Blücher-Altona. Side 116 - 117

 

 

Patent af 211/10 1818.

(Det af Grev Blücher-Altona og Hustru oprettede Penge F. C.)

 

Carl Blücher, af den Mecklenburgske Linie, traadte i dansk Tjeneste og døde som Oberst. Hans Søn, Conrad Daniel Blücher, var først Officer i den danske Armee dernæst Amtmand i Aabenraa og saa i en lang Aarrække Overpræsident i Altona, i hvilken Stilling han under vanskelige Forhold udmærkede sig. Ved Patent af 28/10 1818 blev Conrad Detlev

Blücher for sig og ægte Descendenter ophøiet i Grevestanden, med Rang og Titel som Lehnsgreve, og under Navn af Blücher-Altona. Han oprettede med Hustru et F. C. paa 228,000 Rdl.,., hvoraf den ene Halvdel tilfaldt hans Søn, Grev Gustav BIücher-Altona, og ægte Descendenter, den anden Halvdel hans Datter, afdøde Fanny Sophie Grevinde Schimmelmanns Afkom.


Lehnsgreve Gustav Blücher-Altona, f. 24/4 1873.

Lehnsgrevens Søster:


Alice, f. 1/9 1874.

Lehnsgrevens Moder:

Enkegrevinde Leila, f. Taylor, f. 9/8 1852, Datter af Consul Taylor i Helsingør, gift 29/6 1872 med Lehnsgreve Conrad Lebrecht Fergus Carl Blücher-Altona, f. 5/9 1832, † 6 /12 1877, Kammerherre, tidligere Officer i den østerrigske, under Krigen i den danske Hær.


 Lehnsgrevens Faders Søskende:

 

1. Fanny Maria Louise Anna, f. 29/7 1829 gift 21/7 1857 med Werner v. Levetzau, kongl. dansk Kammerjunker, den

gang Landfoged paa Sylt, nu preussisk Landraad.

 

2. Gustav Roger Eduard Frederik Ferdinand, f. 19/2 1842; han var Officer først i den preussiske, senere i den nordameri- kanske Hær og lever nu i Helsingør, gift 11/6 1864 med Medora Stipes, f. 2 /7 1847.

 

Børn:

 

a. Emily Medora Sophie Manon, f. 27/11 1865.

b. Conrad Gustav Emanuel Gebhardt Lebrecht, f. 29/10 1866.

 

Lehnsgrevens, Bedstemoder:

 

Enkegrevinde Emilie Sophie Marie O'Ferral, f. 19/5 1802, Datter af Kammerherre Roger O'Ferral, gift 19/8 1826 med grev Gustav Blücher-Altona, f. 15/12 1798, † 25/3 1864, Kammerherre, Oberstlieutenant, C. af D. og fl. fr. Ordener, Dmd., tjenestegjørende Kammerherre hos Dronning Caroline Amalia.