Güntelberg.

 

Jens Eske Güntelberg til Simondrop efterlod tvende Sønner, Niels, der var Rigets Bygmester, og Claus, Schoutbynacht og Overequipagemester. Paa Førstnævntes Andragende har Kong Frederik III. ved aabent Brev af 1/8 1660, med Danmarks Riges Raads Villie og Samtykke, stadfæstet, at Niels Güntelberg og ægte Afkom henregnes til den adelige Stand. Han døde uden at efterlade Afkom.

 

Schoutbynacht Claus Eskesen Güntelberg, f. 1639, † 1711 var gift: 1) med Elisabeth Sophie Svane, † 1697, 2) med Berte Marie Bache, † 1722. Hans Søn, Christian de G., f. 1688, † 1749, Commandeur i Søetaten, blev gift: 1) 1715 med Amalie Wilken, † 1723, Datter af Oberst Wilken, 2) 1725 med Kirstine Cathrine Rabe, Datter af Admiral Peter Rabe. Hans Søn af 2det Ægteskab, Henrik G., f. 1740, † 1817, Commandeur‑Capitain, blev gift 1790 med Marie Elisabeth de Klöcker, f. 1765, † 1804, Datter af Etatsraad de Klöcker. Deres Søn, Carl Herman Frederik, f. 1791, † 1842, har af Ægteskabet med Louise Kirstine Kretschmer, f. 1800, † 1828, efterladt Afkom.

 

Ved aabent Brev af 17/3 1876 bleve efter Ansøgning fra Capitain Aldo Frederich Vilhelm Roller Güntelberg, Overintendant, R. af D., de her i Landet værende agnatiske Descendenter af den i Aaret 1711 afdøde Overequipagemester Claus Eskesen Güntelberg anerkjendte som henhørende til den danske Adelsstand.