Bille-Brahe. Side 104 - 110

 

(,,Den høiere danske Adel”, pag. 42. ,De danske Majorater”, pag. 64-68. ,Adelslexieon”, i. Bd., pag. 51, Nr. 1. ,Lexieon over adelige Familier”, pag. 13.)

Ældgammel dansk Adel.

(patent af 12/1 1787 og af 7/3 1788. Patent af 9/5 1798. Patent af 23/6 1873.

 

Axel Frederik Bille, f. 9/9 1770, † 12/10 1787, af den gamle danske Slægt Bille, tiltraadte i Aaret 1787 det for ham af Oberstlieutenant Preben Brahe, † 17/8 1786, oprettede Stamhus Hvedholm og erholdt ved Patent af 12/1 1787 Tilladelse til med sit eget Navn og Vaaben at forene Familien Brahes Navn og Vaaben. Hans Fader, Henrik Bille, til Egeskov, f. 1709, † 9/1 1789, Geheimeraad, Stiftamtmand, der arvede Stamhuset ved Sønnens Død, fik 7/3 1788 samme Tilladelse, og hans Søn, Preben Bille-Brahe, f . 25/2 1773, † 21/9 1857, Geheimeraad, Kammerherre, Major, blev ved Patent af 9/5 1798 ophøiet i den danske Grevestand. Sidstnævntes Sønnesøn, Grev Preben Charles Bille-Brahe, Besidder af det friherrelige Selbyske Forlods, erholdt ved Patent af 23/6 1873 Tilladelse til at forene det Selbyske Navn og Vaaben med sit eget.

 

De Bille-Braheske Familieeiendomme og Fideicommisser ere følgende:

 

1)     Grevskabet Brahesminde, der oprettedes 9/5 1798 af Preben Bille-Brahe og bestaar af 4 Hovedgaarde:  Hvedholm,  Steensgaard, Østrupgaard og Damsbo samt Øerne Avernakø og Dreiø, er 1431¼ Tdr. Hartkorn, hvoraf fri Jord 215¾ Tdr. indtaget til Skov 42 Tdr., Bøndergods 977 Tdr., Kirke- og Kongetiende 196½ Tdr. Hovedgaardenes Tilliggende udgjør 1984 Tdr. Land g. M. foruden 1080 Tdr. Land Skov. Bankactier for 26,000 Kr., Fideicommiscapitaler 2,928,000 Kr.

 

Arvefølgen er agnatisk-cognatisk forPreben Bille-Brahes Faders Descendenter. I Tilfælde af, at intet Afkom efter Preben B.-B. mere maatte være til, har den sidste Besidder Ret til at udnævne sin Efterfølger af en anden Adelsslægt.

 

2) Stamhuset Egeskov, der oprettedes 10/11 1811 af Preben B.-B. og bestaar af: Hovedgaarden Egeskov med 365½ Tdr. Hrtk., Kirke- og Kongetiende, 89 Tdr. Hrtk., Bøndergodset med 161¼, Tdr. Hrtk., Bankactier lydende paa 8000 Kr., Fideicommiscapital for solgt Bøndergods 1,375,000 Kr.

 

Arvefølgen er agnatisk-cognatisk for Baron Frederik Siegfried B.-B.'s Afkom. Naar hans Descendenter af Mand- og Qvindekjøn ere uddøde, skal Stamhuset tilfalde Erectors yngre Børn, Linie efter Linie, med samme Arvefølge, som for Ovennævntes Afkom er bestemt, og naar de yngre Børns Arvinger og Descendenter ere uddøde, da tilfalder Stamhuset Besidderen af Grevskabet Brahesminde, der nedstammer fra Erectors ældste Søn, Grev Henrik B.-B.

 

Substituerede ere Descendenterne efter Erectors Søster Christiane Mette B.'s, og efter dem Erectors yngre Søsters, Birthe Sophie B.'s Afkom, men skulde ogsaa disse uddø, da skal Besidderen være bemyndiget til at udnævne en meriteret Successor af god Familie, eventuelt udnævnes Successor av Kongen. Ved Post 9 i det under 9/6 1812 confirmerede Erectionsbrev for Stamhuset Egeskov er det fastsat, at Enken efter Stamhusets Besidder skal nyde en aarlig Pension af 2000 Kr., og at hvis der skulde blive endnu en Enke, da nyder denne 1200 Kr., hvorimod flere end to Enker ikke paa een Gang kunne nyde Pension af Stamhuset. Ved Resolution af 26/3 1874 er denne Bestemmelse i Medfør af et Andragende fra den nuværende Atamhusbesidder forandret, og Pensionen for den ældre Enke fastsat til 8000 Kr., og for den yngre til 4000 Kr. Angaaende de yngre Børns Apanage bestemmer Post 10, at den i paakommende Tilfælde af Samfrænder efter bedste Tykke og Skjøn vil være at fastsætte.

 

3) Det friherrelige Selbyske Forlods (cfr. ,De danske Majorater”, pag. 301-4) 254,000 Kr. foruden den s. k. Alimentationscapital af 100,800 Kr. Det Selbyske Forlods blev paa Grund af, at den nærmest berettigede Arving, Arnaud Baron Brienen i Holland, ikke har villet søge Indfødsret i Danmark og paa Grund af Willy v. Brienens Død tilkjendt den nuværende Besidder.

 

4) Det Iste Bille-Braheske Pengefideicommis til Beløb af 200,000 Kr. oprettedes 30/12 1858 af Baron Johan Christian B.-B. for hans mandlige og qvindelige Descendenter.

 

5) Det 2det Bille-Braheske Pengefideicommis til Beløb af 409,804 Kr. oprettedes 6/5 1863 for Baron Erik Carl B.-B. og Descendenter og skal forøges til 500,000 Kr.

 

Denne Capital og sammes aarlige Renter nedarves forlods uden Hensyn til den almindelige Slægtskabsarv i Erectors ægte Descendents, efter den agnatisk-cognatiske Arvefølge og under Iagttagelse af Førstefødselsretten. Af Fideicommissets Indtægter afgive de følgende Besiddere 6000 Kr. aarligen, hvilket Beløb med deraf gaaende Renter anvendes til Fideicommissets Forøgelse, indtil dette i det Hele har naat det Beløb 500,000 Kr., eller til en Reservecapital af 100,000 Kr. foruden selve F. C. Capitalen, alt forsaavidt der ikke efter nedenanførte Poster maatte være Anvendelse for det fulde Beløb til Apanager indenfor de for disse fastsatte Grændser. Efterlader en Besidder sig Enke, nyder hun, saalænge hun lever i Enkestanden, 2000 Kr. Findes der flere apanageberettigede Enker paa F. C., bestemmes, at den Enkepension, som skal tilsvares af en Besidder, ingensinde skal kunne overstige 3000 Kr., hvoraf den første Besidders Enke skal beholde 2000 Kr., medens de øvrige 1000 Kr. tilfalde den næste Enke eller deles imellem dem, hvis der maatte findes flere. Efterlader Besidderen sig uforsørgede Børn, og ingen uforsørgede Børn af hans Formænd ere til, anvendes aarlig til Hjælp for dem indtil 2000 Kr., som deles lige imellem dem. Det høieste Beløb, der kan tilstaas et enkelt Barn, fastsættes til 1000 Kr. aarligt. Ifølge Tillæget til Fundatsen nyder den nuværende Enke en aarlig Apanage af 4000 Kr., og F. C. Besidderens Søskende til lige Deling uden Hensyn til Kjønsforskjel 2000 Kr. aarlig, dog saaledes, at intet enkelt Barn af F. C. vil kunne oppebære over 2000 Kr. aarlig.

 

6) Odense adelige Jomfrukloster, hvis Patron den nuværende Lehnsgreve er, Patronen, der baade udnævner sin Eftermand og Priorinde, besætter tre af Conventualinde-Pladserne, medens en fjerde Plads besættes 2 Gange af Lehnsgreve Scheel-Plessen og 3die Gang af Patronen for Klosteret.

 

Desuden er Herregaarden Svanholm, som Grev Preben B.-B. kjøbte 1806 af Hofjægermester Svanenskjold, 299½ Tdr. Hartkorn, i Bille-Brahernes Besiddelse.

 

Lehnsgreve Preben Charles Bille-Brahe-Selby, f. 14/11 1842, til Grevskabet Brahesminde, som han tiltraadte 7/4 1875, og ifølge Høiesteretsdom af 1873, Besidder af det Selbyske Forlods, Patron for Odense adelige Kloster, Hofjægermester, gift 12/5 1865 med Antoinette Beate Augusta Grevinde Rantzau, f. 25/2 1843.


Børn:

a. Jeromia Caroline, f. 27/5 1866, indskreven i Vallø.


b. Caroline Louise, f. 26/7 1867, indskreven i Vallø.


c. Hendrik, f. 24/8 1870, Lehnssuccessor.


d. Preben Charles, f. 8/9 1872 .


e. Carl Frederik Daniel, f. 7 /4 1874.


f. Antoinette, f. 28/5 1876.

 

Enkegrevinde Louise Frederikke Gustava, f. 18/4 1829, Datter af Baron Carl Hochschild, tidligere svensk Minister i London, gift 13/11 1851 med Lehnsgreve Henrik B.-B., Geheimeconferentsraad, tidligere dansk Minister i Wien, Enke 7/4 1875.

Lehnsgrevens Faders Søskende:


A. Af Bedstefaderens første Ægteskab med Eleonore Sophie Grevinde Rantzau, f. 1779, † 1800.

 

  1. Frederik Slegfred, f. 26/2 1799, † 30/11 1871, til Stamhuset Egeskov, gift 26/11 1823 med Maria Sophia Fredericke Caroline v. Bülow, f. 8/8 1805, † 24/10 1869.

 

Søn:

Frantz Preben, Lf. 1/11 1824, til Stamhuset Egeskov, som han overtog 1871, Hofjægermester, Kammerherre, C. af D. og Dmd., Storkors af fl. fr. Ordener, tidligere Gesandt, først i Haag og fra 19/9 1867 hos Kongen af Italien, 1872 entl. efter Ansøgning, gift 22/9 1850 med Camilla Sophie af Harmens, f. 3/5 1829.

 

Datter:

Jessie Camilla, f. 18/5 1853, Arving til Stamhuset, gift 28/7 1875 med Grev Julius Ludvig Ahlefeldt-Laurvigen, f. 16/2 1849, til Skovsbo.


B. Af Bedstefaderens andet Ægteskab med Johanne CarolineWilhelmine Falbe, f. 1789, † 1823.

 

  1. Eleonore Sophie, f. 9/8 1817, gift 1842 med Ferdinand Baron Wedell-Wedellsborg, f. 1792, † 1862, Kammerherre, Overførster ved Vallø, R. af D. og Dmd. Hun er beneficeret med en Pensionsplads i Vallø Stift. (Afkom se Wedellsborg.)

 

  1. Johan Christian, f. 2/7 1819, til Svanholm, Kammerherre, Amtmand over Skanderborg Amt, 6/7 1867 Amtmand over Holbæk Amt, 26/2 1873 Amtmand over Kjøbenhavns Amt og Stiftamtmand over Sjællands Stift, C. af D. og Dmd. og en svensk Orden, Medlem af Rigsraadets Landsthing, Besidder af det lste Bille-Braheske Fideicommis (200,000 Kr.), gift 21/2 1852 med Maria Grevinde Moltke-Bregentved, f. 13/7 1827, Datter af Grev Adam Wilhelm Moltke til Bregentved.

 

Børn:
a. Preben Vilhelm, f. 29 /12 1852.
b. Adam Vilhelm, f. 26/8 1855.
c. Axel Henrik, f. 12/8 1858.
d. Maria Elisabeth, f. 7/11 1863, indskr. i Vallø.
e. Johanne Ida Eleonore, f. 6/11, 1868, indskr. i Vallø.
f. Julie Joachime Henrika, f. 21/1 1873, indskreven i Vallø.

 

  1. Ida Maria, f. 2/8 1822, Overhofmesterinde hos H. M. Dronningen fra 1864-1876, beneficeret med en Pensionsplads i Vallø Stift, gift 11/3 1844 med Christian Højer Bille, f. 19/8 1799,  † 13/6 1853, Kammerherre, Geheimeconferentsraad, dansk Minister i London.

 

C. Af Bedstefaderens tredie Ægteskab med Birgithe Susanne Sophie Grevinde Schaffalitzky de Muckadel, f. 31/8 1801, † 26/1 1876.

 

 

  1. Erik Carl, f. 5/1 1827, † 1/4 1866, til Bjørnemose, som blev solgt, Erector af det 2det Bille – Braheske Fideicommis (409,804 Kr.), gift 1 1/9 1851 med Hedevig Charlotte Amalie Baronesse Schaffalitzky de Muckadel  f.13/9 1831.


Børn:

a. Betzy, f. 16/10 1852, gift 18/10 1877 med Baron Vilhelm Emil Gustav Knuth, f. 16/10 1852.

 

b. Preben, f. 16/10 1854, Besidder af det 2det Bille- Braheske Fideicommis.


c. Ludvig, f. 1/3 1858.