Buchwald. Side 125 - 131

 

Ældgammel Adel.

 

Anneberggaard, Øbjerggaard, Friesholt, Estruplund, Leerbæk, Texen Hovgaard, Nandrup.

 

(Patent af 26/5 1784.)

 

Buchwalderne (Bockwold, Bockwolden, Buchwaldt) henregnes til de indfødte holstenske Adelsslægter og nævnes alt i det 13de Aarhundrede. Detlev Bockwold har som Vidne medunderskrevet det Forlig, der 1250 afsluttedes imellem Kongen af Danmark og Hamborg. Samme Navn findes paa forskjellige offentlige Documenter fra det 14de Aarhundrede, og Bockwolderne forekomme som Vidner i Aarene 1307, 1340, 1390 og 1397. Heinrich v. Bockwold nævnes 1438 ved Hertug Adolphs Forlehning ved Biskop Joh. Scheel. Detlev v. Bockwold, til Knoop og Sierhagen, og Hennecke Bockwold var blandt dem, der underskrev forbundet at 1469 og Forliget af 1470, hvorved det slesvigholstenske Ridderskab blev stiftet. Bockwolderne høre saaledes til de Adelsslægter, der have stiftet det s. k. slesvigholstenske Ridderskab. De have været i Besiddelse af en Mængde Herregaarde, først i det østlige Holsten, senere saavel i Holsten som i Slesvig. Paa hin Tid, da de fleste Herregaarde i det østlige Holsten var i deres Besiddelse, havde de en langvarig Feide med Lübeck, der endte med, at Lübeckerne erobrede flere af Bockwoldernes befæstede Slotte, hvorved 10 af Slægten toges til Fange, og hvorved deres Besiddelser for en Del bleve ødelagte. Senere, 1406, vare Emecke og Detlev v. Bockwold i Feide med Staden Kiel.

 

Slægten har udbredt sig i Hertugdømmerne i mange Forgreninger og delt sig i forskjellige Linier, som til Giesbæk, Pronstorp, Muggersfelde, Borstel, Fresenburg, Helmstorf, Neudorf og Rastorf. Buchwalderne have saaledes ved deres Jordeiendomme særligen været knyttede til Hertugdømmerne. Wulf v. Buchwald, en Søn af Friedrich v. Buchwald, til Bülk Seecamp, Knoops Rathmannsdorf saint til Rastorf, som han 1638 arvede efter sin Broder, og Hustru Drude Rantzau, Enke efter Otto Buchwald til Borstel, blev Stifter af den danske Linie eller den til Gudumlund, der endnu blomstrer her i Landet og for Tiden er i Besiddelse af Annebjerggaard i Holbæk Amt, 63¾, Tdr. Hrtk., Øbjerggaard i Præstø Amt, 60 Tdr. Hrtk., Friesholt ved Viborg, 41 Tdr. Hrtk., og Estruplund i Randers Amt, 33 Tdr. Hrtk. Af denne Linie kom Ludolph Frederik Buchwald ved Giftermaal med Charlotte Amalie Baronesse Brockdorff i Besiddelse af Baroniet Schelenborg og blev ved Patent af 26/5 1784 Baron af Buchwald‑Brockdorff. Han døde uden Afkom 1812. Frederik v. Buchwald, f. 28/2 1628, en Søn af Jasper v. Buchwald, til Schobølgaard, og Adelheid, en Datter af Claus Buchwald til Wensien, der begyndte sin militaire Løbebane 1644 i Vilhelm af Oraniens Livgarde, traadte 1654 i svensk Tjeneste, blev Vicegouverneur i Skaane og døde 3/6 1693 som Generallieutenant. Han blev 26/12 1680 introduceret som svensk Friherre og eiede Herregaardene, Hjularöd og Harlösa.

Flere af Slægten have udmærket sig i Krigen. Christian Frederik v. B., til Muggesfelde, faldt, 26 Aar gammel, som Oberst i mecklenburgsk Tjeneste, Hans B. faldt 1686 ved Hamborg og Bendix B. 1677 foran Wismar. Wolf v. B., f. 1588, † 1638, bekjendt ved sine Reiser i Orienten, lod sig i Slaget ved Lutter am Barenberg tage til Fange for at redde Kong Christian IV. Han blev senere General og Overhofmarschal. Christian B. til Knoop stod i Osnabrücks Tjeneste. Den fornævnte Frederik B., der var Generalmajor i dansk Tjeneste, faldt efter Enevoldsmagtens Indførelse i Unaade, og det synes, at man havde tiltænkt ham en lignende Skjæbne som den, der blev Kai Lykke til Del, men han afværgede Faren ved sin mandige Optræden. Han døde 1676. Senere har det ikke manglet Buchwalderne paa Beviser paa Hoffets Gunst. Titlerne som Kammerherre og Geheimeraad have saa at sige været arvelige i denne Slægt.

 

Wulf Buchwald, ovennævnte General Friedrich v. Buchwalds og Drude Rantzaus Søn, Oberstlieutenant, kjøbte Gudumlund. Denne gamle Herregaard, der 1425 blev skjænket til Viborg Bispestol, tilfaldt ved Reformationen med det øvrige Bispegods Kronen, som solgte den 1573 til Jens Kaas til Vorgaard. Efterat Wulf Buchwald havde tilkjøbt sig Gudumlund, blev den hos denne Slægt, indtil den i Aaret 1800 solgtes til Grev Schimmelmann og indlemmedes i Grevskabet Lindenborg. Wulf Buchwald var gift med Anna von der Wisch. Hans Søn, Friedrich B., f. 1673, † 1738, til Gudumlund, blev gift med Anna v. Rosenlund, f. 1687, † 1771, Datter af Mathias v. Rosenlund, til Seilstrup, og efterlod en Datter, Anna, f. 1710, † 1787, gift med Peter Enevold v. Braes, f. 1701, † 1771, til Kokkedal, og en Søn, Peter Mathias, f. 1718, † 1754, til Gudumlund, Major, gift med Ida Elsabe v. Bassewitz, f. 1729, † 1806. Hun levede 52 Aar i Enkestanden, først paa Gudumlund, som hun bestyrede under Sønnens Mindreaarighed, senere som Hofmesterinde ved Hoffet i Schwerin. Major Peter Mathias v. Buchwald efterlod 4 Børn. Datteren, Anna Sabina, f 1750, blev gift med Geheimeraad, Grev Christian Emil Rantzau til Rastorf og Aschberg, f. 1716, † 1777, Overhofmester. De to yngre Sønner:

 

I. Ludvig Frederik, f. 1752, † 18/1 1812, Kammerherre, 26/5 1784 Baron, gift 1) 18/11 1777 med Charlotte Amalie Baronesse Brockdorff, til Baroniet Schelenborg (separeret), 2) 1/5 1788 med Sophie Magdalene v. Leth, Datter af Generallieutenant v. Leth, til Sanderumgaard, og

 

II. Peter Mathias Joachim, f. 1754, † 1825, Overkammerjunker, St. af D., gift 1779 med Marie Christiane v. Svanenskjold, f. 1762, † 1789, have ei efterladt Afkom.

 

Den ældste Søn, Friedrich v. Buchwald, f. 1747, til Gudumlund, som solgtes 1800, indlagde sig store Fortjenester, særlig som Godseier. Efter at have studeret ved Sorø Academi og fremmede Universiteter, gik han først den diplomatiske Vei som Legationssecretair i St. Petersborg og Wien, blev 1776 Kammerherre og Amtmand over Dronningborg, Silkeborg og Mariager Amter, 1789 Stiftamtmand i Fyen indtil 1798, da han tog sin Afsked. Han indførte store Forbedringer paa selve Godset og arbeidede for Bondestandens Opkomst ved Udskiftninger af Fællesskabet og Udflytningen af Gaarde og Huse og ved propria autoritate at afskaffe Hoveriet imod et Vederlag af 4 Rdl. pr. Td. Hartkorn samt ved at give Afkald paa Tienden imod Erstatning i Jord. Han byggede den s. k. Tiendegaard, indrettede Meierier, delte Hovedmarken i flere mindre, der efter holstensk Skik indhegnedes, fortsatte Hedernes Opdyrkning og Mosernes Udgravning og anlagde den s. k. Gudumlund Kanal. Han søgte desuden at stifte en Fabriksby ved sin Hovedgaard og anlagde foruden Kalkværk og Teglværk et Linnedvæveri, et engelsk Blegeri og et Garveri. Hans Virksomhed blev anerkjendt af Landhusholdningsselskabet, hvis store Guldmedaille han modtog. Derimod blev Buchwalds Forsøg med Jorders Indtagelse til Vederlag for Tienderettighed for ham en Kilde til mangeaarige Bryderier med det daværende Rentekammer og blev ved Resolution af 27/10 1784 erklæret for uoverensstemmende med Loven. De Forventninger, han havde knyttet til de føromtalte Foretagender, særligen til Kalkog Teglværket og til de store Mosers Exploitering, opfyldtes ikke, til Dels paa Grund af de daværende Afsætningsforhold. Gudumlund ‑ 630 Tdr. Hrtk. ‑ solgtes for 187,000 Rdl. Paa samme Tid traadte Buchwald ud af Statstjenesten. Sine sidste Leveaar tilbragte han i Udlandet og afgik 1814 under et Ophold i Italien ved Døden. Han blev gift 21/4 1779 med Margaretha Dorothea v. Roemeling, f. 21/7 1751, † 4/5 1802, Datter af Statsminister v. Roemeling og Edel Dorothea v. Scheel. Af hans 2de Døttre blev Ida Dorothea, f. 1780, gift med den keiserlig russiske Hofraad, daværende Legationsseeretair Josephowitz, den anden, Anna Sabina, døde som Conventualinde i det adelige Jomfrukloster Uetersen. Han havde to Sønner:

 

I. Hans Heinrich v. Buchwald, f. i Wien 2/12 1787, † 9/2 1876, traadte 1809 i fransk Tjeneste, blev 1823 entlediget efter Ansøgning og var fra 1828‑1848 Lector ved Universitetet i Kiel, men tog paa Grund af de daværende politiske Forhold sin Afsked. Han var gift med Emilie Vogt.

 

Børn:

            a. Frederik, f. 28/11 1840, udvandret, Landmand i Chicago

b. Elna Charlotte Margrethe, f 14/1 1842, gift 19/3 1869 med Kammerjunker Ernst Emil v. Hedemann, f. 3/3 1843, til Dueholm.

c. Heinrich Emil, f. 7/5 1844, Adjunkt ved Horsens Latinskole, gift 1/6 1877 med Agnes Hansen, Datter af Proprietair Hansen til Gammelgaard.

 

II. Frederik v. Buchwald, f. 10/4 1790, † 20/11 1874, til Anne-bjerggaard, Capitain, gift 18/3 1815 med Margrethe E, Smith, f. 14/4 1793, †.

 

Børn:

 

a. Carl Valdemar, f. 23 /3 1817, til Øbjerggaard, Hofjæger­mester, gift 10/4 1850 med Christine Johanne Marie Aarestrup, f. 12/7 1822, Datter af Grosserer Jørgen Aarestrup.

 

                        Børn:

aa. Amalie Margarethe, f. 28/8 1851, overordentlig Stifts­dame i Vallø.

bb. Peter Frederik, f. 29/9 1852. (Ble cand. Juris i juni 1878, min anmerkning)

cc. Jørgen Oscar, f, 31/5 1854.

dd. Sigvard Villiam, f. 17/1 1857.

ee. Hugo Aurel, f. 24/7 1862.

 

b. Anna Mariane, f. 25/12 1818, gift 2/8 1850 med August Ferdinand v. Holstein, f. 30/4 1807, Capitain, Post­mester i Nykjøbing p. S.

 

c. Ida, f. 31/10 1820, Klosterfrøken i Preetz, Medbesidder­inde af Annebjerggaard.

 

d. Jochum Christian, f. 20/2 1827, til Estruplund, gift 14/12 1854 med Jensine Mariane Møller, f. 10/7 1832.

 

Børn:

aa. Frederik Henrik , f. 24/9 1855.

bb. Nicoline Jensine Margarethe, f. 5/11 1857, i Vallø.

                        cc. Henrik Joachim, f. 20/11 1858.

                        dd. Valdemar August Peter Harald, f. 24/4 1860.

                        ee. Emil Friis, f. 19/8 1864.

                        ff. Margaretha Elisabeth, f. 1/11 1867, i Vallø.

                        gg. Ida Charlotte Mariane, f. 2/2 1873.

                       

e. August Detlev Friis, f. 23/5 1830, til Friesholt, gift 3/4 1868 med Johanne Marie Charlotte v, Arenstorff, f. 29/10 1847.

 

Børn:

aa. Ida Sabine, f. 19/11 1871, i Vemmetofte.

bb. Juliane, f. 19/11 1871, i Vemmetofte.

 

f. Charlotte c, f. 5/2 1835, til Annebjerggaard, som ifølge Forældrenes Testamente tilfaldt hende og hendes Søster Ida.

 

Af andre Linier ere bosatte her i Landet:

 

a. Af Linien Helmstorf:

 

Anna Sophia Angelique, f. 14/10 1813, til Leerbæk, som hun i 1877 arvede efter Broderen, Kammerherre Magnus v. Buchwald. Hun var Hofdame hos Kong Frederik den 6tes Dronning, blev gift 9/1 1841 med Greve Carl Ludvig Scheel, Kammerherre, R. af D. og Dmd., og Enke l2/11 1870. Hun er en Datter af Detlev v. BuchwaId, f. 1788, † 1817, Officer i Livgarden, og Hustru Anna Jacobine Caroline Johanne Colbjørnsen.

 

b. Af Linien Neudorf:

 

Louise Charlotte, f. 21/7 1801, Datter af Kammerherre Wolf v. Buchwaldt til Neudorff og Benedikte Charlotte v. Blome, Medbesidderinde af det Hagen‑Dobbersdorf‑Schedbækske F. C., gift 25/11 1819 med Grev Christian Frederik Knuth til Liliendal, Enke 20/11 1852.

 

c. Af Linien Prohnsdorff:

 

Tvende Sønner af afgangne Kammerherre Gregers Christian v. Buchwaldt, der i mange Aar var Hofchef hos Prindsesse Vilhelmine, nemlig:

 

1.         Caspar v. Buchwaldt, f. 31/5 1830, til Saxenhovgaard, Ritmester tidligere i Cavalleriet, R. af D. o‑, af en fr. Orden, gift 6/8 1870 med Amalie v. Holstein‑Rathlou, f. 8/12 1847. (Afkom).

 

2.         Carl Edvard Friedrich Franziscus v. Buchwaldt, f. 9/3 1844, Kammerjunker, i Livgarden, entl. efter Ansøgning i 1878, gift 1/10 1873 med Juliane. Louise Charlotte Scheel, f. 10/11 1847, Datter af Kammerherre Erik Jens Poulsen Frederik Scheel. (Afkom.)

 

Reiseiagttagelser af J. R. Wilse, V, pag. 265‑68. ‑ Indenlandsreise af L. M. Wedel, 1, pag. 100. ‑ Joh. Chr. Gude: Genealogisk hist. Nachricht von den Geschlechte der v. Buchwald. (Manuseript.) ‑ Trap: Topographie, 11, pag. 201. ‑‑ Heinrich v. Buchwald: Erindringer.