Fontenay.

 

En gammel fransk Adelsslægt, hvis oprindelige Tilnavn var le Sage. Jacob le Sage til Villars, † 1500, der under Kongerne Ludvig XI. og Carl VIII. tjente i forskjellige høiere Embedsstillinger, er Stamfader til de Linier af Slægten, der have udbredt sig i Frankrig, Schweiz, Holland og Danmark. Hans Sønnesøn, Philibert le Sage, havde 4 Sønner, hvoraf den ene forblev i Frankrig, medens de 3 paa Grund af Religionsstridighederne udvandrede, Barthollomi til Schweiz, Benjamin til Holland og Antoine til Danmark. Sidstnævnte blev 1689 Capitain i Armeen; han var gift med Mademoiselle Derlincour. Hans Søn, Caspar Frederik le Sage, f. 1693, † 1769, lste Deputeret i Admiralitetet, Admiral, Hvid R., var gift med Magdalene Formont, † 1739.

 

Hans Sønner, Viceadmiral Carl Frederik, f. 1724, † 1799, og Contreadmiral Anton Nicolai, f. 1725, † 1787, og deres Søskendebarn, Capitain Robert Anton le Sage, bleve den 3/6 1778, efterat have fremlagt notarialiter bekræftede Beviser for deres Herkomst, naturaliserede som dansk Adel med Navn de Fontenay.

 

Den ældste Broder, Viceadmiral Carl Frederik, der ligesom Faderen var 1ste Deputeret i Admiralitetet, havde i Ægteskabet med Ulrikke Margarethe le Sage de Fontenay, f. 1741, † 1801, gift 1759, ialt 15 Børn. Af Sønnerne have Benjamin, f. 1764, † 1823, Indrulleringschef i Jylland, gift med Christiane Marie Hechscher, ‑ Anton Nicolai, f. 1772, Justitsraad, Husfoged og Branddirecteur i Tønder, gift 1799 med Christiane Hedevig Lawätz, f. 1774, ‑Robert Anton, f. 1778, † 22/6 1857, Capitainlieutenant i Søetaten, siden Havnefoged og Kammerraad, gift 1857 med Susanne Francoise Jeantif, f. 1779, † 27/1 1860--  og den yngste, Peter, efterladt Afkom.

 

Den yngre Broder, Contreadmiral Anton Nicolai, f. 1725, † 1787, gift 1758 med Susanne Marie v. Hemmert, f. 1736, efterlod foruden en Datter, Maria Magdalene, f. 1759, †, gift 1783 med Geheimeraad Ernst Albrecht v. Bertouch, en Søn, Caspar Frederik, f. 1763, † 1829, Kammerraad, Consumtionsinspecteur i Hillerød, der i Ægteskabet med Karen Margretha Johannsen havde 7 Børn.

 

Justitsraad Anton Nicolai's Søn, Christian Otto Michael de Fontenay, f. 1801, har i en lang Aarrække været Medlem af de høieste Domstole i Hertugdømmerne, indtil han af den preussiske Regjering i Anledning af Domstolenes Omorganisation entledigedes med sin hidtil havte Embedsindtægt som Pension. (Afkom.)

 

Anton Nicolai's Broder, Robert Anton, efterlod 4 Børn. Af Døtrene døde Louise Frederikke 1874 som Conventualinde i Vemmetofte, Caroline Ulrike Louise, f. 1804, er Conventualinde i Vemmetofte, er beneficeret med et Moltkes Legat, og Sønnen, Frederik Julius de Fontenay, f. 1812, er Kammerjunker, Jagtjunker, R. af D., i lang Aar­række Forstembedsmand i det Glücksburgske District, udnævnt af den preussiske Regjering til Overførster, hvilket Embede han nedlagde 1864, ved hvilken Leilighed han modtog flere værdifulde Gaver fra Districtets Beboere som et Bevis paa, at hans Embedsvirksomhed bevares i taknemmelig Erindring. Han

blev gift:

a) 1845 med Federikke Heseler, †1854,

b) 1876 med Mugge Müler.

Børn:

 

1. Roberta, f. 1846, gift med k. k. Generalconsulatssecretair v. Meyern.

2. Frederik Julius, f. 8/6 1877.

 

Etatsraad Departementschef J. P. le Sage de Fontenay er en Søn af Anton Nicolai's Søn, ovennævnte Kammerraad Caspar Frederik de Fontenay, og Gustav Carl Peter Laurentius de Fontenay, der er Protocolfører ved Kjøbenhavns Criminal‑ og Politiret, nedstammer fra Carl Frederik de Fontenays yngste Søn.