Beck. Side 79 - 80

 

(Naturalisations-Patent af 30/7 1777.)

 

Johan Thomas v. Beck, f. 1691, † 1747, en Søn af Oberst Ludvig v. Beck i Bremen, kom 1708 til Danmark, traadte i dansk Tjeneste og døde 1747 som Major. Han tilhørte en Bremsk Adelsslægt af dansk-svensk Oprindelse, der medens Erkebispedømmet Bremen stod under svensk Overhøihed havde sat sig der. Efter de i sin Tid fremviste Familie-Optegnelser nedstammede han fra den ganme danske Adelsslægt Beck, der her i Landet og paa hin Side Sundet har eiet Førsløv, Beldringe, Gladsaxe, Næsbyholm, Wedbygaard, Wandaap, Andarun, Rossiökloster, Glimminge m. m. Hans Søn, daværende Capitain i Livgarden Christian Frederik v. Beck, f. 1742, † 1813 som Generallieutenant og R. af D., blev ved Patent af 30/7 1777 for sig og ægte Afkom naturaliseret som dansk Adel og fik Tillidelse til at føre de gamle Beckers Vaaben. Han blev gift 1782 med Ingeborg Astrup, Datter af Justitsraad Astrup til Eskildstrup, og efterlod 2 Døttre, hvoraf den ældste Sophie Margaretha Louise, f 1784, 1809 blev gift med Major Gregous Martinus v. KIaumann, f. 1780, samt en Søn, Jens Johan Frederik v. B., f. 1789, † 1831, Major i Livgarden til Fods, gift 1813 med Catrine Harboe, † 1829.

 

Af hans 3 Sønner:

 

  1. Gunder Christian Frederik v. Beck, f. 1814, Kammerjunker, afskediget Major af Infanteriet,

 

  1. Jens Johan Frederik, f. 1816, Ritmester i Cavalleriet, C ved Reductionen, og

 

 

  1.  Eduard Carl, f. 1820 entl. som Oberst af Cavalleriet,

 

har den Førstnævnte i Ægteskabet med Frøken Drestrup Datter, den anden i Ægteskabet med Frøken Køster 1 Søn samt i Ægteskabet med Christiane v. Krogh 1 Datter, indskreven i Vallø, og 4 Sønner, og den 3die i Ægteskabet m Frøken Schytte fra Rugaard 1 Datter, indskreven i Vallø adelige Stift, og 1 Søn.