Haxthausen. Side 191 – 194

 

Det Holsteinske Pengefideicommis.

(Naturalisations-Patent af 12/6 1776.)

 

Denne gamle friherrelige Slægt stammer fra Westphalen (Høistiftet Paderborn) og hører til det derværende Rigsridderskab. Alt tidligt har den delt sig i 2 Hovedlinier, den hvide eller Abbenburger Linien og den sorte eller Dedinghauser, nu Thienhauser, eller den katholske og den lutherske. En Sidegren af førstnævnte, den nu s.k. danske Linie, er luthersk. Haxthauserne have varet Høistiftet PaderBørns „Erbhofmeister", og flere af Slægten have været Domherrer i PaderBørn, Halberstadt, Monster, Osnabrück og Hildesheim. Flere Medlemmer af den Abbenburgske Linie ere ifølge kgl. preussisk KabinetsOrdre af 22/11 1845 blevne anerkjendte som Friherrer. Christian Frederik v. Haxthausen, der var Overlanddrost i Oldenburg og Delmenhorst, af Linien Thienhausen, blev den 6/4 1736 ophøiet i den danske grevelige Stand, men hans Afkom er uddød (se „Den høiere danske Adel", pag. 179).

Den første af denne Slægt i Danmark var General Ludolph v. Haxthausen, til Dedinghausen, gift med Catharine v. N i e h a u s e n.    Fra 1523-1526 var han „Erbhofmeister" i PaderBørn. Han kom i Besiddelse af Thienhausen og er saaledes Stifter af Linien Thienhausen. Omtrent hundrede Aar senere traadte hans Descendenter, Brødrene Anton Wolf, f. 1647, 1694, og Johan Diederich, f. 1652, 1702, i dansk Tjeneste. Førstnævnte, der var gift med Dorothea Justine Grevinde af Aldenborg, var Overstaldmester; sidstnævnte, der døde ugift, var Generallieutenant. Christian Frederik Haxthausen, f. 1690, † 26/12 1740, fornævnte Anton Wolfs Søn, gjorde Felttoget med i Aaret 1716 som Oberstlieutenant, avan-cerede i Tidens Lob til Generallieutenant, Kammerherre, Ge-heimeraad, Oberlanddrost i Oldenburg, blev Greve 8/4 1736 og var gift med Margaretha Hedevig Juel, f. 1702, 1752. (14 Børn, hvoraf kun 3 overlevede Faderen, nemlig 1 Datter, Wibecke Margaretha, f. 1724, gift 1754 med Geheimeraad Friedrich v. Klingenberg, Kammerherre, Amtmand i Haderslev, og 2 Sønner:

I. Greve Christian, f. 1/2 1732, † 10/7 1802, til Thienhausen,

1757-1763 Envoye Extraord. ved det sachsiske og senere ved det russiske Hof, dernæst befuldmægtiget Minister sammesteds under Keiser Peter III. indtil Catharina II.s Kroning, derefter Minister i Stockholm, Amtmand i Flensborg, Konseilminister, Kammerherre, Geheimeraad, R. af E., Overhofmester paa Sorø, gift: 1) 1758 med Louise Charlotte v. der Osten, 2) 1767 med Anna Elisabeth Juul, Hofdame hos Dronning Caroline Mathilde. Med hans Søn, Ove Christian Greve Haxthausen, f. 1777, † 1842, Kammerherre, Generalmajor, Ordensmarschal, Overhofmarschal, uddøde den grevelige Linie paa Sværdsiden.

II. Baron Clemens August, f. 1738, 1793, Generallieutenant, gift: 1) med Charlotte Amalie Baronesse Wedel-Jarlsberg,  2) med Dorothea Schack Rathlou, 3) med Christine Caroline Grevinde Holstein-Lethraborg.

 

(Genealogische Tabelle und Nachricht von den Geschlechte derer v. Haxthausen, von Olaus Heinr. Møller.)

 

Georg Friedrich v. Haxthausen var dansk Staldmester under Kong Frederik IV., men tog 1715 sin Afsked og døde paa Dronninglund d. 28/7 1719; han var gift med Charlotte Amalie v. Raben, f. 1665, † 1719 (4 Døttre, hvoraf den ene blev gift med Major Frederik Lorenz v. Bülow, den anden med Generalmajor Carl Ulrich v. Bülow, den tredie med Kammerherre, Baron Gortz , og den 4de med Major Carl Gustav Bülow).

Af den hvide eller Abbenburger Linien var den første her i Landet Maximilian Wilhelm Baron Haxthausen , f. 1717, der døde 1789 som Generalmajor og Commandant i Fredericia,  var gift med Margaretha Hedevig Juel, f. 1702, †1752. (14 Børn, hvoraf kun 3 overlevede Faderen, nemlig 1 Datter, Wibecke Margaretha, f. 1724, gift 1754 med Geheimeraad Friedrich v. Klingenberg, Kammerherre, Amtmand i Haderslev, og 2 Sønner:

I. Greve Christian, f. 1/2 1732, † 10/7 1802, til Thienhausen,

1757-1763 Envoye Extraord. ved det sachsiske og senere ved det russiske Hof, dernæst befuldmagtiget Minister sammesteds under Keiser Peter III. indtil Catharina II.s Kroning, derefter Minister i Stockholm, Amtmand i Flensborg, Konseilminister, Kammerherre, Geheimeraad, R. af E., Overhofmester paa Soro, gift: 1) 1758 med Louise Charlotte v. der Osten, 2) 1767 med Anna Elisabeth Juul, Hofdame hos Dronning Caroline Mathilde. Med hans Søn, Ove Christian Greve Haxthausen, f. 1777, † 1842, Kammerherre, Generalmajor, Ordensmarschal, Overhofmarschal, uddøde den grevelige Linie paa Sværdsiden.

 

II. Baron Clemens August, f. 1738, 1793, Generallieutenant, gift: 1) med Charlotte Amalie Baronesse Wedel-Jarlsberg,  2)  med Dorothea Schack Rathlou, 3) med Christine Caroline Grevinde Holstein-Lethraborg.

 

(Genealogische Tabelle und Nachricht von den Geschlechte derer v. Haxthausen, von Olaus Heinr. Møller.)

 

Georg Friedrich v. Haxthausen var dansk Staldmester under Kong Frederik IV., men tog 1715 sin Afsked og døde paa Dronninglund d. 28/7 1719;  han var gift med Charlotte Amalie v. Raben, f. 1665, 1719 (4 Døttre, hvoraf den ene blev gift med Major Frederik Lorenz v. Bülow, den anden med Generalmajor Carl Ulrich v. Bülow, den tredie med Kammerherre, Baron Gortz , og den 4de med Major Carl Gustav Bülow).

Af den hvide eller Abbenburger Linien var den første her i Landet Maximilian Wilhelm Baron Haxthausen , f. 1717, der døde 1789 som Generalmajor og Commandant i Fredericia, Exercits og i Krigskunst, R. af D., og Peter Maximilian, f. 18/8 1841, Assistent i Privatbanken.

Om deres Afkom vil, formodentlig, i et Tillæg blive meddelt Efterretning.

 

Endvidere traadte i dansk Tjeneste Friedrich Gottschalck v. Haxthausen, f. i Maastrich 4/9 1705, 1770. Han Var Commandant paa Frederikssten og Generalmajor. Han havde i Ægteskabet med Juliane Dorothea v. Eldern, Datter af Oberst v. Eldern, 12 Børn. Hans Afkom har udbredt sig her i Landet og beklædt høie Stillinger ved Hoffet og i Statstjenesten, men er ei naturaliseret og henhører ikke under den danske Adel.