Højesteretsdom om Adelskab.

Højesteret har for nylig paakjendt en Sag, der førtes mellem Justitsministeriet og afskediget Premierløjtnant af Artilleriet, nuværende Kaptejn 0. L. C. Schiøtz angaaende dennes Berettigelse til at anses som henhørende til den danske Arveadel. Uder 7de Juli 1874 blev Løjtnant Schiøtz af Fyrsten af Schwarzburg Sondershausen optagen i Adelsstanden, og under 8de December s. A. bifaldt Kongen paa Krigsministeriets Forestilling, at det tillodes Schiøtz at modtage den ham saaledes tildelte Nobilitation. Da Schiøtz, der som Premierløjtnant beklædte et Embede i Rangen, efter det saaledes Passerede i Medfør af D. L. 1-2-11 ansaa sig som henhørende til den danske Arveadel, og da han ønskede dette udtrykkelig anerkjendt, indgav han et Andragende tit Justitsministeriet om, at Ministeriet vilde foranledige en saadan Anerkjendelse meddelt ham, idet han tilføjede, at det var hans Agt at søge Anerkjendelsen. opnaaet ad judiciel Vej, forsaavidt Andragendet maatte blive afslaaet. Justitsministeriet svarede, at det ikke fandt Anledning til at indgaa med Forestilling om Meddelelse for Andrageren af Naturalisationspatent som dansk Adelsmand, men at det var villigt til at modtage Søgsmaal, for at Spørgsmaalet kunde blive afgjort ved Domstolene. Schiøtz anlagde derefter Sag mod Ministeriet. Han støttede sin Paastand paa Bestemmelserne i D. L. 1-2-11 , idet lian har gjort gjældende, at dette Lovbud ikke kan forstaas anderledes, end at Udlændiske, hvorved maa være sigtet til Personer af udenlandsk Adel, der her i Landet betjene nogen Bestilling i Rangen, henhøre til den danske Adel. Han havde derhos henvist til, at D. L. 3-2-2 i Overensstemmelse hermed i den almindelige Regel, den opstiller - nemlig, at der, for at en fremmed Adelig skal kunne nyde og være delagtig i danske adelige Friheder, udkræves en formelig Naturalisation af Kongen - gjør en Begrænsning, hvorefter en saadan Naturalisation ikke skal være fornøden, naar den Paagjældende her betjener en saadan Bestilling, som adelige Friheder med sig fører,  en Bestilling i Rangen. Endelig havde han gjort gjældende,at den af ham hævdede Opfattelse laa til Grund for en Justitsministerieskrivelse af 22de September 1854 Indstillinger af  Kancelliet.
Hof og Stadsretten kom i sin den16de August 1880 afsagte Dom til det Resultat, at den nedlagte Paastand ikke havde Hjemmel i Lovgivningen, og frifandt Justitsministeriet. I Højesteret fik Sagen samme Udfald, men Berundelsen af dette er væsentlig forskjellig fra Hof- og Stadsrettens.

Højesteretsdfommens Præmisser ere Saalydende:
,, Vel maa D. L. 1-2-11, hvori Lovens Begreb om Adelen fremsættes, og til hvis Forskrifter i saa Henseende Bestemmelserne i L. 3-2-2 slutte sig, antages at indeholde den Regel, at udlændiske Adelige ikke blot ved formelig at blive naturaliserede af Kongen men ogsaa ved at betjene en Bestilling i Rangen, opnaa dansk Arveadelsret, hvilken Regel ikke kan anses sat ud af Kraft ved, at der Intet derom indeholdes i Rangforordningen af 13de December 1730 og de senere Forordninger om Rangen. Men dette findes dog ikke at kunne hjemle den af Kontracitanten, som ved Sagens Anlæg var Premierløjtnant i det danske Artilleri, nedlagte Paastand om at anerkjendes som dansk Adelsmand, efterdi han først efterat lian var bleven ansat i den
ommeldte Stilling, er bleven adlet aj en udenlandsk Fyrste, medens L. 1-2-11 maa antages at gaa ud fra, at det er Beskikkelsen af Kongen til et Embede i Rangen, der i Lighed med en formelig Naturalisation bevirker dansk Adelsret for den, der forud har erholdt udenlandsk Adelsret. Som Følge heraf, og da det maa blive uden Indflydelse, at Kontracitanten efter sin Nobilitation i Udlandet er oprykket i højere Lønningsklasse som Premierløjtnant, og at han ifølge de Højesteret forelagte
Oplysninger, efter Sagens Paadømmelse i foregaaende Instans har, efter at være bleven afskediget i Naade af Krigstjenesten, modtaget nyt Afskedspatent med Kaptejns Karakter, eftersom ingen af disse Omstændigheder i deri her omhandlede Henseende kan sættes ved Siden af den i Loven forudsatte, Nobilitationen efterfølgende Beskikkelse til at beklæde et med Rang forbundet Embede vil Justitsministeriet være at frifinde for Kontracitantens Tiltale, og den indankede Dom der har samme
Resultat, og hvis Bestemmelse om Processens Omkostninger tiltrædes, kunne stadfæstes."

 

Tilbake