Dannemand.  Side 149 - 150

 

Det Dannemandske Forlods.

(Patent af 4/2 1830. Resolution af 3/10 1839.)

 

Frederik Vilhelm Dannemand, f. 20/7 1813, og Søskende, Louise Frederikke, † 16/8 1871, gift med Capitain Zachariæ, Caroline Augusta, f. 24/1 1812, † 29/2 1844, gift med Adolph Frederik Schack v. Brockdorff, f. 7/2 1810, † ­18/10 1859, Kammerherre, Major, og Frederik Waldemar Dannemand, f.  6/1 1819, † 4/3 1835, Børn af Oberstinde Bertha Frederikke Dannemand, f. 1792, † 23/12 1862, optoges ved Patent af 4/2 1830 i den danske Adelsstand.

 

Fornævnte Frederik Vilhelm Dannemand blev ved Kong Frederik den VI.s Rescript af 3/10 1839 til daværende Geheimestatsminister og Cancellipræsident Stemann ophøiet i Grevestanden, saaledes at han og ægte Afkom skulde være berettigede til at føre greveligt Skjold og Hjelm, samt at nyde alle de Rettigheder, som i Overensstemmelse med de grevelige Privilegier og øvrige Anordninger tilkommer en dansk Lehsgreve, og deriblandt navnlig Rettighed til for sig og ægte Afkom at erigere det Jordegods, som han i Tiden maatte være i Stand til at forskaffe sig, til et Grevskab. Det paalagdes ham desuden snarest muligt at oprette et greveligt Forlods paa 120,000 Rdl. og at grundlægge det i 4 pCt. rentebærende Statspapirer.

 

Efterat have godtgjort, at han i Overensstemmelse med Rescriptet af 3/10 1839 havde funderet det grevelige Dannemandske Forlods, erklærede Grev Dannemand under  2/5 1840, at han for Tiden ikke ønskede at gjøre Brug af de Rettigheder, som det omhandlede Benaadningsbrev hjemlede ham. I Henhold hertil anholdt han om, at det maatte bero med Udfærdigelsen af Grevepatentet, indtil han derom nærmere meldte sig. 1842 kjøbte Grev Dannemand Aastrup Hovedgaard for 195,000 Rdl. og erholdt Bevilling til at hypothecere det ommeldte Forlods i denne Eiendom. Under 20/1 1849 indgik Greven med Andragende om Udfærdigelse af Grevepatentet, hvorpaa under 3/3 1819 allerhøist resolveredes, at der selvfølgelig ikke nægtedes Grev Dannemand den Ret, der tilkommer ham ifølge Benaadningsbrevet af 3/10 1839, hvorved han er optagen i den danske Grevestand, men at der ikke fandtes Anledning til at foretage nogen yderligere Udfærdigelse. Grevepatentet blev altsaa ikke, udfærdiget, og don Grev Dannemand ved Resolution. af 3/10 1839 hjemlede Ret til Oprettelsen af et Grevskab er bortfalden ved Grundlovens Bestemmelse om at intet Lehn for Fremtiden kan oprettes.

 

"Departementstidende", 2den Aargang, pag. 274‑75.

 

"Lexicon over adelige Familier", ved Castenskiold, pag. 23.

 

Lehnsgreve Frederik Vilhelm Dannemand, f. 20/7 1813 til det Dannemandske Forlods og til Aastrup, Kammerherre Oberstlieutenant, C. af D. og ,tf il. fr. Ordener, gift: 1) 26/10 1840 med Franciscav. Scholten, f. 6/6 1820, † 9/2 1844, Datter af Generalgouverneur v. Scholten, 2) 13/6 1845 med Louise Christiane Grevinde Schulin, f, 5/12 1815, Datter af Lehnsgreve Sigismund Ludvig Schulin.