Bornemann. Side 118

Det Bornemannske adelige F. C.

 

Philip Julius Bornemann, til Bjergbygaard, oprettede af den Capital, som er traadt istedet for de af hans afdøde Fader, Major Cosmus Bornernann, for at kunne optages i den danske Adelstand i sin Tid indskudte Bankfonds, ialt 27,600 Kr., et F. C. under Navn af  ”det Bornemannske adelige F. C.” Ifølge Patent af 13/9 1844 skal denne Fideicommiscapital nedarves til Philip Julius Bornemanns Descendenter efter Reglerne for den lineal-agnatiske Arvefølge, saaledes at den sidste Besidders Børn og øvrige Descendenter blive stedse at foretrække for alle Andre, Søn gaar for Datter og den Ældre for den Yngre, ligesom ogsaa den ældre afdøde Søns Børn og disses Descendenter af begge Kjøn gaa fremfor yngre Søn. Skulde Erectors Descendenter uddø, da kan den sidste Descendent disponere over Capitalen som et Allodium paa hvad Maade han maatteønske samme anvendt efter sin Død. Successor skal ligefuldt tage i Arv med sine andre Søskende.

 

Det 2det Borneinannske F. C.

 

Ved Codicil af 4/5 1843, confirmeret d. 11/7, 1844, oprettede Geheimeconferentsraad Anker Wilhelm Frederik v. Bornemann det 2det Bornemannske F. C., ialt 27,600 Kr., for sin yngre Søn, Cosmus v. Bornemann, dengang Assessor i den kongelige Landsover- samt Hof- og Stadsret, saaledes at denne Capital udelt skal gaa i Arv som et Fideicommis i hans Linie og navnlig til den af hans Descendenter og paa Vilkaar, som han nærmere maatte bestemme.