Brockdorff. Side 121 - 124

 

 

Ældgammel holstensk Adel.

(Patenter af 16/5 1672, 12/9 1691, 8/3 1826 og 30/3 1838.)

 

Slægten Brockdorff stammer formodentlig fra Landsbyen Brockdorff i Wilster Marsk i Holsten og hører til de Slægter, der have dannet det slesvigholstenske Ridderskab. De have været i Besiddelse af en Mængde priviligerede Sædegaarde i Hertugdømmerne, s. k. ”Ritterschaftlige Güter” som Altenhof, Borstel, Kletcamp, Garz, Windeby, Manhagen, Rixdorf, Bossee, Grünhaus, Hornstorff, Hemmelmark, Gross Nordsee, Schwensby, Westensee, Marutendorff og Schiernsee, samt i Kongeriget af Baroniet Scheelenborg, Sædegaardene Store Grundet, Petersholm, Ulriksholm, Birkholm, Knabstrup, Oxholm, Brolykke og Tirsbæk, og i Franken af Schney og Letterbach.

 

            Detlev B. hørte til Hertug Adolph af Gottorps Følge paa hans Tog til Bruxelles, hvor Keiser Carl V. dengang holdt Hof, Joachim B. udmærkede sig 1559 i Krigen mod Ditmarsken. Paul B. var dengang Fændrik i Hertug Adolphs Hær og blev 1565 Hofmareschal hos Hertug Adolph af Gottorp, og hans Søn, Marquard, var Hofraad hos Hertug Hans af Sønderborg. En yngre Detlev B. var Landraad, Amtmand og Befalingsmand paa Sønderborg Slot paa hin Tid, da Kong Christian H. interneredes der Han hørte til Kong Christian III.'s Tilhængere, og under Grevefeiden anbetroede Kongen sin yngste Søn, Hertug Hans, til hans, Varetægt. Kort efter udnævntes han til General.

 En anden af Slægten, Wolf Brockdorff, var en anset Viden­skabsmand. Han disputerede i Erfurt 1675 de jure armorum et armandorum og udgav flere Skrifter om juridiske Emner. Kay Lorenz B., f. 1646, † 1725, til Kletcamp, Westensee og Grünhaus, der belagdes med fideicommissarisk Baand, var Kammerherre hos Dronning Charlotte Amalia, Geheimeraad, Domprovst og Archidiaconus i Utrecht. Han ophøiedes ved Patent af 16/5 1672 for sig og ægte Afkom i den danske lehns­grevelige Stand og blev 3/6 1706 tydsk Rigsgreve. Han blev Stifter af den ældre eller grevelige Kletcamper Hovedlinie med Sidelinien Schney. Hans Søn, ligesom hans Sønnesøn, var dansk Kammerherre, Geheimeraad, R. af D. Christian Wilhelm August B. af Linien Schney var i Biskoppen af Bambergs Tjeneste og Geheimeraad. Den ældre grevelige Linie er ved sine store Familiegodser knyttet til Holsten. Den nuværende Lehnsgreves yngste Broder har eiet Tirsbæk, som han solgte efter den første slesvigske Krig. Han lever nu i Bregenz ved Bodensø. Baron Ulrich Ludvig Hans B., tidligere dansk Ge­sandt i Berlin, senere i Madrid, Medlem af Rigsraadet, Prælat for St. Johannis Klosteret ved Slesvig, Kammerherre, tilhørte ligeledes den grevelige Branche. Cay Lorentz B., til Borstel, f 26/1 1766, † 18/5 1840, af samme Linie, var Deputeret i det

tydske Cancelli, senere Cantsler i Glückstad, og døde som Præsident for Appellationsretten i Kiel. Han var Geheimeraad, Dr. Juris, Storkors af D. og en for sine Kundskaber og ual­mindelige administrative Dygtighed anset Mand. Han var blandt de oplyste Mænd, der under Frederik VI. indkaldtes for at drøfte Forfatningsspørgsmaalet. Under 30/3 1838 ophøiedes han for sig og ægte Afkom i Grevestanden.

 

            Af de ikke til den grevelige Branche hørende Medlemmer af Slægten erholdt Ritmester Adolph Christian v. B. ved Be­villing af 8/3 1826 Tilladelse for sig og ægte mandlige Descen­denter at føre Barontitelen.

 

            Heinrich B., f. 1600, † 1671, til Hemmelmark, Altenhof og Møhlhorst, fyrstelig Geheimekrigsraad, Oberst og Amtmand, gift

 

                        1) med Bertha Ahlefeldt-Lindau (separeret),

 

                        2) med Augusta Brockdorff-Møhlhorst,

 

                        3) med Metha Schack-Rumohr.

 

Og havde 22 Børn. Af Sønnerne nævnes:

 

a. Schack, f. 1652, † 1730, blev Stifter af den friherrelige Linie til Scheelenborg.

 

b. Detlev, f. 1655, † 17 , blev Stifter af Linien til Grundet.

 

c. Christian Albrecht, f. 1658, † 1690, til Lindau, polsk og chursachsisk Kammerherre, gift: 1) med Margaretha Amalie v. Brockdorff, † 1690, 2) med Sophie Brockdorff, f. 1675, † 17.

 

 

            Sidstnævntes Søn, Kay Bertram, var Gardecapitain og Over­kammerherre hos Keiser Peter III. En anden Søn, Christian August, var Hofintendant hos Hertug Carl Friedrich, og en tredie Søn gik i weimarsk Tjeneste.

 

            Ovennævnte Schack, Heinrich Brockdorff's Søn, til Birk­holm og Knapstrup, Friherre til Scheelenborg, Generallieutenant, dansk Baron 12/9 1691, gift med Sophie Charlotte v. Wittinghof, til Friherreskabet Scheelenborg. Han havde 3 Døttre og 1 Søn:

 

1. Charlotte Amalia, gift 1707 med Joachim Brockdorff til Nordsee.

 

2. Margaretha Hedevig, f. 1702, † 1741, gift 1716 med Hans, Rigsgreve til Rantzau-Ascheberg.

 

3. Maria, f. 1704, †17 , gift med Oberst Henrik Brockdorff.

 

4. Frederik Baron v. B., f. 168 , † 1755, til Friherreskabet Scheelenborg og til Birkholm og Knabstrup, gift 1722 med Sophie v. Brockdorff a. H. Lindau.

 

Hans Søn:

 

Schack Baron v. B., f. 1724, † 1784, til Birkholm og til Friherreskabet Scheelenborg, Kammerherre, R. af D., gift 1751 med Charlotte Amalie v. Lente-Adeler, f. 1729, † 1800, efterlod kun 3 Døttre:

 

 

a. Ida Frederikke, Conventualinde i Roskilde Kloster.

 

b. Leopoldine Cathrine, † 1794 som Conventualinde i Roskilde Kloster.

 

c. Charlotte Amalia Baronesse v. B., f. 1751, † 1811, til Friherreskabet Scheelenborg, gift: 1) 1777 med Kammer­herre Rudolph Frederik, Baron Buchwald Brock­dorff-Gudumlund, separeret 1784; 2) med Theophilus Baron v. Stieglitz-Brockdorff, † 1802.

 

            Den anden Søn, Detlev, til Grundet, Generalmajor, blev gift med Sophia Dorothea v. Levetzau, Datter af General Levetzau til Oxholm. Hans Søn, Henrik, til Grundet, blev gift: 1) med Maria Baronesse Brockdorff-Scheelenborg, 2) med Charlotte Amalia Reedtz. (Hans Afkom se Slægtregistret)