Güldencrone.

Baroniet Wilhelmsborg og Sædegaarden Urup.

 

Den brabantske adelige Slægt Marselis *) havde ved Handel og Fabriksanlæg samlet sig en betydelig Formue, hvorved den ogsaa saa sig i Stand til at yde fyrstelige Personer betydelige Pengelaan og paatage sig Udførelsen af Affairer, der fordrede større Forskud.

 

Dette gav Anledning til, at Gabriel van Marselis, Commissair og dansk Resident i Generalstaterne, fik Havreballe‑Lehn af Kong Frederik III. Han blev dansk Adelsmand 1665. Hans 4de Søn af Ægteskabet med Isabella van der Straaten, Wilhelm van Marselis, havde tilkjøbt sig Hovedgaarden Schumstrup, der med underliggende Bøndergods, efter Jordbogen ialt 1000 Tdr. Hrtk., ophøiedes ved Lehnsbrev af 18/9 1673 til et Friherreskab under Navn af Wilhelmsborg, hvormed Wilhelm v. Marselis for sig og ægte Descendenter af Mand‑ og Qvindekjønnet forlelmedes; han ophøiedes tillige i den friherrelige Stan d under Navn af Friherre Güldencrone.

 

Ifølge Hof‑ og Statscalenderen for Aaret 1878 bestaar dette Baroni nu af 311¾ Tdr. Hrtk., foruden af 10,200 Kr. i Bankactier og 503,413 Kr. 50 Øre i F. C. Capitaler. Hovedgaardens Jordtilliggende udgjør 560 Tdr. Land foruden 563¾ Tdr. Ld. Skovareal.

 

Baroniet Wilhelmsborg skal gaa fra Ældste til Ældste først udi mandlig Linie, saalænge Nogen findes, og siden paa Qvindesiden, naar ingen paa Sværdsiden mere tilovers er. Naar primi acquirentis Descendenter af Mand­og Qvindekjøn uddøer, hjemfalder Baroniet til Kongen. . Om Apanagen indeholder Lehnsbrevet ingen Bestemmelse, men den Pension, som Friherrerne til Wilhelmsborg, i Henhold til Privilegierne af 15/5 1671 have

tillagt Enkebaronessen, har været uforandret 1000 Rdl. aarlig. Efter Rescriptet af 13/12 1754 er herom i forekommende Tilfælde sket Indberetning til Lehnscancelliet. 1 1866 har den nuværende Lehnsbesidder i Overensstemmelse hermed ordnet denne Sag for sin eventuelle Enkes Vedkommende, hvorhos der er tillagt hvert af de yngre Børn 200 Rdl. aarlig indtil det fyldte 25de Aar.

 

Den nuværende Besidder er Baron Carl Vilhelm Ludvig Marius Christian Frederik G., f. 27/7 1833, gift 6/11 1863 med Edele Margrethe v. Barner, f. 18/10 1842, Datter af Hofjægermester v. Barner til Eskildstrup. Han tiltraadte Baroniet 1863 efter Faderens Død.

 

            Børn­

a.         Louise Sophie Julie Isabella, f. 13/9 1864, indskr. i Vallø.

b.         Fanny Elisabeth, f. 8/9 1865, indskr. i Vallø,

c.         Edele Margrethe, f. 24/1 1867, indskr. i Vallø.

d.         Anna Mathilde, f. 22/5 1868, indskr. i Vallø.

e.         Ove Theodor Carl, f. 6/7 1869.

f.          Holger Emerentz, f. 31/8 1873.

g.         Ebba Juliane Marie, f. 20/8 1876, indskr. i Vallø.

 

Besidderens Søskende:

 

1.         Emma Ottilie, f. 28/10 1831, i den Thaarupgaardske Stiftelse.

2.         Theone Marie Frederikke, f. 8/2 1835, gift 21/12 1854 med   Orlogscapitain August Christian Schultz, f. 21/121813, C. af D. og Dmd.

3.         Oscar Emil Baron G., f. 3/10 1837, til Urup, tidligere Offi­cer i Cavalleriet, gift 9/9 1863 med Josephine Mørck, en Datter af Oberst Mørck.

 

Børn:

 

a. Marie Sophie Isabella, f. 25/7 1864, indskr. i Vallø.

b. Aage Valdemar, f. 14/11 1865.

c. Ellen, f. 1868, indskr. i Vallø.

d. Carl Oscar Hermann, f. 12/2 1872.

 

Om Lehnsbaronens Faders Søskende og Afkom se ”Den høiere danske Adel”, pag. 199.

 

*) En Linie, der nedstammer fra Salio Marselis, en nær Slægt af Gabriel Marselis, blomstrer i Holland.