Eberlin.

(Patent af 20/8 1782.)

 

Georg Emanuel Conradt, f. 10/7 1756, † 14/12 1826 ‑ en Søn af Justitsraad Johan Conradt, f. 1704, † 1768, Mønsterskriver ved Søetatens Generalcommissariat, og 2den Hustru, Christiane Margrethe Eberlin v. Feriden*) ‑ 1771 Søofficer, blev ved Patent af 20/8 1782 i Anledning af en Expedition til Middelhavet optaget i Adelsstanden med Navnet Conradt Eberlin. Han kom 1794 tilskade ved Christiansborg Slots Brand, i hvilken Anledning han fik Afsked af Søetaten som Capitain og Ansættelse som Tolddirecteur i Øresund gift 18/9 1787 med Arie Sophie Abildgaard, f. 18/9 1769, † 15/7 1844, en Datter af Peter Hersleb Abildgaard, Sognepræst for St. Nicolai Menighed i Kjøbenhavn.

 

Børn:

 

1.         Peter Johan Alexei Conradt‑Eberlin, f. 25/5 1789, † 15/5     1847, 1815 Cancellisceretair, 1816 constitueret og 1818 virkelig Assessor i Kjøbenhavns Politiret, 1828 Assessor i Høiesteret 1841 R. af D., gift 30/12 1821 med Johanne Victorine Recke, f. 21/2 1800, † , Datter af Oberstlieutnant Landinspecteur Friderich Adolph Recke.

 

Børn:

 

a. Adolph Emanuel, f. 2/10 1822, Birkedommer og Skriver i Kjøbenhavns Amts søndre Birk, Formand for Frederiksberg Communalbestyrelse, gift med Julie Alfride, f. Gade. 10 Børn, 6 Sønner og 4 Døttre, de 3 ældste, Johanna Alfrida, f. 1855, Frederikke Fernanda, f. 1858, og Fanny Christiane, f. 1860, ere indskevne i Roskilde adelige Jomfrukloster.

 

b. Ane Frederikke Louise, f. 4/5 1825, gift. med Pastor Listow.

 

c. Charlotte Amalie, f. 15/3 1827, gift med Proprietair Eckhardt.

 

d. Johanne Marie Sophie, f. 18/10 1829, indskreven i den Thaarupgaardske Stiftelse.

 

e. Marie Christine Henriette, f. 11/2 1835, indskr. i den Thaarupgaardske Stiftelse.

           

f. Peter Frederik Johan, f. 24/8 1838, Communelæge i Kjøbenhavns 11te Forstander‑District.

 

2.         Christiane Marie, f. 1/7 1790, † 1874 som Conventualinde i    Roskilde adelige Jomfrukloster.

 

3.         Frederik Ulrik Andreas, f. 14/9 1792, † 15/2 1853, Herreds­foged, Justitsraad, gift 1825 med Louise Richter Datter af Capitain Richter. Hun døde faa Uger efter Bryllupet.

 

4.         Johan Emanuel, f. 12/7 1794, † 9/5 1841, Fuldmægtig under Rentekamret.

 

5.         Ane Elisabeth f. 10/3 1797, død som Conventualinde i Gisselfeld.

 

6.         Marie Sophie Frederikke, f. 17/10 1799, Klosterfrøken i den Thaarupgaardske Stiftelse.

 

*) Georg Emanuel Eberlin v. Feriden indkom her i Landet i Be­gyndelsen af det 18de Aarhundrede. Han var Major ved det sjæl­landske Nationalregiment Dragoner og forestod bl. a. Anlæget af Slotshaven ved Frederiksborg.