Castenschiold. ‑ Castenskjold. ‑

Grevenkop‑Castenschiold. Side 138 - 146

 

(Patent af 12/3 1745, Bevilling af 27/11 1818, Patent af  5/3 1826, af 8/2 1871

og af 2/3 1871.)

 

Borreby, Hørbygaard, Hagested, Store og Lille Frederikslund, Mariager Kloster, Ussinggaard, Esromgaard.

 

Johan Lorentz Carstens, f. paa St. Thomas 18/5 1705, † 19/6 1747, havde som Plantageeier paa St. Thomas og ved heldige Speculationer erhvervet en ikke ubetydelig Formue og nedsatte sig paa. Knabstrup, som han kjøbte i Aaret 1745 for 26,000 Rdl. Ved Patent af 12/3 1745 blev han optagen i den danske Adel under Navn Castenschiold.

 

Han blev gift 1728 med Jacobe v. Holten, f. 19/12 1705, † 4/12 1751, der 1748 kjøbte Hørbygaard og Gods af v. d. Lühe for 18,250 RdI. og 100 Ducater. Hørbygaard har fra den Tid af været i Castenskjoldernes Besiddelse, medens Knabstrup solgtes 1764 for 50,000 Rdl.

 

Johan Lorentz Castenschiold efterlod foruden 2 Døttre 3 Sønner, nemlig:

 

1. Carl Adolph, f. 27/5 1740, † 30/7 1820 til Hagestedgaard.

2. Jørgen Frederik, f. 28/10 1741, † 11/4 1819, til Hørbygaard og Frederikslund.

3. Joachim Melchior Holten, f. 1743, † 1817, til Borreby.

 

Efter dem har Slægten delt sig i 3 Linier:

 

I. Den s, k. ældre Linie.

II . Den til Hørbygaard og Frederikslund (Grevenkop Castenskjold).

III . Den til Borreby.

 

I. Den ældre Linie:

 

Carl Adolph Castenschiold, f. 27/5 1740, † 30/7 1820, til Knabstrup, som han overtog 1760 for 42,430 Rdl. og solgte 1764 for 50,000 Rdl., senere til Hagestedgaard, som han kjøbte 1769 for 48,000 Rdl., Kammerherre, gift: 1) 5/5 1760 med Dorothea Augusta Broer, f. 17/2 1744, † 15/6 1819, 2) 15/6 1820 med Dorothea Triie, f. Lyngby, f. 1761, † 9/7 1838. Han efterlod foruden 2 Døttre (hvoraf den ene blev gift med Ehrenreich Siegvard de Pfuhl til Bonderup, og den anden med Joh. Frederik August v. Prangen) 3 Sønner, hvoraf den næstæIdste, Johan Lauritz, døde ugift.

 

1. Den ældste Søn, Jacob August, f. 27/11 1765, † 23/4 1828, Kammerjunker, Borgmester og Byfoged samt By‑ og Raadstueskriver i Korsør, til forskjellige Tider Eier af Bundrup, Bjernedegaard, Hullestrup og Lille Antvorskov, gift: 1) 1790 med Charlotte Amalie Treeld, f. 1771, † 13/10 1839 (separeret), 2) Caroline Louise Frederikke v. Westen, f. 22/3 1778, † 1840. Havde 5 Døttre (hvoraf Jacobine Marie, f. 1809, blev gift: 1) 1831 med Conrad Vilhelm v. Banjer, 2) 1850 med Jacob Erslev) og 2 Sønner:

 

a.        Den ældste, Carl Adolph, f. 1790, Lieutenant ved Sjællandske Rytterreglinent, † 1818 ugift.

b.         Den yngre, Berend Adolph Castenschiold, f. 18/1 1811, er Overtoldinspecteur, Etatsraad, R.af  D. og Dmd. gift 25/6 1851 med Caroline Birgitte Grabov, f. 17 /10 1813, † ¾ 1867.

                                   Datter:

Andrea, Augusta, f. 21/5 1852, † Ugift.

 

2. Den yngste Søn, Christian Ludvig, f. 3/11 1782, † 27/10 1865, Generalmajor og Commandeur for 3die Cavalleribrigade, C. af D., Dmd., 1849 afskediget efter Ansøgning i Naade og med Pension, gift 1810 med Henriette Nicoline Triie, f. 2/, 1784, † 23/3 1849. 6 Sønner:

 

a.      Adolph, f. 3/8 1812, † 13/7 1819.

b.      Theodor Christian Castenskiold (Patent af 8/2 1871), f. 30/4 1814, Overpostmester og Chef for det forenede Brev‑, Pakke‑ og Fodposteontor i Kjøbenhavn, entlediget p. A., Geh.‑Etatsraad, R. af D., gift 5/12 1845 med Petrea Dorothea Møller, f. 15/11, 1809.

 

Datter:

 

Anna Henriette Erasmine, f. 27/2 1847, gift 24/5 1870 med Kammerjunker Wilhelm Ferdinand v. Krag, Premierlieutenaut i Livgarden. Enke 9/8 1871, beneficeret med en Pensionsplads i Vallø.

 

3. Gustav Castenskiold (Patent af 8/2 1871), f. 16/9 1815, General,  Generalinspecteur for Rytteriet, C. af D. og Dmd., gift 9/6 1843 med Hortensia Wegner, f. 6/7 1815, Datter af Kammerherre Carl Ludvig Wegner.

                        Børn:

a. Christian Carl Ludvig, f. 21/4 184‑4, † 20/3 1877, han udgav 1872 et Supplement til Lexicon over adelige Familier.

b. Anna Henriette, f. 25/5 1847, i Vemmetofte.

c. Emmy Ida Gustave, f. 16/11 1851, i Vemmetofte.

d. Ida, f. 14/6 1856, i Vemmetofte.

 

4. Henrik v. Castenschiold, f. 25/1 1818, Oberst, Chef for Gardehusarregimentet, Kammerherre, C. af D. og Dmd., gift 16/7 1844 med Emma Frederikke Tissot, f.18/9 1820, Datter af Uhrmager Jean Daniel Tissot.

                        Børn:

                        a. Sophus Jean, f. 9/12 1848, Assistent i Banken.

                        b. Henriette, f. 12/11 1852.

                        c. Agnes, f. 18/1 1855.

                        d. Christian Ludvig, f. 2/2 1856.

 

5. Ludvig Castenskiold (Patent af 8/2 1871), f. 24/8 1823, tjenestegjørende Kammerherre hos Hds. Maj. Dronningen, Ritmester a la suite, C. af D. og Dmd., Storkors og Ridder af en Del fremmede Ordener, gift 25/10 1857 med Sophie Ida Vilhelmine Castenskiold, f. 25/10 1833, Datter af

Kammerherre Jørgen Frederik Johannes Grevencop­ Castenskiold til Store og Lille Frederikslund.

 

Børn:

                        a. Christian, f. 29/9 1858.

b. Anton, f. 11/1 1860.

c. Caspar Jørgen, f. 23/10 1861.

d. Ludvig Helmuth Frederik Holger, f. 19/11 1873.

 

II. Grevenkop‑Castenskiold,

 

Jørgen Frederik Castenschiold, f 28/10 1741, † 19/4 1819, til Hørbygaard til Knabstrup indtil 1777, til Valbygaard fra 1776 til 1805 og til Frederikslund, som han kjøbte 1786, Generalmajor, Krigs‑ og Land‑Commissair, gift 1763 med Johanne Vilhelmine v. Grevencop, f. 1763, † 1821; havde 12 Børn. Af Døttrene bleve Sophie Amalie, f. 1765, gift 1802 med Emanuel Holst, der døde 1822 som Oberst; Jacobe, f. 1767, † 1852, gift 1794 med Christian Jacob Ulrich v. Weitzmann, f. 1760, † 1824 som Generalmajor; Hermandine, f. 1770, † 1857, gift 1802 med August Jochum Frederik v. Pentz, f. 1764, † 1846; Caroline, f. 1771, † 1831, gift 1810 med Frederik Gustav Jacob v. Suckow, f. 1781, †; Margaretha Vilhelmine, f. 1777,

† 2/6 1813, gift 1798 med Frederik Carl Ferdinand v. Holck, f. 1761, til Conradinelyst, † 1836 som Oberst, og Augusta Frederikke, f. 1778, †1852, gift 1804 med Henrik Gisbert v. Castenschiold, til Borrebye, f. 1783, † 1856, Brigadegeneral. Flere Døttre, ligesom 2 Sønner, døde ugifte og i en ung Alder. Af Sønnerne har kun een efterladt Afkom, nemlig:

 

Caspar Holten Grevencop‑Castenschiold, f. 2 /3 1780, † 13/2 1854, til Store og Lille Frederikslund, Hørbygaard og Hagestedgaard, Oberstlieutenant, Kammerherre, R. af D., Medlem af Stænderforsamlingen, Bankrepræsentant, erholdt 1818 Tilladelse til at antage Navnet Grevencop‑Castenschiold, der ved Patent af 2/3 1871 forandredes til Grevencop ‑ Castenskiold, gift 24/5 1803 med Jacobine Severine Magens, f. 1786,

† 1812, Datter af Kammerraad Johannes Magens paa St. Jan,

                                   Børn:

1. Jørgen Frederik Johannes, f. 20/7 1804, † 25/3 1874, til Store og Lille Frederikslund, Kammerherre, Major à la suite, R. af D. og Dmd., gift 2/7 1830 med Maria Annette

v. Lüttichau, f. 11/6 1810, † 29/5 1872, Datter af General­krigscommissair Schack v. Lüttichau til Grundet.

 

Børn:

a. Sophie lda Wilhelmine, f. 25/10 1833, gift 25/10 1857 med Kammerherre Ludvig (i boken står det Adolph, men dette er feil, min anmerkning) Castenskiold, f. 24/8 1823.

 

b.Jacobine Severine Gottholdine, f. 20/9 1835, gift: 1) 27/12 1856 med Kammerjunker Vilhelm Peter Bartholin, Husfoged i Nybølle, 2) med Katechet, nu Pastor Tornøe.

 

c. Hans Schack Helmuth, f. 18/3 1838, til Store og Lille Frederikslund 1/4 1875 (724 Tdr. Hrtk.), Kammerjunker, Secondlieutenant, gift 3/10 1862 med Louise Frederikke Franciska v. Brockdorff, f. 29/2 1840, Datter af Kammerherre Adolph Frederik Schack v. Brockdorff.

 

Børn:

aa. Annette Caroline Frederikke, f. 3/10 1865, i Vallø.

bb. Jørgen Adolph, f. 30/4 1868.

cc. Frederik Helmuth, f 11/6 1869.

 

d. Frederik, f. 28/1 1840, Lieutenant i Forstærkningen.

e. Niels Juel Holger, f. 30/12 1841, Oberstlieutenant i østerrigsk Tjeneste, gift med Carolina paulina Baronesse Wenn­hardt (ei Børn).

 

2. Johan Vilhelm f. 31/1 1806, † 11/11 1844, til Hørbygaard, Jægermester gift 3/11, 1841 med Adelaide Marie Frederikke Francisca Emilie Bruun, f. 7/11 1821, Datter af Carl Frederik Balthasar Bruun til Kraagerup.

 

Børn:

a. Emmy Friede Holtine Sophie f. 21/9 1842, gift 1862 med William Carstensen, Capitain i Søetaten.

b.Johan Vilhelm, f. 23/11 1844, til Esromgaard, 48 Tdr. Hrtk., Lieutenant i Forstærkningen, gift 1867 med Henriette Kragh.

 

Børn:

aa. Carl Wilhelm

bb. Wilhelm

cc. Emmy, indskr. i Vallø.

 

3. Joachim Melchior, f 3/10 1807, † 24/6 1878 til Hørbygaard, 574 Tdr. Hrtk., og til Mariager Kloster, 22 Tdr. Hrtk., Kammerherre, R. af D., tidligere Legationssecretair, 1833 i Stockholm,

1836 i Wien, 1847 chargé d'affaires i Lissabon, 1848 entlediget i Naade, gift 18/9 1849 med Thekla Mathilde Baronesse Hochschild, F. 11/1 1829, Datter af Carl Friherre Hochschild, svensk‑norsk Gesandt og befuldmægtiget Minister.

 

Børn:

a. Carl Holten, f. 1/12 1850, cand. polit.

b. Louise Emilie Cathrine, f. 7/6 1853, overordentlig Stiftsdame i Vallø.

c. Johan Vilhelm, f. 8/5 1855. (Cand. Polit med laud, Kammerjunker (min anmerkning))

d. Henrik, f. 28/8 1862.

 

4. Caspar Holten, f. 1/4 1809, til Hagestedgaard, 185 Tdr. Hrtk., Kammerherre, Hofjægermester, R, af D., gift 11/5 1837 med Cathrine Marie Louise Jensen, f. 23/2 1818, Datter af Oberstlieutenant Jensen til Gyldenholm.

 

Børn:

a. Jacobine Severine, f. 2/4 1838, gift 17/10 1857 med Kammerherre J. J. A. Worsaae, f. 11/3 1821.

b. Alvilde, f. 28/7 1839, gift 19/5 1867 med Kammerjunker Carl Castenskiold, f. 14/5 1835.

c. Caroline, f. 21/10 1840, † 18/4 1875, gift 19/12 1863 med Kammerjunker Christian Tillisch.

d. Caspar Holten Jens Peter, f. 18/6 1845, gift 2/6 1873 med Augusta v. Schmidten, f. 15/3 1850­

e. Hansine Catharine, f. 11/8 1850, indskreven i Vallø.

 

III. Castenschiold‑Borrebye.

 

Joachim Melchior Holten ( han kaltes for en ”erketosse”( min anmerkning)) v. Castenschiold, f. 1743, til Borrebye, som han 1783 kjøbte for 100,000 Rdl., † 1817 som Generallieutenant og St. af D.; han var Generaladjudant, senere Chef for Garden til Hest, gift 11/12 1781 med Elisabeth de Behage D, f. 6/2 1758, † 25/2 1828, Datter af Etatsraad Gisbert de Behagen.

 

Børn:

 

1.  Henrik Gisbert v. Castenschiold, f. 30/1 1783, † 1/7 1856, til Borrebye, Kammerherre, C. af D. og Dmd., Generalmajor, 1838 Chef for holstenske Landsenerere, 1842 Commandeur for 2den Cavalleribrigade, 1849 entlediget i Naade og med Pension, gift: 1) 9/11 1804 med Augusta

Frederikke v. Castenschiold, f. 6/6 1778, † 19/1 1852, separeret, 2) 14/6 1828 med Anna Margaretha Wegener, f. 13/8 1808, † 31/8 1875.

           

Børn:

a.      Adolph Frederik Holten v. Castenschiold, f. 13/6 1805, † 29/4 1865, til Borrebye, gift 10/11 1833 med Else Marie, f. Olsen, f. 8/2 1805, Datter af Etatsraad, Professor Hans Gotsche Olsen og Enke, efter Hans Jacob Hansen til Odemark, † 1830.

 

                                   Børn:

aa. Carl Vilhelm Behagen, f. 14/2 1837, til Borrebye, 454 Tdr. Hrtk., Premierlieutenant, R. af D., gift 26/10 1867 med Carine Lucie Sophie Scavenius, f.

                                   30/8 1844, Datter af Hofjægermester Jacob Sca­venius til Basnæs.

                       

Børn:

                                               aaa. Bertha Henriette Marie, f. 29/7 1868.

                                               bbb. Adolph Frederik Holten, f. 25/5 1874.

 

bb. Anna Maria Elisabeth, f. 24/8 1838, i Vallø.

cc. Adolph Frederik Holten, f. 6/4 1849, til Ussinggaard, 56 Tdr. Hrtk., Kammerjunker, gift 23/9 1864 med Sigismunda Steinmann, Datter af Generallieutenant Steinmann. 3 Børn: Frederik Adolph Holten, f. 1865, Frants Sigismund, f. 1870, Axel, f. 1874..

 

b. Lorents Vilhelm v. Castenschiold, f. 17/1 1807, Regimentschirurg og Districtslæge, R. af D., gift 1840 med Vilhelmine Charlotte Olsen, f. 6/2 1809, en Søster til ovennævnte Else Marie Olsen.

 

Børn:

aa. Gustav Hans Henrik Holten, f. 16/10 1841, cand. juris.

bb. Anna Marie Elisabeth Antoinette, f. 15/8 1850, gift 22/7 1869 med Joh. Neergaard til Gunderslevholm.

 

c. Elisabeth Johanne Cæcilie, f. 10/11 1809.

d. Gottlob Carl Joachim Melchior Holten v. Castenschiold, f. 17/8 1832, Ritmester og Skoleforstander, R. a f D.

 

2. Johan Carl Thuerecht v. Castenschiold, f. 14/6 1787, † 31/1 1844, Kammerherre, R. af D. og Dmd., Stiftamtmand, gift 23/8 1823 med Frederikke Vilhelmine Louise Grevinde Lüttichau, f. 16/1 1797, † 17/5 1836, Datter af Rigsgreve Frederik Christian Tønne Lüttichau. til Aakjær.

 

Børn:

a. Caroline Antoinette Cathrine Elisabeth, f. 27/10 1824, i  det Benzonske Legats 2den Classe, gift 5/2 1870 med Kammerherre Carl Ludvig Adolph v. Benzon, f. 18/11 1823, Amtmand.

b. Joachim Melchior Holten Thuerecht, f. 31/5 1826, i det Benzonske Familielegats 3die Classe.

c. Frederikke Louise Vilhelmine, f. 10/6 1831, Stiftsdame i Vallø, i det Benzonske Legats 2den Classe.

d. Carl Henrik Vilhelm Thuerecht, f. 14/5 1835, Kammer­junker, Premierlieutenant, af Bestyrelsen for den alminde­lige Brandforsikring 1872 ansat som Branddirecteur i Slagelse, i det Benzonske Familielegats 3die Classe, gift 19/5 1867 med Alvilde Greevencop‑Castenskiold,

f. 21/7 1839.

 

Børn:

aa. Frederikke Marie Louise, f. 5/5 1868.

bb. Elisabeth Anna Alvide, f. 11/8 1869. ‑ Begge ere indskrevne i det Benzonske Legat.

 

 

3. Elise, f. 30/3 1792, gift 13/8 1811 med Kammerherre Hans Vilhelm Cederfeld de Simonsen, f. 10/7 1777, til Stamhuset Erholm, Kammerherre, R. af D., Stiftamtmand.