Brinck-Seidelin. Side 119 - 121

 

(Patent af 4/9 1752.)

Det Brinck-Seidelinske F. C.

 

Conferentsraad og Justitsraad Hans Seidelin, 1695, † 1752, Høiesteretsassessor, Maître des Requetes, Secretair i  det danske Cancelli, bestemte ved Testamente af 2/11 1751, at  af hans efterladte Midler forlods som et præcipuum skulde udtages 80,000 Rdl. og at derfor en eller flere Sædegaarde skulde indkjøbes og oprettes til Stamhus, paa den ”udi Lovens 5. Bogs 2. Cap. 65. Art.” foreskrevne Maade for hans Søstersøn Hans Diderich Brinck.

 

                     I Henhold til Conferentsraad Seidelins ovennævnte testamentariske Disposition oprettede under 1/7 1753 ovennævnte Hans Diderich Brinck, f. 1720, † 1770, til Hagested og Eriksholm Høiesteretsassessor og Secretair i det danske Cancelli, der ved Patent af 4/9 1752 var bleven adlet under Navn Brinck-Seidelin, et Stamhus, bestaaende af Hagested og Eriksholm Gaarde og Godser, ialt 1274 Tdr. Hrtk. Ved dette Stamhus skulde Conferentsraad Seidelins Malerisamling forblive som et stedsevarende uforanderligt Inventarium.

Stamhuset skulde forblive ved Erectors ægte Livsarvinger og ægte Descendenter, saavel af den mandlige som qvindelige Linie, saalænge nogen af dem er til, der succedere ”ordine et secundum gradus en Linie efter anden, dog at Sønner altid gaar for Døttre, Broder for Søster, den ældre for den yngre, og Stamgodsets Besidders Descendenter i den lige nedstigende Linie for de andre Descendenter i samme Linie”. Substituerede ere Erectors yngre Broder, Iver Brinck, og hans ægte Descendenter af den mandlige og qvindelige Linie og efter dem Erectors Søstre, alt secundum. jus primo genituræ. Efter dem falder Stamhuset til den nærmeste i Byrd og Blod, først paa Sværdlinien og i Mangel heraf paa Spindesiden. In omnem eventum henstilles til Kongen at udnævne en Successor. Enkepensionen bestemtes til 500 Rdl. aarlig, hvorhos Enken skal have fri Bolig paa en af Gaardene og de fornødne Emoluments, deriblandt Vildt, Fisk etc.

Efter Bevilling af 19/8 1809 substitueredes dette Stamhus med 200,000 Rdl., som bleve omskrevne til 111,000 Rdl. sølv og bestaar nu af 182,000 Kr. Efter den første Besidders, Hans v. B.-S.'s Død 1770, tilfaldt Stamhuset hans Søn, Conferentsraad
Hans v. B.-S., og efter ham hans Søn, Diderich B.-S., som blev succederet af sin Broder, Ritmester Caspar Christopher, og

efter hans Død 1854 af Conferentsraad Ludvig Christian B.-S. Den nuværende Besidder er Sidstnævntes Søn, Proprietair Hans Brinck-Seidelin til Mørkhøigaard.