Hegermann-Lindencrone.

Det Lindencroneske F. C.

 

Justitsraad, senere Etatsraad Christian Lintrup, der blev adlet 1756 med Navn “de Lindencrone", oprettede under 29/7 1763 af Hovedgaarden Gjorslev nued tilhørende Kirker, Tiender, Møller og Gods et Stamhus under samme Navn som Hovedgaarden. Sædegaardene Søholm og Erikstrup skulde følge med Stamhuset, men “ey anderledes betragtes end som Allodial-godser". Dette Stamhus blev oprettet for Erectors aldste Søn, Johan Frederik de Lindencrone, hans Livsarvinger og Descendenter af den mandlige og den qvindelige Linie. Om Successionen bestemtes, at den sker secundum ordinem gradus, en Linie efter den anden, dog saaledes, at Sønnerne gaa foran Døttrene, Broderen foran Søsteren, den Aldre for den Yngre, og Stamhusbesidderens Afkom i den lige nedstigende Linie frem for de øvrige Descendenter i samme Linie. Skulde den lige nedstigende og Sidelinierne uddø, tilfalder Stamhuset den Nærmeste i Byrd og Blod, forst paa Sværd- og dernæst paa Spindesiden i samme Orden, som ovenfor er meldt. Eventuelt udnavner Kongen en Successor.

Ifølge Bevilling af 17/6 1791 solgtes Stamgodset 1/2 1791(til Etatsraad Scavenius) for 200,000 Rdl. Denne Capital traadte i Stedet for Stamgodset med Tilhørende og kaldes det Lindencroneske F. C. Den andrager nu 261,697 Kr.

 

Efter Kammerherre Johan Frederik Lindencrone, der ei havde Sønner, tilfaldt Fideicommisset hans Datter, Mette Louise Christiane Frederikke de Lindencrone, f. 4/12 1778, gift 26/5 1797 med Johan Henrik Hegermann, f. 30/4 1765, † 9/5 1849, Kammerherre, Generallieutenant, der ved Resolution af  2/5 1818 adledes under Navnet Hegermann-Lindencrone.

Den nuværende Besidder er hans Søn, Cai Ditlev H.-L., f. 17/5 1807, Generallieutenant, Kammerherre, St. af D. og fl. fr. Ordener, gift med Frederikke du Puy de Meuror, f. 9/8 1808. (Afkom, se „De danske Majorater", pag. 131.)

(Cai Ditlev døde 1893)