgaard og var Oberst af Cavalleriet. Han antages at have været den i 1602 afdøde Addo von  Bardenenflete's 4de Søns Søn, om hvilken der hverken i Geheime-Archivets Samlinger eller i Lengnik findes nærmere Oplysning. Besidderen af Harritslevgaard, Oberst Johan Frederik, f. 1695, †1771, gift 1740 med Anna Elisabeth de Lasson, og Afkom er imidlertid altid bleven henregnet til Slægten Bardenflete, bl.A ogsaa i en Erklæring af 1/6 1786 fra fornævnte Geheimeraad

Frederik Bardenfleth, der bl. A. bemærkede, at hans Bedstefader, Addo v. Bardenflete til Rechtbe, havde, efterladt en Descendent, som i Mushardt's Tabeller ikke omtales, efter hans Formening den i Danmark blomstrende Gren.

Oberst Johan Frederik v. B. efterlod en Søn, Johan Frederik, f. 1/10 1740, † 27/1 1811, til Harritslevgaard, Generallieutenant og commanderende General i Nørrejylland. Han var gift:

1. 16/9 1771 med Sophie Magdalene v. Løvenørn, f. 1741, † 1786, Datter af Conferentsraad, Amtmand Løvenørn og Frederikke Sophie v. Holsten.

2. 11/8 1787 med Ingeborg Dorothea v. Løvenørn, f. 1744, † 1814.

 

Afkom (naturaliseret ved Patent af 10/5 1871 som Dansk Adel I-V):

I. Johan Frederik, f. 11/8 1772 i Holbæk, †3/2 1833, blev Søcadet 1781 og 1789 Secondlieutenant, 1796 Premierlieutenant, 1798 Lærer i Navigationen ved Søcadetcorpset, 1806 Kapitainlieutenant, Kammerjunker og Gouverneur hos Prinds Frederik Ferdinand, 1810 Capitain og Hofchef hos Prinds Ferdinand og Kammerherre, 1822 interim. Gouverneur over de danskvestindiske Øer, 1826 meddelt Contreadmirals Character, 1828 Ceremonimester ved Ordenscapitlet, 1831 Skatmester ved Samme, 1808 R. af D., 1812 Dmd., 1817 C. af D., 1826 St. af D., Forfatter af ”En militair Beskrivelse om Slaget paa Kjøbenhavns Red" og ”Om Orkaner"; gift 1799 med Augusta Wilhelmine Hellfried, en Datter af Generalpostdirekteur C. F. v. Hellfried

Børn:

1. Reinholdine, Fredericke Wilhelmine, f. 1800, gift 1819 med Kammerherre Grev Ehrenreich Christopher Ludvig Moltke, f. 1790, † 1864, Stiftamtmand paa           Island, Amtmand over Præstø Amt, 1824 over Aalborg Amt, 1828 Marskalk hos Prinds Frederik, 1846 Gesandt i Paris, Geheimeconferentsraad, Kammerherre   etc. Hun er benificeret med en Pensionsplads i Vemmetofte Kloster

2. Sophie Dorothea, f. og † 1801.

3. Sophie Dorothea, f. 1803, † 1826, gift 4/10 1825 med Hofjægermester Andreas Charles de Teilmann.

4. Johan Frederik v. B., f. 1805, † 1850, Kammerherre Overstutmester, han oprettede det Bardenflethske F. C.

5. Carl Emil v. B., f. 9/5 1807, † 3/9 1857; 1819 blev han sat i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn, efterat han havde modtaget sin første Undervisning sammen med daværende Prinds Frederik, senere Kong Frederik VII. Han dimitteredes til Universitetet 1823 og tog 1827 juridisk Examen med laud. Samme Aar udnævntes han til Kammerjunker, blev 1828 ansat som tjenestegjørende Cavaler hos Prindsesse Vilhelmine ved hendes Formæling, 1832 By- og Herredsfoged, 1837 Stiftamtma paa Island, 1840 Hofchef hos Kronprindsen (Kong Frederik VII.), 1843 Stiftamtmand paa Fyen, 1848 Medlem af Geheimestatsraadet og i Martsministeriet Justitsminister, 1851 Minister for Hertugdømmet Slesvig, 1852 udtraadte han af Ministeriet, 1855 Domainedirecteur, Medlem af Rigsdagens Folkething efter Grundloven af. 1849, Medlem af Rigsraadet efter Loven 21/7 1854 og Medlem af Landsthinget efter Fællesforfatnigen af 2/10 1855, Kammerherre, Geheimeconferentsraad, St. af D, og Dmd., gift 3/10 1832 med Sophia Amalia, Grevinde Schmettau, f. 4/11 1810, Decanesse for Vallø Stift.

 Børn:


a. Marie Wilhelmine, f. 11/7 1833

b. Johan Frederik, f. 10/6 1835, Besidder af det Bardenfleth'ske F. C., 1860 cand. jur. med bedste Character, fik 1863 det Stampeske Reisestipendium, 19/10 1869 Fuldmægtig i Indenrigsministeriet, 1/6 1873Amtmand over Ringkjøbing Amt, Kammerjunker, E. af D. Med-Executor i Boet efter Lehnsgreve G. C. Raben til Christiansholm.

c. Louise Valgerda, f. 1838, † 1843.

d. Gottfried Vilhelm Christian Ingof , f.: 24/1 1840, Capitain i Søetaten, R. af fl. fr. Ordener, gift 1870 med Oline Sandholt.

                              Børn:

aa. Ingeborg, f. 12/1 1871.

bb. Carl Emil v. B., f 10/4 1873.

cc. Marie, f. 16/10 1876.

e. Caroline Charlotte Mariane Sophie, f. 30/12 1842, gift 21/8 1868 med Baron Holger Frederik Christian Stampe, f. 1822.

f. Carl Emil, f. 6/4 1844, Kammerjunker, Premierlieutenant i Infanteriet.

g. Frederik Carl Christian, f. 21/6 1846, Premierlieutenant i Søetaten, R. af fl. fr. Ordener.

h. Sophus f. 13/6 1848, † 20/9 1852.

i. Vilhelm, f. 18/7 1850, cand. juris med bedste Character.

k. Sophie Louise, f. 24/10 1855 gift 21/5 1875 med Vilhelm Peter Christian Brunn de Neergaard, Kammerjunker, f. 11/6 1846.

 

6. Marie Sophie Frederikke, f. 17/3 1810, gift 1829 med Christian Frederik Baron Güldencrone, f. 1803, † 1875, Kammerherre, Amtsforvalter, R. af D. og Dmd.

II. Poul Christian Ditlev v. Bardenfleth, f. 22/3 1774, † 21/6 1827, Oberstlieutenant, R. af D., Kammerjunker, gift 21/9 1808 med Christiane Albertine von Benzon, f. 21/9 1782, † 14/4 1853, Datter af Kammerherre P. U. Fr. Benzon til Christiansdal og Juliane Grevinde Wedell-Jarlsberg.

Børn:

1. Johan Christian, f. 23/6 1809, † 8/10 1811.

2. Frederik Carl Løvenørn, f. 20/5 1811, † 30/12 1873, Ritmester.

3. Johan Christian, f. 12/11 1812, Oberst af Cavalleriet, entl. efter Ansøgning, R. af D., Dmd., gift 16/8 1853 med Frederikke Christiane Juel, f. 24/8 1832, Datter af Kammerherre Hans Juel til Stamhusene Juelsberg og Hverringe og Amalie Krogh,

Børn:

a. Poul Christian, f. og †1856.
b. Johan Frederik Carl Løvenørn, f, 2/3
1860, † 2/11 1866.
c. Amalia Maria Paula, f. 4/9, 1869.

4. Juliane Wilhelmine, f 1814, † 1846.

5-7. 3 Børn, der døde i en ung Alder.

III. Hans Philip v. Bardenfleth, f. 1775, †1805, Ritmester.

IV. Jens Carl, f. i Slagelse 26/2 1780, 1800 Cornet, 1801 Secondlieutenant, 1803 gik han til Universitetet i Kiel, som han forlod 1805, 1806 Aidegeneralqvartermester; han blev 1806 svært blesseret i Stockelsdorf ved et Overfald af de Franske, blev 1808 sendt til den i Hamborg værende franske Marskal, Prindsen af Ponte-Corvo, og derefter ansat i Fyen som Commandeur for Prinds Christian til Hessens Stab, 1808 Divisionsqvartermester og Ritmester, 1812 Major og 1813 Chef for det danske Auxiliarcorpses Generalstab under General Prinds Friedrich af Hessen, 1813 Overqvartermester, udmærkede sig i Fægtningen ved Jarenthin og Klein Jachern, 1814 Commandeur for den fyenske Generalcommandostab, 1832 Oberst og Chef for Livregiment lette Dragoner, 1841 meddelt Generalmajors Charaeteer. Stifter af det fyenske literaire Selskab, 1813 Ridder af D., 1826 Dannebrogsmand, 1836 C. af D., Forfatter bl. a. af ,,Memoire de M. le Lieutenant-colonel Charles de Bardenfleth, ei devant Chef d'etat-major du corps auxiliaire danois" og af nogle Recensioner over militaire Skrifter i den i Kiel udkomne ”Zeitung für Litteratur og Kunst"; gift 1811 med Elisabeth Charlotte v. Schmidten, Datter af Joh. Fred., v. Schmidten til Williamsborg.

V. Frederik Løvenørn f. 15/7 1781, Cornet 1792, Secondlieutenant 1801, gik 1802 til Universitetet i Kiel, 1806 Ritmester i Cavalleriet, 1809 med det danske Hjælpecorps i dets Storm paa Stralsund, 1812 Major, gjorde 1813 Campagnen med i Meklenburg, 1817 Commandant i Fæstningen Bonchain, 1819 Gouverneur hos Prinds Frederik Carl Christian, 1823 Oberstlieutenant, 1825 Overqvartermester, 1826 personlig Adjudant hos Kong Frederik VI., Overadjudant i Generaladjudantstaben, 1832 Oberst, 1833 Generalqvartermester, 1834 Commandeur for den kgl. Livgarde til Hest og Chef for Landcadetcorpset, 1839 tillige Chef for den militaire Høiskole, 1840 Ordens-Skatmester; Forfatter af: ,,Mislykket Overfald paa Fortet Montjoni ved Barcellona", 1809 R. af D., 1814 Dmd., 1826 C. af D., 1841 St. af D.; gift 1816 med Sophie v. Ewald, 27 /2 1829, en Datter af Generallieutenant v. Ewald.

Børn:

I. Susanne Sophie Charlotte, f. 30/10 1821 Stiftsdame i Vallø.

2. Pauline Adelaide Benedikte, f. 16/7 1823, gift med Intendant Looft, R. af D. †

3. Johan Adolph, f. 25/8 , 1825, † 1874, Lieutenant i Garden til Hest, Ritmester, Adjudant hos Hs. Majestæt Kongen, Kammerherre, R. af D. og Dmd., gift 1851 med Annette de Klaumann, f. 6/1 1828, Datter af Kammerherre de Klaumann.


Børn :


Otto Løvenørn v. B., f. 1/1 1861.
2 ældre Børn døde unge.


4. Johan, f. 1828, †


Enke-Geheimeraadinde v. Bardenfleth, † 1812, oprettede ved Testamente af 19/8
1805 en Stiftelse, hvorved det Friedrich v. Bardenfledtske Hospital i Slesvig indrettedes til Friboliger for trængende ældre Folk af Mand- og Qvindekjønnet. Ved Testament af 29/5, 1850 oprettede Johan Frederik v. Bardenfleth af sit Efterladenskab et F. C. der først skulde tilfalde hans Broder, Carl Emil, dernæst hans ældste Søn og saa fremdeles skal gaa i Arv i Erectors Familie efter Kongeloven.


q