Harbou.

 

Ifølge Skrivelse fra det kongelige Geheimearchiv af 20/1 1871 til Generalmajor Johannes Wilhelm Anthonius Harbou, nedstammer denne i mandlig Linie fra Knud Nielsen til Vidfuglebjerg, gift med Inger Bille, der med Navnet Harbou blev adlet 1440. Hans Afkom, der skrev sig Hardeboe, senere Harboe, har bl. A. eiet Sædegaardene Restrup, Nedergaard og Egelykke. Knud Nielsen Harboes Sønnesøn, Niels, † 1560, til Hjulriis og til Restrup, var gift: 1) med Berete Munck, 2) med Dorte Kruse. Med hans Sønner, Christen og Otto delte Slægten sig i 2 Linier. Otto Harboe , gift med Ingeborg Skade, eiede Restrup. Sidstnævntes Søn, Niels, var gift: 1) med Anne Lünov, 2) med Mette Munk, og hans Søn, Peter, gift med Maren Mund, levede 1648. Med Sidstnævntes Sønnesønner, Claus og Paul Mathias Harboe, har den fra Otto nedstammende Linie atter delt sig. Om Paul Mathias Harbous Søns Afkom findes i Lengnick en Stamtavle.

 

Ovennævnte Claus Harboe, f. 20/10 1695, † 17/11 1765 som Generalmajor og Chef for holstenske Artillericorps, var gift med Maria Trolle. Deres Søn, Claus Nicolai, gift med Johanne Sophie Bargfeldt, døde 1757 som Styklieutenant i Frederiksort og efterlod en Søn: Claus Nicolai Christoph Friedrich, f.19/6 1755, † i Tønder paa en Sessionsreise d. 21/4 1804 som Premiermajor og Bataillonscommandeur; han var gift med Charlotte v. Wardenburg, Datter af Major Heinrich v. Wardenburg og Christiane Grevinde Vitzthum v. Eckstädt (hvorved hans Afkom fik Adgang til det Vitzthumske Institut i Dresden). Af hans 4 Børn lever 1 Datter, Sophie Frederikke Bartholine Nicoline, f. 23/3 1801, Conventualinde i Roskilde adelige Jomfrukloster, en ældre Datter døde ugift, hvorimod Sønnerne, Michael August, f. 24/3 1799, † 2/5 1852 som Amtsforvalter i Lygumkloster, efterat han i en lang Række af Aar havde været Retsskriver i Nørre og Igen Herreder paa Als, og Friedrich Nicolaus Christian, f. 31/10 1804, † 12/8 1871, Forstembedsmand, der ved Patent af 10/3 og 13/8 1841 paany bleve optagne i den danske Adelsstand, have efterladt Afkom. Den Førstnævntes Døttre ere indskrevne i Roskilde, den Sidstnævntes i Roskilde og i St. Johannis' adelige Jomfruklostre. Deres Sønner ere bosatte i Udlandet.

 

Major Paul Mathias Harboes Søn, Andreas v. Harbou, f. 1730, † 1798, Generalmajor og Commandant i Frederiksort, blev Stifter af den yngre Linie; han var gift med Frederikke v. Walther, f. 1734, † 1826. Deres Datter, Pauline Charlotte Maria, f. 1764, blev gift 1790 med Ditlev Adolph v. Arenfeldt, General, Commandant i Christianssand. Af Sønnerne har kun Frederik Hans Walther, f. 1765, † 1832, gift 1801 med Anna Maria Prætorius, f. 1777, † 1844, efterladt Afkom, nemlig 5 Sønner og 1 Datter, Mimi, f. 1807, gift med Etatsraad Peter Nicolai Toxwerdt, Overauditeur og Regnskabsfører, senere Herredsfoged. Af Sønnerne døde den ældste, Andreas Paul Adolph, f. 3 /2 1809, den 24/6 1877 som fyrstelig reussisk Minister; han var tidligere Regjeringsraad i Slesvig, R. af D. og Storkors af en Del fr. Ordener. Af Ægteskabet med Mathilde Antoinette Hensen, Datter af Etatsraad Hensen i Slesvig, har han efterladt 7 Børn: 1) Mathilde Antoinette, f. 7/9 1840, gift 10/9 1862 med Friherre Albert v. Hanstein, 2) Christian Bernhard Gustav, f. 13/12 1846, Læge, gift 1877 med Elisabeth Claussen, 3) Theodor Carl Nicolaus, f. 2/3 1848, Forstembedsmand, gift 1877 med Clotilde d'Asinge, 4) Maria, f. 28/3 1853, 5) Johanne Albertine, f. 14/1 1856, 6‑7) Bodo Julius Albert og Carl Franz Adolph, f. 20/2 1860.        

Den næstældste Søn, Johannes Wilhelm Anthonius, f. 17/1 1810, Kammerjunker, Generalmajor à la suite, Udskrivningschef, C. af D. og Dmd., Officer og Ridder af en Del fr. Ordener, traadte i en ung Alder i Armeen; han afgik i April 1845 til Algier, hvor han deltog i flere Felttog, traadte 1848 atter i den danske Armee, var i 1848 Adjudant hos Krigsministeren, 1849 i kort Tid Stabschef ved  Overkommandoen i Nørrejylland, dernæst Bataillonscommandeur og 1864 Brigadecommandeur, blev saaret først i 1849 og dernæst 1850 i Slaget ved Isted og endelig i 1864. Forfatter. Har skrevet om forskjellige militaire Emner samt: ”Erindringer om Felttogene i Algier” og i 1848 ”Til Vaaben, i Gevær”. Han blev gift 8/7 1852 med Lovise Ulrike Mariane Hellesen, f. 8/4 1833. Af dette Ægteskab 6 Børn:

 

1. Frederik Hans Walther Harbou, f. 17/4 1853, Premierlieutenant i Fodfolket, beneficeret i 5 Aar med en Portion af det Plessenske Legat, ,oprettet for studerende Sønner af de gamle Slægter her i Danmark, hvis Forfædre i nogle hundrede Aar have tjent Kongen og Fædrelandet”, samt nu med det Plessenske Rejsestipendium (2500 Kr.).

2. Helga‑Charlotte, f. 12/10 1855.

3. Knud Harbou, f. 12/1 1858, † 5/4 1858.

4. Ane‑Marie Louise Dagmar, f. 13/1 1860.

5. Inger Mimi Elisabeth Johanne, f. 9/10 1861.

6. Wilhelmine Ulrike Alvilda, f. 16/12 1862.

 

Døttrene ere i Vemmetofte adelige Jomfrukloster, resp. i 3die, 4de og 5te Afdeling.

 

Af Toldforvalter Harbous yngre Sønner er Fritz, f. 30/1 1814, † 1854, i Amerika, Andreas, f. 1/9 1817, der var Volontair i Generaltoldkamret, † 1852, og Ernst Christian, f. 8/12 1815, Landraad i preussisk Tjeneste, P. af Kr. O., gift med Ulrike Julie Marie v. Rosen, f. 13/1 1829, † 29/4 1866, Datter af Kammerherre, Amtmand Rosen i Segeberg. Børn: 1) Andreas Wilhelm Friedrich, f. 16/4 1856, Lieutenant i preussisk Tjeneste, 2) Wilhelm Sigismund Carl Adolph, f. 23/8 1857, i preussisk Tjeneste, 3) Anne Marie Dorothea Helene, f. 21/7 1860, i Vemmetofte, 4) Franz Alexander Sigismund, f. 21/3 1864, og 5) Selma Caroline Sophie, f. 15/10 1865, i St. Johannis Klostret.

 

Den fra ovennævnte Christen H. nedstammende Linie har altid skrevet sig Harboe. , Christen Harboe var gift med Birthe Mund, Sørens Datter til Serritslev Kloster; dennes Søn, Niels, var gift: 1) med Birte Galt, 2) med Marcusdatter Urne. Hans Sønnesøn, Niels Christen Harboe, var Oberst i Artilleriet, og dennes Søn, Christian Frantz Harboe, † 1758, var Chef for det Nordenfjeldske Dragonregiment; han syntes at have staaet i høi Gunst hos Kong Frederik IV., da hans 2 førstefødte Sønner blev af Kongen holdt over Daaben paa Rosenborg Slot, og Daabsakten foretoges i den samlede kgl. Families Nærværelse. Hans Søn, Jacob Harboe, var Oberst, og efterlod af Ægteskabet med Cecilia Marie Meyer, foruden 2 Døttre, 2 Sønner:

 

1.         Henrik Harboe, f. 1/5 1785, † 1849, Amtmand i Norge, der af Ægteskabet med Julie Gertmar Mourier havde 6 Børn, der ere i forskjellige Stillinger i Norge. Den yngste Søn, Lorentz Emil Harboe, f. 18/1 1828, † ½ 1867, var Kammerherre hos Kong Carl XV.

 

2.         Jacob Wilhelm Harboe, f. 26/12 1792, †26/4 1853, Major i dansk Tjeneste, gift med Marie Weidemann. Børn: 3 Døttre og 2 Sønner:

 

a. Henrik Christian Wilhelm Harboe, f. 15/1 1835, Capi­tain og Compagnichef ved 28de Bataillon, gift 1/11 1862 med Marie Mohns, Datter af Justitsraad Mohns, tidligere i Slesvig. Børn: Mary Therese Christine, f. 1/11 1863, Henrik Christian Wolf, f. 20/7 1866, Jacob Wilhelm Maria, f. 3/8 1867, og Ursula Cathrine Elisabeth, f. 3/5 1871.

 

b. Georg Edouard Harboe, f. 5/10 1845, Premierlieutenant i Artilleriet.