Hedemann. Side 194 - 199

(Patent af  8/6 1840, 18/11 1873 og 28/11 1873.)

Det Hedemann-Heespenske F. C.

 

Slægten Hedemann nedstammer fra Curland, hvor den omtrent 1500 har varet i Besiddelse af Godser, ligesom ogsaa i Estland, til hvis Ridderskab den horte. 1519 nedsatte Johan Hedemann sig i Nedre-Sachsen, og en Descendent af ham, Erik Hedemann,1636, var forlehnet med de Grubenhagenske Godser, Dorste og Herzberg, og kom til Slesvig, hvor han var Geheimeraad og Cantsler, senere Gesandt i Wien. Hans tredie Søn, Ernst Christian, 1694, til Dorste og Herzberg, var brunsvigsk Gesandt og gift: 1) med Anna Maria Schweikoph, 2) med Dorothea Elisabeth Brünninseck. Deres aldste Søn, Johan Georg, til Hemmelmark og Tangsted, er Stamfader til den nu her i Landet levende Slagt af dette Navn. Han var Landraad og gift med Davida Margaretha v. Dreiberg , en Søster til Geheimeraad Christian Frederik v. Heespens' Hustru. Sidstnavnte døde barnløs og oprettede under 25/3 1776 det s. k. Hedemann-Heespenske F. C., der bestod af Deutsch-Nienhoff og Pohlsee i Hertugdommerne, 200,000 Rdl., Testators Solvtoi og jus patronatus over de v. Breitenauske Fundatser og det v. Heespenske Capel i St. Aegidien Kirke i Lübeck samt den v. Breitenauske Familiebegravelse i Pløen; dette Fideicommis oprettedes for Johan Georg Hedemann s Søn, Christian Frederik, og mandlige Descendenter, efter disses Uddøen skulde det gaa over til Bernhard Otto Hedemann og hans aldste Søn, Hartvig, og deres mandlige Descendenter, efter dem til de andre Sønner og deres mandlige Descendenter.

Efter at Christian Frederik Hedemann var kommen i Besiddelse af F. C., søgte han og erholdt ender 23/9 1803 Bevilling til at substituere Fideicommisset med 2 Fideicommis-capitaler, en paa 320,000 Rdl. og en paa 80,000 Rdl.

 

Ovennævnte Johan Georg Hedemann havde 2 Døttre

 

A. Charlotte Louise, f. 1764, † 1812, gift 1785 med Lehnsgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvigen, Generallieutenant, f. 11/11 1760, † 2/3 1832.

 

B. Sophie Dorothea, † 1820, gift 1788 med Jens Juel Grev Ahlefeldt-Laurvigen, f. 16/7 1764, † 10/11 1794, fra hvem den nuværende lehnsgrevelige Linie Ahlefeldt-Laurvigen nedstammer, - og 6 Sønner:

A. Hartvig, har ei efterladt Afkom.

 

B. Bernhard Otto, Kammerherre, Generalmajor, gift med Janette Antoinette Christiane v. Schriver. Børn

 

I. Johan Christoph Frederik, † 1826, Capitain i Søetaten,R. af D., gift med Nancy Høyer , ved Patent af 23/11 1873 blev hans Afkom naturaliseret som dansk Adel.

Børn:

a. Otto Bernhard, f. /0 1811, Toldinspecteur i Aarhus, Kammerjunker, R. af D., gift; Afkom.

b. Christian Frederik, f. 10/4 1814, † 0/1 1863, Capitain i Søetaten, gift med Margaretha Wilhelmine Sophie v. Hedemann, f. 19/4 1829, Datter af General Hedemann. Børn: 1) Hans Christel, f. 13/0 1852, 2) Charlotte Louise Frederikke, f. 2s/ 1854, Conven-tualinde i Roskilde Kloster, 3) Marie Antoinette Nancy, f. 5/12 1855, 4) Wulf Henry Bernhard,

f. 23/10 1858.

c. Anton Rudoph, f. 10/10 1816, Kammerherre, Kongens Jagtcapitain, C. af D. og fl. fr. Ordener, Dmd. Af Agteskabet med Jenny v. Barenhorst har han 4 Børn, hvoraf den aldste, Hugo, har faaet det Plessenske Stipendium.

d. Margarethe Wilhelmine, f. 5/7 1819.

e. Franciska, f. 20/2 1822, 1861, gift 23/12 1844 med Kammerjunker, Toldinspecteur J. W. Oehlnschläger, f. 7/2 1813, 1874.

f. Adolphine Nancy, f. 21/5 1825, gift med Grev Hahn til Neuhaus.

 

2. Adolph, f. 23/3 1790, 16/8 1849, Kammerherre, Oberstlieutenant, Hofchef hos daværende Kronprinds Frederik, R. af D., gift 21/0 1829 med Sophie Eleonore Josephine Baronesse Holck, f. 2/6 1811, nu Priorinde i Roskilde Kloster, beneficeret med en Plads i Vallø. Barn

 

Ottilde Frederikke Caroline Elisabeth Wilhelmine, f.1830, gift med Kammerherre, Oberst Wilhelm v. Lindholm, f. 74/5 1818, fl,. af D. og fl. fr. 0., Dmd.

 

3. Margarethe Wilhelmine, f. 1790, † 1854, gift 1808 med Mogens Joachim Lehnsgreve Scheel-Plessen til det grevelige Scheel-Plessenske Forlods, f. 1782, 1853, Kammerherre, Geheimeraad, St. af D. og Dmd.

C. Johan Christopher Georg, f. 20/8 1765, 17/3 1837, Kammerherre, Generalmajor, gift med Frederikke Georgine Dehn, f. 12/g 1765,      , Datter af Kammerherre Oberst Johanm Frederik Christian Dehn og Louise Anna v. Praun. Barn :

Hans Christopher Georg Frederik, f. 7/7 1792, 1859, Generallieutenant, commanderende General 1848, St. af D. og Dmd., gift med Charlotte Baago, f. 1796, † 16/0 1873; hans Afkom naturaliseredes 11/11 1873, Børn:

a. Louise Frederikke Christine, f. 16/2 1822, † 26/6 1841.

b. Frederikke Johanne, f. 13/2 1824, gift med Johannes Weilbach, Kammerraad, Amtsforvalter.

c. Johan Christopher Georg, f. 23/12 1825, Capitain i Ingenieurcorpset, R. af D., Dmd., gift med Marie Marcker, f. 22/l0 1824. Børn: 1) Hans Theodor, f. 21/2 1810, Premierlieutenant i Soetaten,

     2) Carl Emil, f. 17/2 1852, Secondlieutenant, har det Plessenske Rejsestipendium, og 4 Døttre.

d. Carl Adolph, f. 28/0 1827, 24/3 1828.

e. Margarethe Wilhelmine Sophie, f. 10/4 1829, gift med Capitain Christian Frederik Hedemann, f.10/4 1814, 1/1-1863.

f. Caroline Adolphine Octavia, f. 18/11 1830, gift med Overkrigscommissair Christian Henry Hammer Arthur Africanus Knudsen.

g. Christian Carl Frederik, f. 22/8 1832, Kammerjunker, Intendant, R. af D., gift med Mathilde Kjellerup, f. 16/2 1835. 5 Døttre, indskrevne i Vallo.

h. Marius Sophus Frederik, f. 21/1 1836, R. af D. og fl. fr. Ordener, gift med Sophie Baggesen, f. 24/2 1835, Datter af General Baggesen. Børn :

1) Christian August, f. 24/7 1862,

2) Carl Georg Harald, f.5/7 1865

3) Holger Marius, f. 20/1 1867,

4) Poul Hans Emanuel, f. 20/6 1870.

 

D. Christian Frederik, Besidder af det Hedemann-Heespenske F. C., Major, gift med Josephine Baronesse Zenger. Hans Afkom lever i Tydskland.

E. Christian, † 1/2 1838, Major, Toldinspecteur paa Aro, gift med Mariane v. Knobell. Hans femte Søn var Wilhelm Ludvig Frederik, f. 19/5 1807, † 22/1 1854, Capitain, Cavaler hos Hertuginde Wilhelmine af Glücksburg; der under 8/6 1840 blev optagen i den danske Adel, gift 1835 med Sophie Marie Frederikke v. d. Maase, f. 3/12 1811

Børn:

1. Wilhelm, f. 24/2 1836, Kammerjunker, en kort Tid Cavaler hos Hertuginde Wilhelmine, Capitain successive i østerrigsk, mexikansk og russisk Tjeneste.

2. Carl Christian Anton, f. 20/11 1837, Herredsfoged paa Als, gift med Wilhelmine Lund. Børn : 1) Julius, f.30/11 1866, 2) Wilhelm, f. 1/6 1868.

3. Maria Wilhelmine, f. 26/10 1839, gift med Cai v. Levetzau, Kammerjunker, Herredsfoged.

F. Erik, f. 2s/6 1773, † 11/2 1839, gift: 1) med Anna Margaretha Grevinde Ahlefeldt-Laurvigen, f. 15/1 1768, .† 23/3 1800, 2) 20/12 1801 med Grevinde Sophie Ahlefeldt-Laurvigen, Søster til Fornævnte, f. 29/12 1780, † 25/11 1847. Hans 4de Søn var Adolph, f. 10/1 1803,  25/11 1867., til Gjertrudsholm, gift 24/4 1829 med Cecilia v. Rosenørn, f  31/7 1804, † 10/9 1872, blev naturaliseret ved Patent af 28/11 1873 som dansk Adel. Børn:

1. Caroline Josephine, f. 27/1 1832, gift 25/1 1865 med C. Ludvig Hastrup til Hjortholm, Enkemand efter Søsteren,3, vide infra.

     2. Erik Oscar Julius, f. 1/4 1834, gift 5/3 1856 med Johanne Laurine Wendelbof. Børn : 1) Adolph Emil, f. 11/12 1856, 2) Hans Sophus, f. 4/2 1863, 3) Olga Marie, f. 1/6; 1864, 4) Cecilie Adelheid, f. 15/7 1865, 5) Oscar Gebhard Caroline, f. 18/8 1869.

 

4. Adelheid Marie, f. 2/3 1839, gift 29/6, 1860 med Hofjægermester Gebhard Valentin v. Kaas til Nedergaard.,

 

            5. Ernst Emil, f. 3/3 1843, til Dueholm, Kammerjunker, gift 19/3 1867 med Elna Margaretha Charlotte v. Buchwaldt, f. 14/1 1842.

 

                        Børn:

 

                   1) Ernst Emil Rosenørn, f. 19/2 1870,

                       

                        2) Fritze Henriette Margarethe, f. 19/1 1874.