Fabritius de Tengnagel.

(Patent af 4/9 1778.)

De for Stamhusene Iselingen og Rosenfeldt substituerede Fideicommisser.

 

Conferentsraad Conrad Alexander Fabritius, f. 1731, † 1805, og Kammerherre Michael Fabritius, f. 1739, † 1815, til Veilegaard, Generalkrigscommissair, med øvrige Hofagent Michael Fabritius' ægte Børn adledes 4/9 1778 med Navn Fabritius de Tengnagel. Michael F. de Tengnagel var gift med Adolphine de Leth, f. 1746, † 1797, Datter af Generallieutenant Mathias de Leth til Sanderumgaard. Hans Afkom paa Sværdsiden er uddød. Den ældre Broder, Conferentsraad Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel, var gift med Debora de Kloppenbourg. Deres Afkom se ,De danske Majorater” pag. 186, Slægtregistret.

 

Anna Elisabeth Fabritius de Tengnagel, f. 1735, † 1786, Ovennævntes Søster, gift:

 

1) 1752 med Friherre Reinhard Iselin til lselinge og Rosenfeldt, f. 1715, † 1781, Conferentsraad,

 

2) 1783 med Johan Frederik Classen, f. 1725, † 1792, til Corselitze, Generallieutenant,

 

erigerede 30/8 1781 Stamhusene Iselingen, af Hartkorn 815 Tdr., i Forbindelse med en F. C. Capital paa 50,000 Rdl., og Rosenfeldt, af Hartkorn 770 Tdr., tilligemed en F. C. Capital paa 50,000 Rdl., for hendes Døttre: Marie Margarethe, f. 1756, † 1814, gift 1776 med Rigsgreve Christian Frederik Ernst Rantzau, Kammerherre, Hofjægermester, og Anna Elisabeth, f. 1760, †1805, gift med Gerhard Pierre Antoine Bosk de la Calmette, til Marienborg og Liselund, Amtmand, Kammerherre, Geheimeraad, og Afkom med agnatisk‑cognatisk Succession ‑ se 1. c. pag. 186. Begge Stamhuse substitueredes efter Bevilling af 14/1 1803 med F. C. Capitaler, der ere omskrevne for Iselinge med 281,115 Kr. 52 Ø., for Rosenfeldt med 247,496 Kr. 75 Ø., og besiddes for Tiden det førstnævnte af Hans Fabritius de Tengnagel, det andet af Nanna Elisabeth Iselin Fabritius de Tengnagel, gift med Kammerherre Konrad v. Barner, Overtoldinspecteur. Administrationen for de Iselin‑Rosenfeldtske Fideicommisser bestaar af: Høiesteretsadvokat Liebe, Proprietair Hans Fabritius de Tengnagel og Forpagter Søren Fabritius de Tengnagel, samt Vexelmægler C. C. Deegen som Secretair.