Halling

 

William Halling f. 1743, † 2/4 1797, der stammer fra Hallingdalen i Aggershus Stift i Norge, og hvis Fader, Magnus Halling, var Præst i Jylland, forlod i en ung Alder Landet og gik til Søs. Paa en Reise til Holland blev han fanget af Sørøvere, bragt til Algier og solgt som Slave. Efter mange Eventyr kom han til Ostindien, hvor han blev Stabsschef hos Lord Clyve og erhvervede en stor Formue. Efter sin Hjemkomst til Danmark blev han 17/12 1783 adlet. Han eiede i nogle Aar Tirsbæk, hvilket han atter solgte. Senere eiede han Dronninglund, Kjærsgaard, Petersholin og Williamsborg, hvor han byggede Hovedbygningen. Han opholdt sig i Reglen paa Dronninglund, hvor man har mange besynderlige Fortællinger om ham, bl. A. om hans Forsøg paa at forskjønne Folkeracen ved at lade de smukkeste Piger og Karle gifte sig sammen. Han selv var gift med Kristine de Lindenpalm, Datter af Justitsraad de Lindenpalm til Tirsbæk. Hun døde 1817. Hendes Moder var den bekjendte Karen Marie Loss. I sit Ægteskab med Kristine de Lindenpalm havde Halling 2 Børn:

 

1.         Wilhelmine, gift med Baron Krüdener, russisk Minister.

2.         Hans Henrik v. Halling, f. 1775, † 1838, til Friesholt, Major, gift 11/9 1799 med Karen Henriette Dorothea v. Westen, Datter af Apotheker Peter v. Westen i Odense, separeret og senere gift med Professor Bjørn. Major v. Halling var bekjendt for sin besynderlige Samlerlyst, som havde Kjøre‑ og Ridepidske til Gjenstand. Af Ægteskabet med sin ovennævnte Hustru havde han tre Døttre:

 

            a. Amalie, † som Klosterfrøken i Vemnietøfte,

b. Christiane Ulrikka, gift med Oberst Fibiger,

c. Hanna Franciska, †, gift med Capitain Langemark, †, og to Sønner:

 

aa. William, f. 6/2 1803,

bb. Christian Ulrik, f. 13/2 1804, † 1876.

 

William Halling, Kammerjunker, Justitsraad, Fuldmægtig under Finantsministeriet, 1870 entlediget med Pension, blev gift 1835 med Ernestine Caroline Amalie Baronesse Holck, f. 1814, † 1872. Deres eneste Søn, Alexander, f. 1838, † 1878, var først Lieutenant i Reserven, senere Mægler og gift med en Datter af General Branner. Hans eneste Søn, Axel, blev f. 1869. William Halling havde desuden 2 Døttre:

 

a. Fanny, f. 1835, † 1851, gift med Kammerjunker, Capitain Grüner til Høstemark og Egense Kloster.

b. Caroline, f. 1847, gift 1873 med Baron Rammel.