Bülow. Side 132 - 135

 

Naturalisationsbrev af 26/12 1656.

(Patenter af 25/6 1777, af 28/11 1873 og af 26/9 1877.)

 

Bülow'erne stamme fra Mecklenburg og høre til dette Lands s. k. ”Uradel”. Indtil 1440 have de særligen været knyttede til Mecklenburg, dog forekommer Navnet allerede paa hin Tid i Sverrig. Senere have de udbredt sig i mange Forgreninger over Nordtyskland og her i Landet, hvor de bl. a. have eiet Engelstoft, Lundsgaard, Sandrumgaard, Kongsdal, Testrupgaard, Tøistrupgaard, Ravnstrup, Agerupgaard, Mariagerkloster m. m., i Holsten have de været og ere for en Del endnu i Besiddelse af Herregaardene Bothamp, Kühren, Hasseldorf (nu Oppen‑Schilden) og Bülows Wildniss. Flere af Slægten have her været i høie militære og civile Stillinger, og Enkelte have udøvet en ikke ringe Indflydelse paa Landets Styrelse.

 

Ifølge Lexicon over adelige Familler, pag. 94, blev Johan v. Bülow den 26/12 1656 naturaliseret, og hans Afkom har været henregnet til den danske Adel. Det er imidlertid senere bleven oplyst, at den Bülow, der under 26/12 1656 naturaliseredes, ikke var Johan men Levin v. Bülow. Sidstnævnte, der stod ved Sjællands Regiment, faldt kort efter i Krigen, og hans eneste Søn afgik ved Døden i en ung Alder, uden at efterlade Afkom

 

Joachim Bülow til Ingelsted i Skaane, af Linien Wedendorf, modtog i Kong Christian IV.s Tid Lehn her i Landet, og hans Afkom maa derfor henregnes til den danske Adel, Ifølge Statskalenderen for Aaret 1878, pag. 776, nedstammer fra ham Frederik Rudbeck Helurich Bülow, Seierherren ved Fredericia, der er født i Nordslesvig 1791 og døde 1858 som Generallieutenant og Storkors af Dannebroge. Han udmærkede sig som bekjendt i den forste slesvigske Krig, særlig ved Bau, Slesvig og Fredericia. I 1849 var han commanderende General. Han var gift med Henriette Bertine Dame og har efterladt Afkom. Hans Fader, Frederik Rudbeck Christian Bülow, til Mariager Kloster, døde 1813 som Generalmajor, og dennes Fader, Carl Ulrik, død 1776, var ligeledes Generalmajor i den danske Hær. Af samme Linie var Johan Bülow, f. 1751, der døde 1828 som Geheimeraad, St. af D. og R. af E. Han var først tjenestegjørende Kammerjunker og dernæst Kammerherre og Hofmarschal hos Kronprinsen, senere Kong Frederik VI., og udøvede en ofte afgjørende Indflydelse. Han entledigedes 1793 som Hofmarschal og levede efter den Tid paa Sandrumgaard. Johan Bülow udmærkede sig ved en levende Interesse for Kunst og Videnskab og understøttede Fyens litteraire og patriotiske Selskaber samt ydede forholdsvis ikke ubetydelige Bidrag til Sorø Academi og Universitetet, Han var gift med Else Marie v. Hoppe, men har ei efterladt Afkom. Adolph Heinrich v. Bülow, ligeledes af Linien Wedendorf, f. 1787, † 1816, traadte ifølge Opfordring i dansk Tjeneste, absolverede den juridiske Embedsexamen med stor Udmærkelse og ansattes først i Finantscollegiet og dernæst, som Amtmand i Cismar, men en tidlig Død tilintetgjorde de Forhaabninger, man havde knyttet til hans Indtrædelse i Statstjenesten. Hans eneste Søn, Bernhardt v. Bülow, f. 1815, Kammerherre, Geheimeraad, St. af D., var dansk Gesandt i Hamborg indtil 1848 og fra 1851 ved Forbundsdagen i Frankfurt, fra hvilken Stilling han efter Ansøgning entledigedes og traadte derefter i mecklenburgsk og senere i preussisk Tjeneste og er for Tiden preussisk Statsminister og Statssecretair i det tydske Udenrigsdepartement.

 

Af Linien Radum var Reimar Hans v. Bülow dansk Generalmajor, han faldt 1712 i Slaget ved Gadehusch; Engelke v. B., f. 1691, † 1740, var Hofmarschal og Arntmand, og Ludvig Vilhelm, f. 1689, Kammerherre, Geheimeraad og Amtmand.

 

Johan Heinrich v. Bülow, af Linien Plüskow, var Gehelmeraad og Overhofmarschal hos Dronning Sophia Amalia. Thomas Christian af samme Linie, f. 1651, † 1706, var ligesom Otto Friedrich, f. 1718, dansk Generalmajor. Friedrich Ludvig Ernst v. Bülow, ligeledes af Linien Plüskow, f. 1738, † 1811, til Bülows Wildniss, var først Officer og avancerede til Major, men ansattes saa som Staldmester ved Dronning Caroline Mathildes Hof. Han hørte til denne Dronnings trofaste Tilhængere og var blandt dem der havde forberedt Dronningens Restauration, da hendes tidlige Død gjorde en Ende paa disse Planer. Han blev senere dansk Gesandt i Dresden, Geheimeraad in. in. og var gift med Anna Sophia, Datter af den sidste Greve til Laurvig af Ulrich Frederik Gyldenløves mandlige Æt.

 

Til samme Linie hørte Frants Christopher Bülow, f. 1768, † 1844, der 1796 blev Adjudant hos Kronprindsen, senere Kong Frederik VI., han havde under denne Konge en ikke ringe Indflydelse paa Militairsagerne. 1808 blev han Chef for Generalstaben og avancerede i Tidens Løb til Generallieutenant. 1822 fik han Exspectance paa et Lehn i Lauenborg. Efter Kong Frederik VI.s Død indgav han Ansøgning om Afsked, der bevilgedes, hvorhos han udnævntes til General. Han var gift med Eleonore Baronesse Selby, der døde 1842 og efterlod 2 Døttre og 2 Sønner. Af Døttrene blev Marie Sophie Frederikke Caroline, f. 1805,    † 1869, gift 1823 med Frederik Slegfried Baron Bille‑Brahe til Stamhuset Egeskov, og Caroline, f. 1808, gift 1829 med Admiral Steen Andersen Bille ‑ Sønnerne:

 

1. Frederik, f. 28/2 1811, Capitain, R. af D.; han blev 1851 i Medfør af Exspectancen af 1822 og ifølge Overenskomst med Broderen Besidder af Lehnsgodserne Kogel og Sterley i Lauenborg og gift i 1833 med Ernestine Wilhelmine Baronesse Selby, f. 1813 (3 Sønner og 4 Døttre).

 

2. Johan Ernst, f. 1/1 1814, Officer, først i Artilleriet, dernæst i Generalstaben, i Krigen 1849 og 1850 Stabschef ved anden Armeedivision, haardt saaret i Slaget ved Isted, fra 1852‑1857 Militairfuldmægtig ved det tyske Forbund i Frankfurt, 1857 dansk Gesandt i Hamborg og ved de nordtydske Hoffer, forflyttedes derfra som Gesandt til Wien, i hvilken Egenskab Bülow forblev indtil Krigens Udbrud 1864. Siden 1S65 overordenlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i London, Generallieutenant, Kammerherre, Dr. jur., St. af D. og Dmb., gift 1) 1840 med Adelgunde v. Scholten, † 1842, Datter af Generalgouverneur v. Scholten, 2) med Friede Riegels, Datter af Kammerherre Riegels, Commandant, senere Gouverneur paa Als. (En Datter: Elisabeth Adelgunde, f. 1841, gift 1864 med Kammerherre, Hofjægermester K. T. T. O. Baron Reedtz‑Thott til Baroniet Gaunø.)

 

Ved Patent af 25/6 1777 naturaliseredes Ritmester Ludvig Vilhelm v. Bülow, og ved Patent af 28/11 1873 naturaliseredes som dansk Adel cand. jur. Eller Frederik Vilhelm og Frederik Christian v. Bülow, Sønnesønner af den 1744 afdøde Oberstlieutenant Nicolaus Christopher v. Bülow, af Linien Plüskow. Under 26/9 1877 er der meddelt Klasselotteriinspecteur, Kammerjunker Carl Theodor Leonhard Bülow, en Søn af Kammerherre Frants Christof v. Bülow, f. 1757, † 1835, af Linien Plüskow, der var Postmester i Flensborg og Farbroder til ovennævnte Frants Christopher Bülow, Naturalisations‑Patent.

 

Familienbuch der von Bülow. Von Paul v. Bülow. 1858. ‑ Beschreibung des Geschlechtes v. Bülow von Jacob Friedrich Joachim v. Bülow. 1780.