Falkenskiold.

 

Ved Patent af 3/8 1716 adledes Oberst Martin Düssel og Capitain Christian Düssel, til Hald Kloster, med Navn v. Falkenskiold. Sidstnævnte efterlod af Ægteskabet med Else Sophie Bartholin ikkun en Datter, Else Margarethe, f. 1737, † 1801, der blev gift 1771 med Conferentsraad Const. Aug. Charisisius, til Constantinsborg; den ældre Broder, Martin Dyssel v. Falkenskjold, efterlod derimod af Ægteskabet med Dorthe Sophia v. Schack f. 1710, † 1772, foruden 3 Døttre, der døde som Conventualinder respekt. i Gisselfeld og Roskilde adelige Jomfruklostre, 2 Sønner, nemlig:

 

1. Den bekjendte Seneca Otto v. Falkenskjold, f. 1742, † ugift i Lausanne 1820, Oberst og Kammerherre; han gik ved Begyndelsen af Syvaarskrigen i fransk Tjeneste og traadte 1763 tilbage i dansk Tjeneste, dernæst udnævntes han til Generaladjudant, gik 1769 under Ruslands Krig med Tyrkiet i russisk Tjeneste, kom tilbage i Begyndelsen af 1771, blev Oberst ved Livregimentet, samme Aar sendtes Falkenskjold i et. diplomatisk Ærinde til det russiske Hof og udnævntes efter sin Hjemkomst til Deputeret i General- og Commissariats‑Collegiet, men blev indviklet i Processen mod Struense og hensat i Fæstningen Munkholm; i Aaret 1784 sattes han igjen paa fri Fod. Falkenskjold forlod kort efter Danmark og bosatte sig i Lausanne. Ved sine ,,Memoires” har han ydet et værdifuldt Bidrag til hin Tids Historie.

 

2. Arnold v. Falkenskjold, f. 1744, † 1819, til Sæbygaard, Oberst, gift 1775 med Elisabeth Sehested fra Broholm. Hans Søn, Anders Sehested v. Falkenskjold, f. 1781, † 1841, Stempelpapir‑Commissair, havde i Ægteskabet med Hedevig de Leth, Datter tf Generallieutenant Johan Frederik de Leth, 7 Sønner, hvis Afkom har udbredt sig her i Landet.

 

Erslevs Forfalter‑Lexicon 1, pag. 411‑413.