Hauch,

(Patent af 31/3 1750.)

 

Efter Familiens Traditioner nedstamme Haucherne fra en adelig østerrigsk Slægt, som under Trediveaarskrigen indkom her i Landet. Den eiede i første Halvdel af forrige Aarhundrede adskillige Herregaarde i Jylland.

Christopher Hauch, f. 8/6 1678, traadte i dansk Tjeneste og døde 1718 som Commandeur i Søetaten. Hans Søn, Andreas, f. 1708, † 1782, blev under 31/3 1750 for sig og ægte Afkom optagen i den danske Adelsstand. I Patentet fremhæves ”den tro og tappre Tjeneste, han ved adskillige Leiligheder og udi adskillige med megen Distinction gjorte Campagner bevist haver”. Han traadte 1727 i den danske Hær, bivaanede 1737‑38 Krigsoperationerne ved den keiserlige Armee i Ungarn i Krigen mod Tyrkerne, 1742 i Finland, 1745‑46 ved den keiserlige Armee i Braband og avancerede i Tidens Løb til General i Infanteriet. Han var Commandant i Kjøbenhavn, senere paa Kronborg. I førstnævnte Stilling gjorde han 1762 en hurtig Ende paa Tumulterne paa Comediehuset. Sidstmevnte Stilling beklædte han, da Dronning Caroline Mathilde førtes til Kronborg Slot. Han udnævntes fire Gange til Deputeret i Generalkrigsdirectoriet, men fratraadte denne Stilling i Anledning af forskjellige Udnævnelser. Han blev gift: 1) 10/6 1750 med Sophie Styrup, f. 20/1 1731, † 15/2 1760, Datter af Generallieutenant Styrup, 2) 24/4 1761 med Anna Catharina v. d. Maase, Enke efter Staldmester, Kammerherre v. Staffeldt.

 

Børn:

 

A.        Georg Christopher, f. 6/5 1751, † 9/11 1823, Kammerherre og Toldkæmmereer ved Øresund, gift 6/7 1784 med Juliane Christine Baronesse Holck.

 

B.        Christian, f. 26/5 1752, † 1782, Kammerjunker, Capitain i Søetaten, faldt i Søslaget ved St. Christoph ombord paa det franske Admiralskib.

 

C.        Frederik, f. 25/3 1754, † 1839, Stiftamtmand i Norge og senere paa Sjælland, Generalpostdirecteur, Geheimeraad, St. af D. og Dmd., gift med Karen Tank, Datter af Kjøbmand Tank i Frederikshald. Børn:

 

1. Annette Sophie Marie, f. 1785, † ugift i Vemmetofte Kloster.

2. Andreas Niels, f. 1786, † 1847 som Sorenskriver i Norge.

3. Ovine Frederikke, gift med Consul Crowe.

4. Johan Carsten, f. 12/5 1791, † 4/3 1871 i Rom, Lector i Sorø, senere Professor, Conferentsraad, Dr. Phil., R. Af D., Dmd. og fl. fr. Ordener, bekjendt som Digter, gift med Elisabeth Frederikke Bruun Juul, Datter af Politimester Juul i Helsingør.

Børn:

 

a. William Frederik, f. 1829, gift med Frøken Lindegaard, Datter af Pastor Lindegaard. Afkom.

b. Adamine Wilhelmine Mathilde, f. 9/4 1831, gift med Assessor i Overretten Koch, i Bestyrelsen for Livsforsikrings‑ og Forsørgelsesanstalten.

c. Christiane Georgine Elisabeth, f. 5/10 1832, gift med Slotspræst Hostrup, bekjendt som  Digter.

d. Ovinia Frederikke Maria, f. 21/6 1834, gift med Pastor Skat Rørdam.

e. Adam Gottlob Oehlenschläger, f. 1836, cand. phil., Skolebestyrer, gift med Elisabeth Vilsöet, Adoptivdatter af Professor Vilsöet. Afkom.

f. Albertine Lucie, f. 1839, †1844.

g. Ludvig Alfred f. 1845, Skovrider under Grev­skabet Frijsenborg, gift med en Datter af Instructeur, Professor Vilh. Holst.

h. Ottilie Margaretha, f. 1847, † 1875, gift med Dr. phil. Heiberg.

 

D. Adam Vilhelm, f. 26/9 1755, † 26/2 1838, var Overstaldmester. Overhofmarschal, Overkammerherre, Viceordenscantsler, Chef for det kgl. Theater og for de fleste kgl. Videnskabelige Samlinger og Museer i Kjøbenhavn, Præsident i Viden­skabernes Selskab, R. af E., St. af D. og fl. fr. ordener, bekjendt som Videnskabsmand og Forfatter, gift 1789 med Vibeke Magdalene Brockenhuus, f. 1764, †1830, Datter af Geheimeconferentsraad Hans Adam Brockenhuus, † 24/4 1778.

 

E. Sophie Margrete, f. 16/10, 1757, † 1829, gift med Kammerherre, General Moltke, der døde 1810, hvorefter hun giftede sig anden Gang med Geheimeraad, Stiftamtmand Moltke, † 1836.

 

F. Johan Christian, f. 1760, † 1818, Amtmand i Norge, gift med Caroline Rye, Datter af Oberstlieutenant Rye.

 

Børn:

 

1. Andreas Frederik, f. 23/2 1793, † 9/9 1814, faldt som Lieutenant i Artilleriet i Affairen ved Langnæs.

 

2. Anna Sophie Juliane Margaretha, f. 13/1 1794, gift med Kammerherre Moltke i Nyborg.

 

3. Georgine Frederikke Vilhelmine, f. 12/5 1796, † 4/10 1841, gift med Stiftamtmand, Grev Knuth.

 

4. Ludvig Carsten, f. 1800, † 1854, Kammerjunker, Kort­stemplingsforvalter, gift 1833 med Juliane Marie Hauch, f. 6/8 1810, † 23/12 1840, Datter af Andreas Hauch, Kammerjunker og Palaisforvalter ved det russiske Hof i Horsens (af den ældre Linie). Han blev anden Gang gift 1841 med Caroline Sophie Skeel, f. 19/12 1815, Datter af Overretsprocurator Skeel.

 

Børn­

 

a. Wibecke Ovine Cathinca, f. 27/2 1834, har Pension af den russiske Chatolkasse.

b. Frederikke Wilhelmine, f. og † 1835.

c. Nicoline, f. 3/1 1838, har Pension af den russiske Chatolkasse.

d. Adolph Frederik, f. 21/6 1843, Directeur og Kasserer i Brand‑ og Livsforsikkringsselskabet Danmark, gift 14/8 1868 med Erika Roberta Christine Sophie Wilhelme Skeel, f. 16/5 1843, Datter af nuværende Indenrigsminister Skeel. 4 Børn.

e. Wilhelm Christian Holger, f. 8/11 1844, Fuldmægtig i det kgl. Theaters Bureau.

 

Fornævnte Christopher Hauch havde 6 Brødre, hvoraf 3 have efterladt Afkom, der i flere Forgreninger har udbredt sig særlig i Jylland. Til deres Linie hørte:

 

Andreas Hauch, f. 6/8 1762, † 21/12 1814, der var Palaisintendant ved det russiske Hof i Horsens,

 

Jens Erik Hauch, f. 1765, der faldt i Slaget paa Kjøbenhavns Rhed som Lieutenant, og

 

Christian Jørgen, f. 16/9 1795, † 3/1 1859 som Departementsdirecteur, Medlem af Stadsgjældsdirectionen, Kammerherre, R. af D. og Dmd.