Bielke. Side 103 - 104

 

Ældgammel dansk Adel.

Det Rudolph Bielkeske F. C

 

Under Adelsvælden nævnes flere af denne Slægt i de paa hin Tid Landets Adel forbeholdte Rigsembeder, som Danmarks Riges Raader, som Norges Riges Cantsler, som Rigets Admi, raler. Henrik BieIke, f. 16 15, † 1683, til Næsbyholm, Bavelse, Ellinge, Edelgave og Tersløse, Rigets Admiral og Gouverneur paa Island, førte Kongeskibet ,Trefoldighed" i Slaget 117 1644. Blandt hans Afkom indtog flere høie militaire Stillinger. Christopher Bielke, f. 1654, til Osterraad, Generalmajor, faldt 1704 i Slaget ved Hochstadt, og Christian Frederik Bielke, f. 1670, til Næsbyholm og Bavelse, Brigader, faldt i Slaget ved Malplaquet. Fra ham nedstammede Johan Christian August Bielke, der var Kammerherre og Capitain i Søetaten og gift med Frederikke Sophia Henriette Reedtz-Thott. Deres Datter: Beate Helene Juliane, f. 14/9 1819, er Stiftsdame I i Vallø.


Det Rudolph Bielkeske F. C. bestaar af 79,840 Kr.

 

Ved Geheimeconferentsraad Bielkes testamentariske Disposition af 8/8 1812, confirmeret 17/5 1814, oprettedes det Rudolph Bielkeske F. C., nærmest for Erectors Brodersønner:


1. August Bielke, Commandeur i Søetaten, † 1846.

 

2. Frederik Bielke, Geheimeraad og Hofmarschal i Weimar, † 1850.

 

Om Successionen bestemtes, at naar de oprindelige Besiddere dø, skal hvers Anpart tilfalde hans ældste Søn, og saafremt Frederik Bielke, der dengang ingen Søn havde, skulde dø uden at efterlade nogen Søn, skulde hans Anpart tilfalde August Bielkes ældste Søn.

 

August Bielke havde 2 Sønner: Rudolph B., † 1855 som Kammerherre og Gesandt i Berlin, uden Afkom, og tilfaldt hans Anpart nu Broderen, August Bielke, Capitain i Marinen, der døde ugift 1860, og tilfaldt nu F. C. udelt Frederik Bielkes eneste Søn, Carl Frederik Bielke, der døde i Jena 17/6 1869 uden Livsarving.

 

Ifølge Forlig tilfaldt nu F. C.'s ene Halvpart August Bielkes eneste Datter, Julie Bielke, og den anden Halvpart Frederik Bielkes ældste Datter, Helene, gift med Geheimeregjeringsraad Salviati i Berlin, hendes Afkom.