Ellbrecht.

(Patent af  6/5 1778.)

 

Slægten Ellbrecht er af tydsk Oprindelse. I Begyndelsen af det 16de Aarhundrede nævnes Eberhard v. Ellbrecht i Schlesien, hvor han havde Jordeiendomme. Han kom senere til Oldenburg. Fra den Tid af har Slægten været i Besiddelse af Godser i Oldenburg og Jever, Anton Günther v. Ellbrecht, f. 1600, † 1681, til Ellbrechthausen, traadte i dansk Tjeneste; han var Oberst og Gouverneur i Oldenburg. Hans Sønner, Anton Günther og Christian Conrad, traadte ligeledes i dansk Tjeneste. Førstnævnte tog dernæst russisk Tjeneste, blev i Slaget ved Pultava haardt saaret og døde kort efter. Hans Søn, Anton Günther f. 1684, † 1760, var dansk Generalmajor og Commandant i Nyborg, og var gift med Antoinette Cathrine Juel, med hvem han havde 4 Sønner, af hvilke den ene, Ove Christian, døde som Capitain i en ung Alder. De 3 andre:

 

1.         Frederik Carl v. E., f. 1722, † 1811, Major,

2.         Anton Günther v. E., f. 1726, † 1785, Commandeurcapitain,

3.         Carl Henrik v. E., f. 1730, † 1789, Major og Generaladjudant,

 

naturaliseredes som dansk Adel 1/5 1778.

 

Kun Anthon Günther har efterladt Afkom, nemlig 1 Søn, Anthon Günther v. E.,  f. 1757, † 1819, Contreadmiral, gift 1789 med Birgitte Marie v. Arenfeldt, f. 5/4 1761. Han efterlod 1 Datter, Christiane Ulrica, f. 6/9 1794, † 2/1 1878 som Conventualinde i Roskilde adelige Jomfrukloster, og 4 Sønner:

 

a.         Anthon Günther, f. 21/9 1790, t 1857, Commandeur i Søetaten, Kammerherre, gift med Frøken Gjerdrum fra Norge (en Datter, Amalie, f. 1830, Stiftsdame i Valle).

 

b.         Jacob, f. 1792, †1868, Major i Artilleriet (ugift).

 

c.         Carl Ludvig, f. 6/9 1796, † 27/3 1869, Commandeur i Søetaten, gift 21/4 1827 med Cathrine v. Deurs, Datter af Kammer­herre v. Deurs til Frydendal. Han havde 2 Døttre, hvoraf den ældste er gift med Commandeur Gottlieb og den anden med Commandeur Meldal, Adjudant hos Hs. Maj.

Kongen, og 2 Sønner, hvoraf den ældste, Eberhardt E., f. 28/11 1833, blev gift 18/2 1861 med Emilie Grothusen, Datter af Conferentsraad Grothusen. Han gjorde tjeneste som Premierlieutenant i Husarerne indtil 1865 og traadte af ved Reductionen (Afkom). Den anden Søn, Victor E., f. 23/6 1835, Kammerjunker, til Christinetorp i Sverrig, blev gift 17/7 1868 med Baronesse J. Løvenskjold, Datter af Kammerherre, Baron C. Løvenskjold. (Ej Afkom)

 

d.         Jens Frederik, f. 8/10 1800, † 1849 som Capitain i Artilleriet, ugift.