Berregaard. Side 100


Patent af 19/8 1726. - Det Berregaardske F. C.

 

Enevold Nielsen Berregaard, f.1653, † 1731, blev ved Patent af 19/8 1726 for sig og ægte Afkom adlet. Han eiede Sædegaardene Kjølbygaard, Frørsløvgaard og Ullerup og oprettede Stamhuset Kjølbygaard, bestaaende af 780 Tdr. Hartkorn, med agnatisk-cognatisk Arvefølge for sin ægte Descendents. Stamhuset substitueredes efter Bevilling af 3/11 1797 med en F. C.-Capital af 40,000 Rdl., der senere omskreves og nu andrager 176,569 Kr. Fideicommissets daværende Besidder, Kammerherre Frederik Berregaard, f. 1751, † 1805, androg med Successors Samtykke om Tilladelse til at forandre Successionsordenen og at omdanne Majoratet til et Familie F. C., der skulde føre Navnet ,Det Berregaardske F. C.”, og hvis Renter skulde fordeles imellem samtlige fra ham nedstammende Linier, dog saaledes, at den Ældste nyder et præscipium, hvilket ved kongelig Resolution af  8/4 1810 blev bevilget. (,,De danske Majorater”, pag. 187.)

 

Om Enevold Nielsen Berregaards Afkom se Slægtregistret I. c., hvorhos bemærkes, at Nielsine Petrine Jensine Frederikke Sehested Berregaard, f. 1795, gift med Geheimeconferentsraad Christian Michael Rottbøl, og Henrik Berregaard, f. 21/1 1783, Kammerherre, ere afgaaede ved Døden, Førstnævnte 18/3 1874, Sidstnævnte 27/4 1876 i den høie Alder af 93 Aar og 3 Maaneder. Han havde i sin Tid været Officer i Hestgarden og var senere tjenestegjørende Kammerherre hos Kong Frederik VII.