Carlsen. Side 135 - 137

 

(Adelspatent af 4/2 1817.)

Stamhuset Gammelkjøgegaard.

 

Christen Rasmussen Carlsen til Gammelkjøgegaard og hans Søn, Hans Rasmussen Carlsen, erholdt Adelspatent 4/2 1817. Sidstnævnte, daværende Hofjægermester Hans Rasmussen Carlsen, oprettede 1845 af Hovedgaarden Gammelgaard med dertil hørende Eiendomme et Stamhus Med Hensyn til Successionsretten til Stamhuset blev det i Erectionsbrevet af 20/2 1845, confirmeret 21/2 1845, bestemt, at Stamhuset efter Opretterens Død skulde tilfalde hans egte Descendenter eller, hvis han skulde afgaa uden Livsarvinger, da hans tre Søstre, nemlig:

 

I. senere afdøde Anna Marie Elisabeth Carlsen, gift 1) med     Toft til Rønnebæksholm, 2) med N. F. S. Grundtvig;

 

II. senere afdøde Jutta Christiane Olivia Bertha Carlsen, gift med P. Rørdam, og

 

III. nu afdøde Franciska Antoinette Hildeborg Carlsen, og disses ægte Descendenter. Enhver af Erectors Søstre skulde stifte sin særskilte Linie, saaledes at Stamhuset, hvis det i Mangel af Livsarvinger efter ham tilfaldt nogen af disse eller deres Descendenter, skulde forblive i hans ældste Søsters Linie, og først naar denne Linie var uddød gaae over til den yngre Søsters Linie. For det Tilfælde, at Erector lugen Livsarvinger ski‑ilde efterlade sig og samtlige førnævnte Arveberettigede skulde være uddøde, forbeholdt Opretteren sig og sin dalevende Hustru, Clara Sophie, f. Grevinde Juel‑Wind‑Frijs, Ret til at udnævne en Successor af Sidstnævntes Slægt, men skulde en saadan Bestemmelse ikke være truffet, skulde Godset anvendes til et Forstinstitut.

 

Under 10/8 1849 udnævnte Opretteren og Hustru Sidstnævntes Broderdatter, Comtesse Emilie Henriette Dagmar Juel‑Wind‑Frijs, senere gift med Grev Danneskjold‑Samsø, til eventuelt at tiltræde Stamhuset.

 

Ved en under 15/3 1871 confirmeret Disposition har Erector nærmere fortolket de ovenciterede Successionsbestemmelser. Herefter skal Stamhuset Gammelkjøgegaard, naar en af Opretterens ægte, Descendenter har tiltraadt Stamhuset men Erectors Descendents derefter uddøer, dermed være ophørt, og Gammelkjøgegaard og Gods med de for solgt Jordegods substituerede Fidilcommiscapitaler være fri Eiendom for sidste Besidders Arvinger efter Loven eller efter Testament, saaledes at sidste Besidder af Erectors ægte Descendents har fuld Testationsret over Gammelkjøgegaard med Tilhørende. Hvis derimod Erector ved sin Død ikke efterlader sig ægte Descendenter, tilfalder Stamhuset Erectors Søstre eller disses Linier i samme Orden, som ovenfor er omtalt. Naar en af dem eller deres Descendents har tiltraadt Stamhuset, men deres Descendents derefter uddøer, skal Stamhuset dermed være ophørt som saadant og være fri Eiendom for sidste Besidders Arvinger. Hvis derimod Erector ved sin Død hverken efterlader sig ægte Descendents eller Søstre, og ogsaa, disse sidstes Linier forinden ere uddøde, skal Emilie Henriette Dagmar Grevinde af Danneskjold‑Samsøe, f. Comtesse Juel‑Wind‑Frijs, hvis hun til den Tid lever, og ellers hendes ægte Descendenter, succedere i Besiddelsen af Stamhuset, og naar hun eller en af hendes Descendenter har tiltraadt Stamhuset, men hendes Descendenter derefter uddøer, skal Stamhuset dermed være ophørt som saadant og Gammelkjøgegaard med alt Tilhørende være fri Ejendom for sidste Besidders Arvinger.

 

Stamhusets nuværende Besidder er Hans Rasmussen de Carlsen, f. 28/10 1810, Hofjægermester Kammerherre, Ridder af en svensk Orden, Medlem af Landsthinget og af Rigsretten, gift 11/8 1841 med Clara Sophia Grevinde Juel‑Wind‑Frijs,  f. 25/3 1822, † 26/12 1852.

 

Datter:

 

Emmy Henriette Elisabeth Bertha Hilleborg, f. 4/6 1842, Stiftsdame i Vallø.

 

Om Stamhusbesidderens Søstre og deres Afkom se ”De danske Majorater”, pag. 126.