Fischer.

(Resolution af 12/6 1811.)

Christian Fischers F. C.

 

Ved Rescript af 19/1 1811 Og Resolution af 1216 s. A. optoges Land‑ og Søkrigscommissair i 2det jydske District, Generalkrigscommissair Christian Fischer med hans ægte Descen­denter i den danske Adelsstand imod at han skulde oprette en F. C. Capital paa 80,000 Rdl., hvoraf 40,000 Rdl. skulde, ind­sættes uopsigelig i den kongelige Kasse til Forrentning. Her­efter blev der i Aaret 1812 i bemeldte Kasse indbetalt 12,500 Rdl. Ved Resolution af 3/10 1814 tillodes det, at de resterende ingen 27,500 Rdl. maatte omskrives til 13,750 Rdl., og at Indbetalingen i Statskassen maatte udsættes. Af bemeldte 13,750 Rdl. indbetalte Generalkrigscommissair Fischers Enke derefter 5,250 Rdl. I Løbet af 1829 indbetaltes endvidere 2500 Rdl. og i 1831 og 1832 de resterende 6000 Rdl. Oprettelsen af den Del af F. C., der ikke skulde indsættes i den kongl. Kasse, bortfaldt ifølge Resolution af 13/5 1829, og blev senere det fideicommissariske Baand paa det i den kongelige Kasse indbetalte Beløb, paa derom indgivet Andragende og med samtlige Vedkommendes Samtykke, hævet for et Beløb af 17,250 Rdl., saa at F. C. kun udgjorde et samlet Beløb af 9000 Rdl., fordelte paa 3 Linier, nemlig Krigsraad Frederik Carl Fischers og Slotsprest Peter Ephraim Fischers Linier hver med 2000 Rdl. og Oberstlieutenant Johan Arnold Fischers Linie med 5000 Rdl., (ler repræsenteredes respective af Capitain Fischer, som Søn af sidstnævnte Oberstlieutenant J. A. Fischer, af practiserende Læge Christian Joachim Fischer, som Søn af Krigsraad F. C. Fischer, og af Slotspræst Fischers Enke, Frederikke Johanne Elisabeth Fischer, f. Aagesen. Sidstnævnte med Børn, Marie Louise Fischer, Etatsraad Christian Fischer, Borgermester i Randers, R. af D., Læge i Valparaiso Peter Fischer og Adjunet ved deri lærde Skole i Ribe Jean Arnold Fischer, samt afdøde Krigsraad Frederik Carl Fischers Søn, Christian Joachim Fischer, Læge i Randers, have dernæst ved Fundats af 11/8 1868 oprettet det nu s. k. Generalkrigscommissair Christian Fischers F. C., der efterhaanden som enkelte, bestemte Rentenydere afgaa ved Døden vil træde i Virksomhed med en Capital af 30,000 Kr., medens Resten, 20,000 Kr., efterhaanden som de ved Dødsfald blive ledige, gjøres frugtbringende, indtil derved er opsamlet en Capital af 50,000 Kr., saa at Fideicommisset i det Hele kommer til at eie en Capital af 80,000 Kr., som skal være dets Grundfond. Forøges F. C. Capitalen ved yderligere Tilskud af Familien udover 80,000 Kr., skal Renten af den overskydende Capital frugtbargjøres, indtil Fideicommiscapitalen i det Hele udgjør en Sum af 160,000 Kr.

 

Ret til Nydelsen af dets aarlige Renteindtægt skal tilkomme afdøde Generalkrigscommissair Christian Fischers ægte Descendenter i mandlige og qvindelige Linier efter den agnatisk‑cognatiske Arvefølge. Naar F. C.s Grundfond er bragt op til 80,000 Rdl., deles F. C. Besiddelsen altid i 2 Dele, saaledes at der af Renteindtægten, 3200 Rdl. aarlig, tillægges 1ste F. C. Besidder 2200 Rdl. og 2den F. C. Besidder 1000 Rdl. aarlig. Skulde aldeles ingen Descendenter af afgangne Generalkrigscommissair Chr. Fischer længer være i Live, henlægges F. C. Capitalen til den af Christian Fischer til Allingegaard og Grauballegaard oprettede større Fischerske Stiftelse til Anvendelse efter de for denne senest ved Fundats af 16/4 1850 givne Bestemmelser.

 

Fundatsen indeholder endvidere Bestemmelser om F. C.s Bestyrelse samt om Oprettelsen af et Legatfon d til Bedste for Generalkrigscommissair Fischers Descendenter i Almindelighed, enten til videnskabelig eller tilsvarende praktisk Uddannelse eller Reiser i fremmede Lande eller til Trængendes Understøttelse.