Benzon. Side 80 - 89(Stamhuset Benzon. Substitutionen for Stamhuset Tirsbæk. Substitutionen for Stamhuset Lønborggaard. Det Benzonske Familielegat Christiansdal.)

 


Patent af 15/12 1679, hvorved Niels, f. 1646, †1708, til Aastrup og Aggersvold m. m.,  Geheimeraad,

Generalprocureur, Vicepræsident i Commercecollegiet, og Peter Benzon, f. 1652, † 1701, til Aagaard, Aggersvold og Korsegaard, Assessor i Commercecollegiet, bleve optagne i den danske Adel.

Førstnævntes Søn, Jacob B., f. 1688, † 1775, til Cathrineberg og Rugaard etc., Geheimeraad og Statholder i Norge, havde ved Testamente af 31/12 1766 paalagt sin Brodersøn og Universalarving, Christian B., dengang Oberstlieutenant:

1. at oprette af de Testator tilhørende tvende Sædegaarde, Cathrineberg paa Sjælland og Rugaard i Jylland, 2 Stamhuse, der efter ham skulde tilfalde Christian B.'s Søn, Jacob, og hans ægte Descendenter af Mand- og Qvinde kjønnet;

 

2. at der af hans Efterladenskaber skulde udtages 80,000 Rdl., hvorhos det paalagdes Universalarvingen, Christian B., at indkjøbte et Gods for denne Capital og at oprette samme til Stamhus for hans - næstældste Søn, Peter UlrikFrederik og hans ægte Descendenter af Mand- og Quindekjønnet.

 

I Aaret 1775 afgik Jacob B. ved Døden, og hans Universalarving Christian B., oprettede nu under 22/4 1782 Stamhuset Cathrineberg paa Sjælland med Rugaard i Callø Amt med lineal agnatisk-cognatisk Arvefølge. Stamhuset gaar fra ældste Søn til ældste Søn, og naar der ingen Sønner eller Sønnesønner efter den sidste Besidder findes, til sidste Besidders ældste Datter og hendes Børn, og naar sidste Besidder ingen Descendent efterlader, til hans nærmeste Arving blandt Descendenterne af første Besidder. Naar der ingen Descendenter efter første Stamherre findes, træder Erectors Broderdatter, Fru Justitsraadinde Jacobi eller hendes Descendenter til, og eventuelt efter deres Uddøen Erectors Farbroders, Cancelliraad Peter B.'s Descendenter, og efter disses Uddøen Erectors Morbroders, Conferentsraad Scaveniu`s Descendenter, alt i samme Orden som ved de andre Linier.

 

I Aaret 1779 havde Kammerherre Christian B. tilforhandlet, sig af Generallieutenant, Grev Moltke Tirsbæk Gaard og Gods for henimod 90,000 Rdl., og efter nogle Aars Forløb oprettedes heraf et Stamhus for Christian B., hans næstældste Søn og Descendenter. Christian B. havde hermed opfyldt de. Forpligtelser, som Jacob B. ved sit Testamente havde paalagt sin Universalarving angaaende Oprettelsen af tvende Stamhuse.

 

Efter nogle Aars Forløb indgik Kammerherre Christian B. med et Andragende om, at det maatte tillades ham, efter foregaaende lovlig Taxation, at sælge Cathrineberg ved offenlig Auction og derimod oprette Sædegaarden Christiansdal, som han havde kjøbt paa Auctionen over det Fyenske Ryttergods for 116,000 Rdl., til et Stamhus der skulde træde i Stedet for Cathrineberg. Til Støtte for dette Andragende anførtes, at Stamhuset Cathrineberg og underliggende Gaarde vare lidet indbringende, og at deres Bestyrelse var forbundet med Vanskeligheder paa Grund af deres Beliggenhed, Dette Andragende var bifaldet af Successor og bevilgedes, hvornæst 21/3 1791 Stamhuset Christiansdal oprettedes, hvorimod Cathrineberg ophævedes. Omtrent samtidig, nemlig under 21/12 1792, blev det bevilget Besidderen af Stamhuset Tirsbæk at substituere samme med en Fideicommiscapital af 80,000 Rdl.

 

Kammerherre Christian B., f. 1718, afgik ved Døden 9/5 1801 og efterlod 5 Sønner.

 

Den ældste Søn, Jacob B., f. 1759, † 1842, overtog Stamhuset Christiansdal. Han blev gift 1791 med Frederikke Rosenørn, en Datter af Geheimeraad, Oberstlieutenant Peder de R. Med hende havde han en Søn, Jacob, f. 1792, der blev Stifter af den ældre Linie (Stamhuset Benzon). Ved Bevilling af 19/5 1803 erholdt Jacob B. Tilladelse til at sælge Christiansdal imod at oprette et F. C. af 200,000 Rdl. for sin Søn Jacob eller andre ved det ældre Erectionspatent Berettigede. Han overlod nu Christiansdal til sin Broder i Mageskifte mod dennes Stamgods Tirsbæk, som han snart solgte og beholdt kun et lille Landsted i Hunderup ved Odense. 1811 separeredes han fra sin Hustru, Frederikke Rosenørn, og ægtede 17/9 1815 Operasangerinden Sophie Holm. Han efterlod sig 6 Børn i Ægteskabet med hende.

Den næstældste Søn, Peter Ulrich Frederik, f. 1760, † 1840, giftede sig 1781 med Julie, Comtesse Wedell-Jarlsberg (5 Børn) og overtog 1801 Stamhuset Tirsbæk, som han Bedlagde i Henhold til kongelig Tilladelse mod at substituere et F. C. af 80,000 Rdl., nu 128,000 Rdl. Sølv for sin ældste Søn, Frederik Christian Otto eller de ellers ved det ældre Erectionspatent Successionsberettigede. Brødrene mageskiftede derpaa Tirsbæk med Christiansdal. Efter sin første Hustrus Død ægtede Peter Ulrich Frederik B. Frederikke Brüggemann (2 Sønner).

 

Han blev saaledes Stifter af Linien Christiansdal (det ny Tirsbækske F. C.). Ifølge Bevilling af 27/3 1822 overdroges dernæst det førstnævnte F. C., der for største Delen indestod i Christiansdal, til den daværende Besidder, Kammerherre P. B., medens det Tirsbækske F. C. overdroges til Kammerjunker J. B., der derved kom i Besiddelse af en Fideicommiscapital af 128,000 Rdl. Sølv i transportable Statsfondsbeviser, og et mindre prioriteret Beløb. Efter Ansøgning blev det under 25/9 1829 tilladt hans eneste Søn af første Ægteskab, Jacob B., f. 1792, † 1840, der var Successor til det nu s. k. nye Christiansdalske F.C., oprindelig Stamhuset Cathrineberg, at anvende dette F. C. til Indkjøb af en Del Godser i Jylland, for deraf at oprette et Stamhus under Navn Benzon. Han kjøbte i Henhold til denne Bevilling af Staten den for sine smukke Bygninger bekjendte Hovedgaard Scheel, endvidere Godserne Stensmark, Ørbækgaard og Tannerup samt Skjervad med Tilliggende, imod en Kjøbesum af 230,000 Rdl., og blev saaledes bemeldte Penge F.-C. atter omdannet til et Stamhus, der bestaar af 536½ Tdr. Hrtk., i Bankactier 14,600 Kr. og i Fideicommiscapitaler 50,035 Kr. Hovedgaardens Tilliggende udgjør 1067 Tdr. Land.

Det for den yngre, den s. k. Christiansdalske Linie oprettede F. C., der senere blev ombyttet med Substitutionen for Stamhuset Cathrineberg, kaldes nu det ny Tirsbækske F. C. og bestaar for Tiden af c. 290,000 Kr.; det besiddes af Kammerherre Carl Ludvig Adolph v. B., f. 18/11 1823, der tillige er Besidder af Substitutionen for Stamhuset Lønborggaard, som oprettedes 1757 af Christian Hansen med agnatisk-cogtisk Arvefølge for hans Brodersøn, Cancelliraad Niels Hansen. Hans Datter, Christence H., f. 1768, † 1810, gift medNiels v. Jermiin til Engelholm, og efter hende hendes Datter Nielsine v. J., f. 1795, † 1867, gift med Frederik Christian ,Otto v. B., succederede i Stamhuset, der oprindelig bestod af Lønborggaard og Schrumsager i Ringkjøbing Amt (548 Tdr. Hrtk.), men i 1813 blev subistitueret med en Fidelcommiscapital paa 120,000 Rdl., senere omskrevne til 170,000 Rdl.,  nu 357,298 Kr. Med dette Stamhus ere en Del Legater, forbundne nemlig:

 

Litr. A.            Nu c. 44,600 Kr., bestemt til Udredelse af Pensioner til Enker efter Fideicommisbesidderne.

 

   "     B.          c. 130,000 Kr. til Apanage til Fideicommisbesidderes yngre Børn.

 

        C.          c. 38,000 Kr. til Apanage for Successor til Fideicommisset.

 

"     D.             Nu c. 60,000 Kr. til Opdragelseshjælp, Rejseunderstøttelser og Indskrivning i det Benzonske Familielegat for Fundators, Christian Frederik Otto v. B.'s Descendenter, subsidiairt til saadan Indskrivning ogsaa for andre til Familielegatet adgangsberettigede Medlemmer af Familien.

 

Det Benzonske Familielegat blev oprettet af Kammerherre Jens Benzon ved Fundats af 1/6 1836, confirmeret 10/11 1841, for ægtefødte mandlige og qvindelige Descendenter af den d. 9/5 1801 afdøde Kammerherre Christian Benzon og Hustru Christiane Albertine Heinen Det blev funderet med en Capital af 157,614 Rdl. 57 Sk., hvoraf Renterne skulle oplægges i 20 Aar. Til at træde i Virksomhed oprettedes d. 1/6 1842 15 Livrenteportioner i 2den, 10 i 3die og 5 i 4de Classe, d, 1/6 1849 15 i Iste, og den 1/6 1868 5 i 5te Classe. Livrentepensionerne andrage hver i 1ste Classe 200 Kr., i 2den 200 Kr., i 3die 600 Kr., i 4de 800 Kr. og i 5te 1000 Kr. Capitalen androg 1876 668,994 Kr., Administrationsfonden 86,150 Kr. Indtægterne vare i 1876 30,233 Kr. og Udgifterne 24,464 Kr., deriblandt Livrenter 18,100 Kr. Administrationen har sit Sæde i Odense og bestaar for Tiden af Hofjægermester Vilh. Benzon paa Christiansdal pr. Odense og Cand. juris Fr. V. Seholten. Livrentenyderne i V. Cl. ere: Jens Benzon Scholten. Anton Frederik Sofus Scholten. Vilhelm Sofus Hermnan Ferdinand Benzon. IIV.C1.: Frits Vilhelm Scholten. Emil Scholten. Georg Anton Filip Grev Lüttichau. I III. Cl.: Carl Ludvig Adolf Benzon. Carl August Friedrich Maximilian Grev Lüttichau. Frederikke Nielsine Hoppe. Albertine Benzon. Friederich Vilhelm August Grev Lüttichau. Joachim Melchior Holten Thuerecht Castenschiold. Ernst August Pyrmont Benzon. Johan Christofer Hoppe. Caroline Charlotte Benzon. Carl Henrik Vilhelm Thuerecht Castenschiold. I II. Cl.: Frederikke Lovise Vilhelmine Castenschiold. Johan Christian Bardenfleth. Frederikke Vilhelmine Benzon. Anna Marie Elisabeth Benzon. Caroline Antonette Cathrine Elisabeth Castenschiold. Frederik Georg Christian Ludvig Benzon, Pauline Adelgunde Scholten. Leocadie Frederikke Sofie Clementine Comtesse Lüttichau. Kai Marius Vilhelm Julius Albert Benzon. Christian Benzon Hoppe. Nielsine Frederikke Ottilia Baronesse Wedell-Jarlsberg. Anton Amalrik Sofus Thor Benzon. Conrad Moriz August Heinrich Ludvig Grev Lüttichau. Carl Hartvig Hoppe. I I. Cl.: Juliane Mathilde Caroline Baronesse Wedell-Jarlsberg. Johanne Marie Mathilde Benzon. Pauline Adelgunde Scholten. Jean Louis Oscar Serène d'Acquéria. Josefine Caroline Marguerite Serène d'Acquéria. Niels Frederik Hartvig Julius Alexander Benzon. Juliane Frederikke Helene Louise Wedell-Jarlsberg. Albert Sigismund Caspar de Mylius. Einar Wolf Feith Johan Ernst de Mylius. Jørgine Alette Nielsine Benzon. Inca Frederikke Christiane Sigismunda de Mylius. Christian Benzon. Victoire Jacqueline Fortuné Serène d'Acquéria. Juliane Frederikke Mathilde Benzon. Anna Marie Elisabeth de Mylius.

 

Ovennævnte Niels og Peter B., der ved Patent af 15/12 1679 reciperedes i den danske Adel, vare Sønner af Niels B., der var en anset Læge og gift 1) med Elisa Scavenius, f. 1659, † 1689, der omkom ved Ildebranden paa Amalienborg tillige med sin Broder og Datter, 2) med Anna v. Meulengracht. Slægten har delt sig i flere Linier. (Se De dansk, Majorater", pag 53-55)

 

Den ældre Linie, der nedstammer fra Jacob v. Benzon, f. 1759, † 1842 (Stamhuset Benzon):

 

Ernst August Pyrmont v. Benzon, f. 23 /7 1827,  til Stamhuset Benzon, en Søn af Jacob v. Benzon, der oprettede Stamhuset Benzon, og Christiane Albertine Wilhelmine Flindt, Hofjægermester, gift 7/12 1849 med Charlotte Freiesleben, f.16/9 1828. (Ei Børn.)

 

Stamhusbesidderens Søskende:

1. Albertine, f. 22/4 1824.

 

2. Anna Maria Elisabeth, f. 12/9 1829, gift med Kammerherre Sigismund de Mylius til Stamhuset Rønnigesøgaard, f. 12/9 1823. (Børn.)

 

3. Caroline Charlotte, f. 15/11 1833.

 

 

Stamhusbesidderens Faders Søskende:

1. Sophia Deodata, f. 23/10 1817.

 

2. Jens Peter Herman, f. 30/8 1819,  i America, gift: a) 1843 med Frederikke Petrea Knudsen, i America, b) med Enken Caroline Browse i America. (5 Sønner.)

 

3. Thora Fortunata, f. 6/10 1821, gift11/11 1847 med Kammerjunker Louis Victor de Serène d'Acquéria, fh. Birkedommer, f. 21/12 1807. (Afkom.)

 

4. Achilles, f. 21/6 1827.

 

5. Anine, f 20/8 1829, gift 1/81862 med Carl Henrik Mannerstråle, f. 26/10 1829,svensk Capitain. (Børn.)

 

Den yngre eller Linien Christiansdal (det Tirsbækske Fideicommis):

 

Carl Ludvig Adolph v. Benzon, f. 18/111823, til Substitutionen for Stamhuset Tirsbæk og Substitutionen for Stamhuset Lønborggard, samt til Christiansdal, Amtmand over Holbæk Amt, Kammerherre, R. af D., Dmd.; gift:

 

1) 2 /6 1853 med Georgette Falsen, f.14/9 1832, † 10/8 1868, Datter af Hagbarth de Falsen og Hustru Aletta Fleischer.

2) 5/2 1870 med Caroline Antoinette Elisabeth Cathrina Castenschiold, f. 17/10 1824, Datter af Johan Carl Thuerecht v. C-, Stiftamtmand, Kammerherre, og Hustru Frederikke Vilhelmine Grevinde Lüttichau.

 

Børn af Iste Egteskab:

a. Aletta Nielsine Jørgine, f, 9/3 1854.

b. Wilhelm Hartvig Frederik, f. 11/9 1863.

 

F. C.-Besidderens Søskende:

 

1. Frederik Julius Wilhelm Constantinopolitanorumque, f. 1813, † 1864, gift 1844 med Henriette Linde, f, 22/12 1812. (Ej Børn.)

 

2. Hartvig Frederik Emil, f. 1816, † 1875, gift 1844 med Emilie Lazar, Enke efter v. Dory der Jobbehaya. (Ei Børn).

 

3) Juliane Wilhelmine Christence Nielsine, f. 1819, † 1855, gift 1839 med Torkild Abraham Hoppe, f. 1801, † 1871, Amtmand Kammerherre, R. af D., Dmd. etc. Afkom (se Legatet).

 

4. Frederikke Isidore Mathilde Constance Emilie, f. 27/8 1821 gift 1843 med Baron Herman Theodor Waldemar Emil Wedell-Jarlsberg, f. 1811, † 1867. (Afkom.)

 

5. Christian Frederik Otto Wilhelm. f. og † 1826.

 

6. Wilhelm Sophus Hermann Ferdinand , f.14/7 1827, i Cavalleriet, tidligere i det slesvigske Gensdarmeri, entl. efter Ansøgning, Hofjægermester, R. af D., Bestyrer af det Benzonske Familielegat, gift 1852 med Euphrosine Constance v. Sehested, f. 9/5 1830.

 

Børn:

 

a. Niels Frederik Hartvig Julius Alexander, f. 14/6 1853.

b. Christian, f. 20/10 1854.

c. Juliane Mathilde Frederikke, f. 27/3 1856.

d. Carl Wilhelm, f. 16/91860.

 

F. C.-Besidderens Faders Søskende:

1. Christiane Albertine, f. 1782, † 1853, gift med Paul Christian Ditlev v. Bardenfleth, Oberstlieutenant, f. 1774, † 1827. Afkom (se Legatet).

 

2. Juliane, f. 1783, † 1853, gift med Baron Ferdinand Carl Wedell-Jarlsberg, f. 1781, † 1857, norsk General, Overkammerherre. Afkom (se Legatet).

 

3. Hartvig, f. 1787, † 1855, Kammerherre.

 

4. Jens, f. 28/12 1807, Officer, under Krigen 1848--50 Capitain, Major, dernæst Postmester, entl. efter Ansøgning, Kammerherre, R. af D., gift 1840 med Sophie Marie Albertine Ahlefeldt, f. 16/3 1810.

 

Børn:

a. Frederik Georg Christian Ludvig, f. 7/4 1841, Assistent i Generaldecisoratet for Postvæsenet

b. Cay Wilhelin Marius, f. 6/3 1844, Gaardeier, gift 15/11 1872 med Hedevig Engelsted, f.18/5 1848, Datter af Sognepræst Engelsted og Birgitte Rossing.

 

Barn:

Sophie Birgitte, f. 1/9 1873.

 

c. Anton Almarik Sophus Thor, f. 3/5 1845, Postfuldmægtig. *

 

d. Johanne Marie Mathilde, f. 22 /7 1847, gift 21/5 1869 med Henrik Grotrian, Eier af Teglværket Lyngsodde pr. Snoghøi.

 

e. Caroline Frederikke Charlotte, f. 12/12 1857, indskreven i Vemmetofte.

 

F. C.-Besidderens Bedstefaders Søskende:

1. Jacob, f. 1759, † 1842, Kammerjunker (se den ældre Linie).

 

2. Karen, f. 1760, † 1828, gift med Rigsgreve Frederic c,Christian Tønne Lüttichau, f. 1744, † 1805. Afkom (se Legatet).

 

3. Anna Sophie, f. 1762, † 1837, gift med Kammerjunker Frederik v. Scholten, f. 1754, død 1840. Afkom (se Legatet).

 

4. Niels, f.. 1764, † 1768.

 

5. Lars, f. 1765, † 1823, til Caden, Kammerjunker, Major, gift:

 

a) 1790 med Cathrine Hedevig Fabritius de Tengnagel, f. 1768, separeret 1799, † 1843.

b) 1803 med Margaretha Dorothea Øllegaard Rumohr.

 

            Børn:

a. Frederik Wilhelm Caspar, f. 1791, † 1832, Medlem.af, Secretair og Archivarius i det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog, Amtmand paa Fehmern,

1830 entlediget, gift 1824 med Emilie Henriette Massmann, f. 1798.

Børn:  

aa. Eduard, f. 1825, † 1868, gift 1848 med Ida Stoppel, f. 1827.

Børn:

aaa. Hartvig, f. 11/1 1857.

bbb. Gustav,f. 24/2 1858.

ccc. Joseph, f. 11/10 1859.

 

bb. Frederikke Vilhelmine, f. 24/1 1830.

b. Ida, f. 1805,  † 1820.

 

6. Jens, f. 1767, † 1839, Vicelandsdommer, Assessor i Høiesteret, Amtmand over Randers Amt, 1805 entlediget, deltog 1832 i Forsamlingen af oplyste Mænd, Kammerherre, R. af D. og Dmd., gift 1800 med Antoinette v. Gersdorff, Datter af Poul Rosenørn Gersdorff til Vosnæsgaard, † 1834. (Ei Børn.)

 

7. Frederikke Marie Elisabeth, f. 1769,  †1856, gift med Generalkrigscommissair Caspar Flindt, f. 1747, † 1802. Afkom (se Legatet).

 

 

 

* Postexpideteur i Tranekjær 13 febr. 1877, avsatt 1. april 1878. Fikk straffedom ”5 d. Vand & Brød” (min anmerkning)