Gersdorff.

 

Det Gersdorff‑Boltinggaardske F. C.

 

Substitutionen for Baroniet Marselisborg, nemlig 2 Fideicommiscapitaler, en paa 400,000 Kr. og en paa 100,000 Kr.

 

Serritslevgaard.

 

(Patent af 30/3 1699, Forlehningsbrev af 17/9 1772, Patent af 6/4 1805, Patent af 15/11 1842.)

 

Gersdorff, en gammel meisnisk og bøhmisk Slægt, har været udbredt i Tydskland, Polen, Rusland og fl. a. Lande og har delt sig i forskjellige Linier, hvoraf nogle ere indkomne her i Landet. Flere af Slægten have alt i det 15de og 16de Aarhundrede været i Besiddelse af Godser her i Landet og i de dengang Adelen forbeholdte høie Stillinger. Deres Afkom hører altsaa til den danske Adel. Christopher Friderik v. Gersdorff blev naturaliseret 1652. Joachim Gersdorff, f. 1611, † 1661, til Tundbyholm i Skaane, siden til Berritsgaard, en Søn af Caspar, Christof Gersdorff til Sæbygaard og Else Munk, var 1642 Statholder i Kjøbenhavn og Befaling smand paa Bornholm, Rigets Raad, blev 1650, efter Corfitz Ulfeldt, Rigets Hofmester, senere Rigets Drost og var den sidste, der beklædte denne Værdighed gift 1641, med Øllegaard Hvitfeld, f. 1622, † 1655. Øen Samsø, der paa hin Tid var Krongods, blev af Kong Frederik III. overdraget til Rigsdrost J. Gersdorff som Vederlag for afstaaede Godser i Skaane, men solgt af hans Arvinger til Peter Griffenfeld. Af J. Gersdorffs Døttre blev den ældste gift med Ridder Jørgen Bjelke, den anden med Gregers Ratlow til Ratlowsdal, den tredie med Admiral Jens Rodsteen til Rodsteenseie og den fjerde med Otto Krabbe til Holmegaard.

 

Af hans Sønner var den Ældste, Christian, f. 1644, † 1725, til Iisgaard, Amtmand paa Calløe; han er Stamfader til den her i Landet forblevne Linie, i hvis Besiddelse det nu s. k. Gersdorff‑Boltinggaardske F. C. er. (Om hans Afkom se Slægtregistret.)

 

Den anden Søn, Caspar, til Restrup og Bustrup, havde af Ægteskabet med Anna Ulfeld kun en Datter, Elisabeth Sophie, gift: a) med Melchior Juel, b) med Mathias Bude til Hindsgavl.

 

Den tredie Søn, Frederik, f. 1650, † 1691, til Ravnholt og Tølløse, Overceremonimester, gift med Elise Sophie Skeel, f. 1660, † 1690, havde to Sønner, der døde smaa. Hans Døttre:

 

1. Charlotte Amalie, f. 1685, † 1751, gift 1701 med Christian Sehested til Ravnholt, f. 1666, † 1740. Hun oprettede Stamhuset Ravnholt.

 

2. Birgitte, f. 1686, † 1719, gift med Geheimeraad Iver Rosenkrands til Rosenholm.

 

3. Øllegaard, f. 1687, † 1755, gift 1711 med Grev Christian Frijs til Boller, Frisholt, Møgelkjær m. m.

 

Ovennævnte Christian Gersdorffs Sønnesøns Søn, Geheimeconferentsraad Poul til Rosenørn Gersdorff (se Slægtregistret) bestemte ved Testamente af 19/8 1808, confirmeret 23/9 1808, at hans hele efterladende Formue skulde oprettes til og behandles som et F. C.

 

1) for hans Søn, daværende Kammerjunker Christian G., og dennes Descendenter, og om disse uddøde

2) for hans Datter, Antoinette Margaretha G., i Ægteskab med Jens Benzon.

 

For det Tilfælde, at begge Erectors Børn skulde afgaa uden Livsarvinger af lovligt Ægteskab, skulde F. C. tilfalde Erectors Søsters, gift med Capitain Mathias Christian Leth, Børn og Afkom, hvorhos det blev Erector og hans Børn forbeholdt at bestemme, hvem af Capitain Leths Afkom, uden Hensyn til Kjøn og Alder, F. C. skulde tilfalde. I Mangel af en Bestemmelse herom skulde F. C. tilfalde Capitain Leths ældste i Live værende Barn, Søn eller Datter, og efterat F. C. Er naaet til Leths Børn, gjælder den foran bestemte Arvegang. Naar Capitain Leths Afkom er uddød, tilfalder F. C. Erectors Fætter, Kammerherre Poul Rosenørn, til Ulriksholm, hans Søn og Afkom, og efter disses Uddøen tilfalder F. C. den, som er Erector nærmest beslægtet, og ere Flere ham lige nær beslægtet, da afgjøres Arveretten ved Lodkastning.

 

F. C. bliver i den Linie det kommer, saa længe der er Afkom, og tilfalder Sønnerne, Mænd efter Mænd, den Ældre for den Yngre, og ligeledes Døttrene og deres Afkom naar Søn ei er til.

 

Kun Afkom af lovlige Ægteskaber kunne blive Prætendenter til F. C. Børn, avlede udenfor Ægteskabet, og deres Descendenter, endskjønt. de siden lyses i Kuld og Kjøn ved paafølgende Ægteskab eller Erkjendelse til Tinge, skulle ingensinde komme i Besiddelse af samme. Den første Besidders eventuelle Enke skulde nyde 2000 Rdl. aarlig i Pension, de efterkommende Enker og Enkemænd, hvis Koner have været Besiddere af F. C., aarlig 1500 Rdl., saa længe de i Enkestanden henleve. Naar flere end en Enke eller Enkemand, som er berettiget til Pension, kommer paa en og samine Gang, dele disse den for dem stipulerede Pension i lige Dele.

 

Til F. C. Besidderens andre Børn end den til F. C. berettigede og de forrige Besidderes andre Børn, som maatte være i Live, betaler F. C.'s Besidder aarlig 1000 Rdl., der deles mellem disse uden Forskjel paa Kjøn, men F. C. Besidderens andre Børnebørn maa ikke komme i Betragtning til at nyde Godt af denne Bestemmelse. F. C. skulde bestyres af Odense Kjøbstads Overformynderi.

 

Hvis F. C. ved uforudsete Uheld lider Tab, skulde F. C. Besidderen henlægge 1/8 Del af de aarlige Indtægter til Hovedstolens Forøgelse, indtil det Skaar, som Tabet har gjort, er forvunden.

 

Som Stamtavlen udviser, havde Christian G. i Ægteskab med Fuldmægtig Mørks fraskilte Kone en ægtefødt Søn, Anton Joachim G., f. 19/10 1816. Førend denne‑, Fødsel havde; Christian Gersdorff imidlertid adopteret sin Hustrus i Ægteskabet med Mørk 1806 fødte Søn, Jens Peter, der legitimeredes ved kgl. Rescript, og som, uanset Erectionsbrevets udtrykkelige Bestemmelse om, at kun Afkom af lovligt Ægteskab kunne blive Prætendenter til F. C., efter Christian Gersdorffs Død tiltraadte F. C. Det blev dernæst tilladt ham at overtage Boltinggaard med Tilhørende, imod at tilsvare den paa samme hvilende Gjæld, deriblandt de 125,000 Rdl., for hvilke F. C. havde maattet overtage Eiendommen. Peter Gersdorffs Bestyrelse af Boltinggaard var imidlertid ikke heldig. Der blev indsat en Administration, og senere blev han erklæret umyndig. Boltinggaard med Tilhørende blev solgt ved offentlig Auction, og F. C's Formue voxede op fra den oprindelige Sum 83,058 Rdl. til 135,700 Rdl.

 

Jens Peter G. afgik ved Døden 22/4 1879.. Hans ældste Søn, Christian Rosenørn G., afgik Aaret efter ved Døden og succederedes af hans i Ægteskab med Josephine Hejmann fødte Datter, Magdalena Margaretha Louise Rosenørn‑Gersdorff, f. 1869.

 

Efterat F. C. 1813 var omskrevet fra 266,055 Rdl. til 83,058 Rdl. Sølv, burde det til Apanage bestemte Beløb, 1000 Rdl., have været omskrevet efter den Forordning af 5/1 1813 vedføiede Tabel til 500 Rdl. Sølv. Dette skete imidlertid ikke, hvorimod der i en lang Aarrække af Bestyrelsen kun udbetaltes i aarlig Apanage til Deling mellem de respective Besidderes Søskende ialt 600 Rdl. eller 1200 Kr. Imidlertid bifaldtes 10/4 1877 et Andragende fra den nuværende Besidderinde ved Værge om at Apanagen atter maatte fastsættes til den fundatsmæssige, Størrelse af 2000 Kr., hvorved fornemmeligen er taget Hensyn til, at F. C., der i sin Tid blev omskrevet til 83,058 Rdl. eller 166,116 Kr., nu er steget til ca. 276,000 Kr., og at 1000 Kr. til Fordeling imellem Flere synes at være en temmelig ringe Sum.

 

Til denne Apanage concurrerer de to sidste Besidderes Søskende, nemlig Anton Joachim Christopher G., en Broder til den anden Besidder af F. C., og den tredie Besidders Broder, Jens G., og 3 Søstre, Antoinette, gift med C. G. Bülow, Thora, gift med Cappelen, og Nanna Seibt. Desuden udredes af F. C. to Enkepensioner à 750 Kr. og ifølge Forlig imellem F. C.'s nuværende Besidderinde og hendes Faders Broder, Jens, og hendes Farfaders Broder, Anton Joachim Christopher Gersdorff, til Førstnævnte 1000 Kr. og til Sidstnævnte 1600 Kr. i aarlig Contingent, der skulde udgjøre Vederlag til nævnte Erectors mandlige Efterkommere for Opgivelsen af deres Prætention paa at succedere i F. C. fremfor sidste Besidders Datter.

 

Den friherrelige Branche Gersdorff.

 

Rudolph Gersdorff, f. 1660, † 1729, en Søn af Georg Rudolph Rigsfriherre Gersdorff, til Weignitz, kom i en ung Alder til Danmark og blev af Kong Christian V. naturaliseret 30/3 1699 som Baron og udnævntes først til Stiftsbefalingsmand over Aalborg Stift, senere til Overhofmarschal hos Dronning Louise og Stiftsbefalingsmand over Sjællands Stift, Hvid R. Hans Søn, Niels, f. .1688, † 1748, var Geheimeraad, Ordenssecretair og Stiftsbefalingsmand over Sjællands Stift, R. af E. Under 17/9 1772 blev hans Søn af Ægteskabet med Louise, f. v. Böineburg, f. 1697, † 1765, Christian Rudolph Philip Baron Gersdorff, f. 1723, † 1800, der var Amtmand over Kalø Amt, Kammerherre, Geheimeraad, Ordenssecretair, Stk. af D., forlehnet med Baroniet Marselisborg. Han var gift med Dorte Øllegaard Rosenkrantz, men havde ei Børn. Efter hans Død tilfaldt Baroniet hans Broder, Nicolaus Maximilian Gersdorff, f. 1725, † 1801, General og, Gouverneur i Kjøbenhavn, og efter ham hans Søn, Christian Carl Nicolaj, f. 1762, † 1813, Generallieutenant i russisk Tjeneste, der under 17/4 1805 erholdt kgl. Bevilling til at sælge Baroniet.

 

Førnævnte Nicolaus Maximillan Gersdorff var gift med Sophie Grevinde Gersdorff, f. 1/3 1741, † 1811, Datter af Grev Conrad Reventlow og Vilhelmine, Prinsesse af Holsten‑Sønderborg‑Pløen. De havde 4 Sønner:

 

1. Christian Carl Nicolai, f. 4/2 1762, † 11/7 1813, Friherre til Marselisborg, som han solgte til Baron Güldencrone, hvorimod der oprettedes tvende F. C. Capitaler, en paa 200,000 Rdl. (det store F. C.) og en paa 50,000 Rdl. (det mindre F. C.). Om Successionen i det mindre F. C. opstod der en langvarig Retstrætte (se ”De danske Majorater”, pag. 196‑199).

 

2. Friedrich Conrad Detlev Maximilian, f. 8/4 1767, † 1839, Major, gift med Philippine Conradine Müller, Datter af Oberst v. Müller, Commandant i Flensborg og Hals. Besidder af det mindre F. C.

 

3. Christian Ludvig, f. 20/10 1774, † 1863, til Fahrenstedtgaard, blev 1849 Besidder af det mindre F. C., gift med Auguste Jawand, Datter af hessisk Geheime‑Forstraad Jawand.

 

4. Wilhelm Ludvig Rudolph, f. 29/6 1777, † som Oberstlieutenant.

 

Den ældste Søn, Christian Carl Nicolai, havde i Ægteskabet med Anna Transaditow to Sønner, Nicolai, f. 27/6 1793, der døde ugift, og Christian Alexander, f. 19/6 1795, † 1849, der blev Besidder af det store F. C. Hans Søn, Nicolai, f. 1818, der er Oberst i russisk Tjeneste, var Besidder af det mindre F. C. fra 1839‑1849, da han fik det store, gift 1/6 1856 med Nathalia v. Leonteva, f. 1833, † 1863. Deres Sønner: Baron Nicolai Gersdorff, f. 31/3 1857, † 1863 Besidder af det mindre F. C., og Baron Sergius, f. 15/10 1858, traadte i dansk Tjeneste.

 

Ovennævnte Christian Carl Nicolai Baron Gersdorff havde en naturlig Datter, Caroline, f. 1789, der den 5/4 1805 blev ophøiet til Friherreinde af Gersdorff, dog uden Ret til Succession i noget af de Majorater, der besiddes af Familien.

 

Christian Ludvig Johan Adolph Dormand Baron Gersdorff, † 29/12 1846, der paa Grund af sit Ægteskab med Ida Augusta, Grevinde Hardenberg‑Reventlow, f. 11/4 1799, † 1/1 1867, til Grevskabet Hardenberg‑Reventlow, i 1841 var kommet i Besiddelse af dette Grevskab, blev ved Patent af 25/11 1842 optagen i den danske Grevestand med Navnet Gersdorff‑Hardenberg‑Reventlow. (Ei Afkom.)

 

Ligeledes fik ovennævnte Baron Nicolai Gersdorff under 18/12 1871 Bevilling til at adoptere sin naturlige Datter Olga Burget, f. i St. Petersborg 18/7 1864, saaledes at hun erholder adelige Rettigheder her i Landet og kaldes Baronesse Olga Gersdorff, men uden Ret til Succession i de Gersdorffske Fideicommisser og uden Adgang til Indskrivning i danske adelige Klostre.

 

Frøken Sophie Charlotte Gersdorff er i Besiddelse af Jerritslevgaard, Nebel Sogn, Skanderborg Amtstue‑District.

 

Indskrifterne paa Kisterne i det Gersdorffske Capel ved Tved Kirke. Gabler: Die Familie Gersdorff. Gersdorffsche Familienachrichten.