Bernstorff. Side 93 - 99

 

Grevskabet Gyldensteen. Det Mylius-Raschenbergske F. C. Sædegaarden Kattrup. Diplom af 14/12 1767. Patent af 6/8 1873 og Patent af 18/4 1876.

(,,Den høiere danske Adel”, pag. 141. ,De danske Majorater”, pag. 144-154.)

 

Ved Diplom af 14/12 1767 udnævntes Johan Hartvig Ernst v. Bernstorff dengang Oversecretair i det tydske Cancelli, og hans Broder Andreas Gottlieb Bernstorff, til danske Lehnsgrever. Begge Brødre optoges for sig og ægte Børn,” i Antallet og Kredsen af de af vore Grever, som besidde af os modtagne Lehn, og som sædvanlig benævnes Lehnsgrever, og de skulle nyde og bruge alle de samme Privilegier, Arverettigheder, Friheder, Prærogativer og samme Rangfølge til Gang og Sæde ved vort Hof og andetsteds som andre Grever i disse vore Riger, der besidde af os modtagne Lehn, nu nyde og bruge, dog at jus majoratus, saaledes som samme ved Grevernes Privilegier er fastsat, bestandigen tages iagt.”

 

Den ene af Brødrene, Johan Hartvig Ernst B., traadte, som bekjendt, i en ung Alder i dansk Tjeneste og blev 1750, da han overtog Embedet som Oversecretair for det tydske Cancelli, Danmarks ledende Statsmand, hvorimod den anden af Brødrene, Andreas Gottlieb B., hverken har staaet i dansk Statstjeneste eller nogensinde har eiet Jordegods i det danske Monarchis Omraade. Han var derimod hannoveransk Land-, Krigs- og Skatteraad og eiede Familiegodserne Dreilützow og Gartow. Den ældre Broder har ei efterladt Afkom, og med ham uddøde saaledes den ene lehnsgrevelige Slægt, hvorimod Andreas Gottlieb havde 2 Sønner.


1. Joachim Bechtold, f. 1734, † 1807, og
2. Andreas Peter, f. 1735, † 1797,

som begge have efterladt Afkom.

 

Førstnævnte, fra hvem den ældre saakaldte Gartowske Linie nedstammer, traadte ligesaalidt som Faderen i nogetsomhelst Forhold til Danmark, hvorimod den yngre Søn, Andreas Peter, Danmarks berømte Statsmand, blev Stifter af den yngre Linie der atter har delt sig i den til Grevskabet Gyldensteen, Wotersen og Lanken og den til Dreilützow. Andreas Peter B.'s ældste Søn, Johan Hartvig Ernst B., f. 1767, † 1791, til Wotersen og Lanken, kom nemlig ved sit Giftermaal med Cons tance Henriette Frederikke Grevinde Knuth-Gyldensteen i Besiddelse af Grevskabet Gyldensteen og blev saaledes Stifter af denne -Linie, som er den eneste, der endnu er knyttet ved Familieeiendomme til Danmark. Den er, foruden Grevskabet Gyldensteen, i Besiddelse af de ovennævnte Fideicommisser samt af Sædegaarden Kattrup.


Grevskabet Gyldensteen.

 

Under 8/4 1720 blev Lehnsbrevet paa Grevedømmet Gyldensteen udfærdiget for Johan Henrich Huguetan, Greve af Gyldensteen, Friherre af Odyck, til Cronsborg, Kammerherre og Envoyè extraordinaire ved den nederrhinske og westphalske Kreds. Grevskabet oprettedes af de Johan Henrich Huguetan tilhørende, paa Fyen beliggende, Eiendomme, bestaaende af Sædegaardene Enggaard, Oregaard og Uggerslevgaard med Tilliggende af ialt 2352 Tdr. Hartkorn. Huguetan blev, for sig og sine ægte Descendenter og rette ægte Afkom af Mand- og Qvindekjønnet forlehnet med dette Grevskab. Erectionsbrevet bestemte, at Grevedømmet, saasnart Erector ved Døden skulde afgaa uden at efterlade sig nogen Søn, skulde tilfalde hans Datter af 1ste Ægteskab, Margaretha H., og efter hende hendes ægte Afkom, først paa Sværdsiden, Ældste efter Ældste, baade udi den lige nedstigende Linie, som og udi Side- og Tværlinierne, og saa hendes Døttre og deres Sønner.

 

Førstefødselsretten efter de grevelige Privilegier af 25/5 1671 skulde udi alle Maader iagttages, og i Overenstemmelse med Forlehningens Begrændsning bestemtes, at naar der ingen ægte Afkom af Johan Henrich H. og hans Datter Margaretha H. mere maatte findes, skulde Grevskabet være hjemfalden til Kongen. Enkepensionen til Erectors eventuelle Enke, Grevinde Maurice Margaretha af Gyldensteen, f. Grevinde af Nassau, fastsattes til 10,000 Kr. aarlig.


Grevskabet forøgedes ved Bevilling af 15/12 1752 med:

1. 84 Tdr. Hartkorn Ager og Eng, beliggende i Odense, Rugaard og Hindsgavls Amter, som Erector havde tilkjøbt og ved sit Testamente henlagt tinder Grevskabet.

 

2. Ved Bevilling af 18/1 1805 med Jerstrup Gaard og Gods, 371 Tdr. Hrtk., som var kjøbt for 290,000 Kr., hvorimod det blev tilladt at afhænde noget Grevskabet underliggende . Strøgods.

 

3. Ved Bevilling af 111/3 1829 med Harritslevgaard, 238 Tdr. Hrtk., som var kjøbt for 120,000 Kr.

 

Ifølge Geheimeraad, Greve Desmercieres' Testamente af 26/5 1777 tilfaldt 165 Morgen Land eller 337 Demat, beliggende i Hetlinger Koeg, samt en aarlig Indtægt (6400 Kr.) af det af ham oprettede F. C. Grevskabet Gyldensteens daværende Besidder, Grev Johan Henrik Knuth. Disse Eiendomme skulle arves af hans Descendenter af begge Kjøn, dog saaledes, at Sværdsiden foretrækkes for Spindesiden og den ældre for den yngre. Derefter tilfalde disse Jorder hans Søster, gift med Moltke, og hendes Descendenter, og derefter Grevinde Gørtz og hendes Afkom, og efter dem Børnene af Grev Reuss, gift med Frøken Cassado af Monteleone.

 

Grev Johan Henrich Huguetan havde i sit 2det Ægteskab med Maurice Margaretha, Grevinde af Nassau, ei Børn, og af første Ægteskab kun en Datter, ovennævnte Margaretha, der altsaa, ifølge Erectionsbrevet af 8/4 1720, var Arving til Grevskabet, Efter hende skulde Grevskabet, som alt bemærket, tilfalde hendes ægte Afkom paa Sværdsiden og efter disses Uddøen hendes Døttre. Margaretha havde imidlertid i en ung Alder ladet sig enlevere af Don Antonio Cassado, Marquis de Monteleone til hvem hun blev viet i Aaret 1721, og efterlod tvende Døttre.


1. Margaretha Maurice Francoise Isidora, f. 1723, † 1752,

 

2. Anna Francoise Susanne Margaretha, af hvilke den ældste blev gift 1742 med Eggert Christopher Knuth, til Grevskabet  Knuthenborg, f. 1724,  † 1776.

 

Imidlertid afgik Don Antonio Cassado de Monteleone ved Døden, og Enken, der havde opholdt sig i Holland efter hans Død, indlod sig der i Ægteskab med en ubekjendt Person, uden dertil at have erhvervet Faderens Samtykke. I Henhold hertil, og da hun før Ægteskabets Fuldbyrdelse med omtalte Person havde flere Børn, androg hendes Fader om Autorisation -facultas - til som første Acquirens at maatte forandre Successionen i Grevskabet Gyldensteen og til at maatte etablere Pensioner for Cadetterne, Herom blev Cancelliets Betænkning indhentet, der gik ud fra, at der, hvad det sidste Andragende angik, ifølge grevelige Privilegier ikke behøves nogen særlig Autorisation for Besidderen af Grevskabet til at træffe Bestemmelse om de yngre Børns Forsørgelse, og hvad det første Andragende angik, at Margaretha H. ikke kunde eragtes værdig til at tiltræde Grevskabet eller habilis derover med hende,,-, Mand at exercere det dominium utile, som andre værdige Lehnshavere udi Privilegierne allerunderdanigst er forundt, ligesom hun ikke ansaas ”at være det kgl. Hus til Zir og Ære”. Angaaende hendes udenfor Ægteskabet fødte Børn blev det gjort gjældende, at Ingen kan eragtes for retmæssig Arving til et Lehn, uden at han er legitimo matrimonio natus, og hvad de Børn concernerede, der udi hendes 2det Ægteskab muligen kunde ventes, refereredes til, at Faderen var af slet Extraction og slet Conduite og derfor uværdig til at ophøies i Grevestanden. I Betragtning af disse Forhold blev det overladt Grev Johan Henrich H. som primus acquirens at foranstalte Successionsbestemmelserne for Grevskabet Gyldensteen forandrede, saaledes at Margaretha H. fuldstændig blev udelukket fra Successionen og derimod ved et nyt Diploma at foranstalte hendes Døttre af første Ægteskab udnævnte til Successores. Faderen, der i sidste Øieblik dog syntes at have havt Betænkeligheder i ved fuldstændigen at udelukke sit eneste Barn, gjorde intet Skridt for at udvirke et nyt Diploma, men erklærede tvertimod, at han vilde foretrække at ordne Sagen paa anden Maade. Ved Testamente af 27/9 1748, som han oprettede i Medfør af den ham meddelte facultas testandi, bestemte han, at efter ham skulde hans Datter, Margaretha H., succedere i Grevskabet, men efter hende hendes Datter Margaretha Maurice Francoise Isidora Grevinde Knuth, og efter hende, hvem der efter Erectionspatentet maatte være arveberettiget til Grevskabet, og bestemte, at Datteren skulde være udelukket fra Grevskabets Administration, hvorhos han tillige udnævnte en Administrations-Commission, bestaaende af Grev Henrik VI. af Reuss og Kammerherre Stockfleth, der skulde bestyre Grevskabet, hvorhos det bestemtes, at af dets Indtægter kun een Del skulde tilfalde Datteren, den anden Del derimod fornævnte Grevinde Knuth.

 

Margaretha H. blev saaledes udelukket fra Grevskabets Bestyrelse, og hvad Indtægterne angik, blev kun en Del hende tilkjendt. Til hendes Børn, som vare fødte efter hendes første Ægtemands Død, toges intet Hensyn. Hun findes ikke engang opført som succederende efter den 1749 ved Døden afgangne første Greve af Gyldensteen, hvorimod hendes ældste Datter, ovennævnte Margaretha Maurice Francoise Isidora, Grevinde Knuth, blev indskreven som Besidderinde af Grevskabet, som efter hende tilfaldt hendes Søn, Grev Johan Henrik Knuth, gift 1772 med Constance Alexandrine Rigsgrevinde v. Cosell. Hans ældste Datter, Constance Henriette Frederikke, Grevinde til Gyldensteen, blev 1790 gift med ovennævnte Johan Hartvig Ernst Bernstorff, hvorved Grevskabet, som alt tidligere er bemærket, kom til denne Slægt.


Det Mylius-Raschenbergske Fideicommis.

 

Under 14/2 1852 oprettede Kammerherre Johan Caspar de Mylius 3 PengeFideicommisser, deriblandt det Mylius-Raschenbergske, nærmest for sin Datter, Christiane Christine Ulrica Catharina, f. 6/7 1817, † 24/11 1874, gift 1846 med Frederik Emil Herman Greve B., og hendes Afkom, med samme Arvefølge som den for Stamhuset Rønningesøgaard fastsatte (se ”De danske Majorater”, pag. 280), den lineal-cognatisk-agnatiske, dog saaledes, at det gaar til Mand af Mand før Mand af Qvinde, saalænge Nogen er til. Besidderen af Stamhuset Rønningesøgaard er Ephorus for dette F. C., der nu bestaar af  220,280 Kr. Om Apanagerne findes i Erectionsbrevet ingen. særegDe Bestemmelser. Efter de for Stamhuset Rønningesøgaard gjældende Bestemmelser, kan Besidderen bestemme som Enkepension og Apanage for sine yngre Børn indtil 1/5 af Majoratets Netto-Indtægter. Tilfalder Fideicommisset Nogen udenfor Familien Mylius, er denne og efterfølgende Besiddere forpligtede til at bære Navnet Mylius, og Mylius' Vaaben og Hjelm tages i Forbindelse med deres eget Navn og Vaaben. Den første Besidderindes Ægtemand, Grev Frederik Emil Herman B., forundtes i Medfør heraf under 5/7 1861 Bevilling til at føre Navnet Bernstorff-Mylius. Efter hendes Død tiltraadte hendes Søn, Grev Ulrik Johan August B., f. 4/9 1847, F. C. og erholdt ved Patent af 18/4 1876 for sig og dem af hans agnatiske Descendenter, der efter ham maatte komme i Besiddelse af bemeldte F. C., Tilladelse til at føre Navnet Bernstorff-Mylius og det forenede Bernstorff-Myliuske Vaaben, hvorimod den Faderen under 5/7 1861 forundte Bevilling ophævedes. Den nuværende F. C.-Besidder er indgaaet med et Andragende om at fastsætte Pensionen for sin eventuelle Enke.

 

Linien Gartow, se ,Den høiere danske Adel”, pag. 138-42. Peter Andreas Bernstorff's Afkom, se Slægtregistret i ,De danske Majorater”, pag. 146.


Linien Gyldensteen.

Lehnsgreve Johan Hartvig Ernst Bernstorff-Gyldensteen, til Grevskabet Gyldensteen samt til Lehnsgodserne Wotersen og Lanken, Hofjægermester, Kammerherre, R. af D. og fl. fr. Ordener, f. 1811 1815, tiltraadte Grevskabet 1837, gift  17/7 1844 med Anna Charlotte Frederikke Julia, f. Grevinde Hardenberg, f. 8/6 1824

 

Børn:

 

a. Helene Adelaide Charlotte, f. 12/4 1845, gift 1871 med Staldmester Schmidt.

b. Adele Tecla Louise Georgine Davide, f. 29/1 1847, gift 5/1 1866 med Baron Ernst Knigge, f. 20/5 1843.
c. Hugo Kuno Georg, f. 5/3 1853, Lehnssuccessor.

 

 

Lenhsgrevens Brødre:

 

  1. Christian Frederik Carl, f. 22/3 1816, Postmester i Pløn,  gift 21/3 1852 med Anna Grevinde Luckner, f. 12/4 1834.

Børn:
a. Heinrich Erik Ferdinand Hugo, f. 11/12 1852.
b. Anna Alette Adamine Henriette, f. 13/5 1855, indskreven i Preetz.
c. Hans Nicolaus Ernst, f. 26/9 1856.

d. Frederik Vilhelm August, f. 29/3 1858.

e. Carl Adolph Christian Alexander, f. 11/10 1859.

f. Erik Ulrik Christian August, f. 8/3 1861.

g. Ernst Ludvig Thomas Sophus, f. 8/9 1867.

 

2.   Frederik Ernst Herman, f. 20/4 1818, til Kattrup, Hofjægermester, J. R., R. af D., gift 23/9 1846 med Christiane
      Christine Ulrica Catharina de Mylius f. 6/7 1817, † 4/11 1874, Datter af Kammerherre Johan Cas
par de Mylius
       til Rønningesøgaard.


Børn:

  1. Ulrik Johan August Grev Bernstorff-Mylius, f. 4/9 1847, Cand. polit., til det Mylius-Raschenbergske F. C., gift 10/10 1877 med Marie Louise v. Raben, f. 9/12 1856, Datter af Kammerherre Josias Raben-Levetzau.
  2. Adeline Charlotte Christiane, f. 27/7 1851, i Vallø Stift, Iste Afdeling.
  3. Johanna Alma Ulrica, f. 18/10 1854, i Vallø Stift, Iste Afdeling.