Bartholin. Side 75 - 79

 

(Adelspatent af 1674 og 1731.)

Det Bartholin-Eichelske F. C.

 

Caspar Berthelsen Bartholin, f. 1585, † 1677, en Søn af Bertel Jespersen, der var Sognepræst i Malmø, er Stamfader til den Bartholinske Slægt. Han studerede Lægekunsten og begyndte i Wittenberg sin litteraire Virksomhed, som han fortsatte paa de forskjellige Steder, hvor han paa sin Reise opholdt sig i længere Tid, som i Basel. Paa denne Reise besøgte han bl. A. Rom, hvor han blev bekjendt med den derværende Paves Livsmedico, Johan Fabro, som han assisterede i Udøvelsen af sin Kunst; ligeledes indlagde han sig under sit Ophold i Padua Berømmelse som Læge. Under et senere Ophold i Wittenberg modtog han et Brev fra den daværende Cantsler Christen Friis til Borreby, der meddelte ham hans Udnævnelse til Professor ved Kjøbenhavns Universitet. I denne Stilling udfoldede han en paa hin Tid usædvanlig litterair Virksomhed. Han var gift med Anna Tomadath Fincke. Tvende af hans Sønner, nemlig Thomas, f. 1616, † 1680, og Caspar, f. 1618, † 1670, bleve efter deres Død adlede under Navn af von Bartholin, den ældste 6/4 1731, altsaa 50 Aar efter sin Død, den yngre 1/5 1674, 4 Aar efter sin Død.

 

I Adelspatentet for Thomas Bartholin, ”den lærde og vidtberømte Læge”, blev det fremhævet, at den ”Bartholinske Familie næsten udi to hundrede Aar har været anseet herudi Landet”.

 

Thomas Bartholin var Livmedicus, Dr. og Professoir medicinæ og en af hin Tids mest ansete Læger, han eie Hagestedgaard. Hans yngre Broder, den ligeledes efter sin Død adlede Caspar, hvervede paa egen Bekostning en Escadron Dragoner og udmærkede sig i Krigen. Sidstnævntes mandlig. Afkom uddøde 1730 med hans Søn, Major Caspar Bartholin til Bøstrupgaard, og deraf toges Anledning til den ældre Linies Nobilitering.

 

Thomas Bartholins Linie blomstrer endnu og har sener været i Besiddelse af Stamhuset Aastrup. Hans Søn Caspar f. 1655, † 1738, var General-Procureur, Conferentsraad, Deputeret i Finantserne, Ridder. Dennes Brodersøn, Caspar Christopher v. B., f. 1700, † 1765, til Kaas, som han solgte 1745 for 12,200 Rdl., Conferentsraad, Høiesteretsassessor, Justitiarius i Høiesteret, blev gift med Elisabeth Hedevig Eichel, f. 1729, †1755, en Sønnedatter af Etatsraad Just Valentin Eichel til Aastrup, der oprettede Aastrup, som var kjøbt 1737 for 42,000 Rdl., til et Stamhus for bemeldte sin Sønnedatter og hende Afkom. Hendes Søn, Johan Eichel v. B., f. 1748, † 179, Etatsraad, Høiesteretsassessor, tiltraadte Stamhuset efter hende. Hans Søn, Johan Eichel v. B., f. 1780, † 1819, gift 1800 med Charlotte Grodtschilling, f. 1779, † 1846, erholdt 1803 Tilladelse til at sælge Stamhuset Aastrup og at substituere det med en Fideicommiscapital paa 90,000 Rdl., der til evig Tid skulde blive staaende i Aastrup. Han motiverede dette sit Andragende med en Henvisning til sin afgangne Faders Ønske, der havde anset det fideikommissariske Baand, der hvilede paa Eiendommen, for at være til Hinder for en fri Benyttelse af den, og som havde været af den Mening, at den Prædilectiction som Stamhusets Opretter har i Sigte for det ældste Barn især, hverken er grundet i Naturen eller er rimeligt, og at det ikke sjeldent tjener til at nedbryde Slægtskabets Baand, naar et Barn skal besidde Alt og hans Søskende saa godt som Intet i Sammenligning med ham.

Den for Stamhuset substituerede Capital paa 90,000 Rdl. skulde altsaa blive staaende evigt uopsagt i Aastrup som første Prioritet og føre Navnet ”Bartholin-Eichels F. C”. Den i
Stamhusbrevet, Art. 10, bestemte Hjælp af 400 Rdl. aarlig til Besidderens uforsørgede Søskende, blev forandret til ”et Gehalt” af 300 Rdl. aarlig til enhver af dem, dog at deres Antal ikke overstiger 5, da i saa Fald 1500 Rdl. blive paa rata til Deling imellem dem.

 

I Fideicommiscapitalen, 90,000 Rdl., blev staaende i Aastrup til 11. Juni 1811, da den ved Bevilling 2 /4 s. Aar blev forflyttet til Besidderens egne Eiendomme. Ifølge Forordningen af 5/1 1813 er ovennævnte F. C. Capital omskreven til 31,500 Rdl. I 1819 blev Johan Eichel v. B., f. 1801 (fornævnte Johan Eichel er Bartholins ældste Søn), Besidder af Bartholin Eichels F. C. Han døde 1826 ugift, og hans yngre Broder, Caspar Georg Bartholin Eichel, f. 8/7 1813, tiltraadte nu F. C. Han blev gift 16/9 1846 med Holga Aagaard, f. 13/10, † 6/3 1875

Børn:

 

 1. Marie Charlotte Bartholin, f. 25/8 1843

 

 1. Charlotte Susanne Bartholin, f. 11/7 1845.

 

 1. Michaela Johanne Bartholin, f. 2/4 1847, gift 12/4 1870  med Carl Jørgen Meincke, f. 1/4 1842, † 18/3 1877.

 

 1. Johan Casper Thomas Bartholin, f 16/5 1848.

 

 1. Holger Georg Bartholin, f. 17 /2 1850, † 18/2 1871.

 

 1. Louise Frederikke Anna Mathea Bartholin, f. 14 /12 1852,  gift 24/5 1873 med svensk Billedhugger Johan Helenus Laurentius Börjeson, f. 29/12 1836.

 

 1. Anna Elisabeth Bartholin, f. 30/10 1853, † 2/12 1854.

 

 1. Valdemar Bartholin, f. 15/5 1856, † 22/5 s. A.

 

 1. Holga Georgia Bartholin, f. 13/10 1861.

 

 1. Just Georg Valdemar Bartholin, f. 3/1 1863.

 

 1. Thalia Helene Bartholin, f. 14/4 1865


Fornævnte Johan Eichel B. havde flere Søskende. De ældre Brødre have ei efterladt Afkom. Hans yngste Søster, Mariana Magdalena, f. 1752, † 1779, blev gift med Hans de Brinck-Seidelin til Stamhuset Eriksholm, Etatsraad og, Landsdommer, f. 1750, og hans yngste Broder, Thomas, f. 1755, blev 1781 Byfoged, Postmester, Veier og Maaler i Nykjøbing, Birkedommer i Dragholms Birk, 1792 Borgmester i Kallunborg og 1801 entlediget fra dette Embede, 1805 Assessor i Nørrejyllands Landsoverret og 1806 entlediget, 1815 meddeltes ham Bevilling som Translateur i det tydske, franske og engelske Sprog; gift 1781 med Katharina Margaretha Helt, † 1824.

 

Caspar Berthelsen Bartholin efterlod, foruden de i Adelsstanden ophøiede, flere Sønner, og deres Afkom har udmærket sig dels som Lærere ved Universitetet, dels ved deres litteraire Virksomhed, bl. A. Thomas Thomasen Bartholin, f. 1659, † 1690. Han efterlod foruden en Del trykte Skrifter et anseeligt Manuskript: ”De nordiske Rigers Kirkehistorie”, der findes i Universitets-Bibliotheket. For ham og hans Fader, Thomas Caspar Bartholin, satte Arveprinds Frederik i Aaret 1780 ved, Jægerspris en Mindestøtte af norsk Marmor.

 

Den Bartholinske Slægt har oprettet en Del Legater. Caspar Berthelsen B. gav 1629 200 Rdl. til fattige Skolebørn, hans Enke Anna Fincke gav 1300 Rdl. til en Professors Enke.

 

Rasmus Casparsen B gav til fattige ”Husarme”………………………….… . . Rdl. 1000

til Ephorum Stipendiorum……………………………………………….……Rdl.   500
til et Regents-Kammers Ild og Lys…………………………………………...Rdl.   300
til hortum botanicum …………………………………………………………Rdl. 1200
til Helliggeistes Kirke…………………………………………………………Rdl.    66

Hans Søster Rasmusdatter B., Biskop Birkerods i Aalborg, gav til

tvende geistlige Enker ..………………………………………………..……Rdl. 1300
Elise Catharina Thomasdatter B., Stiftsprovst Bornemann, gav 1723

en Seng i Vartou……………………………………………………..………Rdl.  600
Else Magdalena, Datter af Rector B., gav ved sit Testamente af 1762 39,000 Rdl., deriblandt 2 Senge 1200 Udl., til Universitetet og Bibliotheket 2000 Rdl., til Fattige 500 Rdl………………………………………………………………..……..…Rdl. 3700.