Fischer‑Benzon.

(Substitutionen for Stamhuset Skjersø.)

 

Stamhuset Skjersjø blev oprettet 10/4 1722 af Christian Benzon til Skjersø, ialt 498 Tdr. Hrtk.Det blev 1806 sub­stitueret med 150,000 Rdl., der blev hypotheceret i den af Fideicommisbesidderen kjøbte Sædegaard Kokkedal, der 1823 maatte overlades Statskassen, hvorved Størstedelen af Fideicommiscapitalen gik tabt; og denne reduceredes til 2106 Rdl. I Erectionsbrevet var det bestemt, at Stamhuset skulde gaa i Arv efter de for den agnatisk‑cognatiske Arvefølge gjældende Regler, samt at naar Nogen udenfor Familien Benzon tiltraadte Besiddelsen, skulde han antage det Benzonske Navn og Vaaben efter derpaa at have erholdt kongelig Patent. Da nu den til Stamhuset successionsberettigede Slægt uddøde paa Sværdsiden d. 9/5 1741 med Johan Severin Benzon, til Estvadgaard, antog Tid efter anden Forskjellige, som ved Ægteskab vare komne i Besiddelse af bemeldte Stamhus, det Benzonske Navn, uden derpaa at erholde kongelig Patent, indtil Major Jacob Ludvig Fischer, f. 1776, † 1833, hvis Fader, Ritmester Henrik Fischer, f. 1734, † 1794, til Qvistrup, var gift med Besidderinden af Stamhuset, Frederikke Christiane Wauwart‑Benzon, som succederede Moderen i Besiddelsen af samme, ved Patent af 22/11 1805 blev optagen i den danske Adelsstand med Navnet Fischer‑Benzon. Han havde i Ægteskabet med Margrethe Emilie Danielsen, f. 1780, † 1845, flere Børn, hvoraf den ældste Søn, Jacob Ludvig Hendrik Emil v. Fischer‑Benzon, f. 5/1 1809, Først­og Jagtjunker, overtog F. C. Ifølge Sidstnævntes Andragende er ved Resolution af 2/2 1870 det fidelcommissariske Baand paa den tilbageblevne Del af denne Fideicommiscapital ophævet.

 

(v. Castenskiold I. c. pag 31. ”De danske Majorater”, pag. 304‑313.)