Herbst. Side 201

(Patent af 9/3 1820.)

 

 

Contreadmiral og Generaladjudant Adolph Tobias Herbst, f. 17/3 1745, † 20/8 1825, af en tysk Familie, der indkom her efter 30-Aars-Krigen, en Søn af Admiral Michael Johan Herbst, f. 1699, † 1762, og Engelke Marthe Liebe, blev ved Patent af 9/3 1820 optagen i den danske Adelsstand. Hans Søn af Agteskabet med Anne Magdalena Rasch, Generalkrigscommissair Michael Johan Christian Herbst, f. 18/12 1775, †25/2 1830, havde i Agteskabet med Michelle Elisabeth Charlotte Christiane Stibolt, f. 14/8 1788, † 31/12 1861, Datter af CommandeurCapitain, Kammerherre Andreas Henrik de Stibolt, 10 Børn. Af Døttrene bleve gifte : Christiane Annette, f. 1805, 1856,1) med Godseier Selchau til Selchausdal, 2) med Justitsraad H. A. Jacobi ;

Adolphine Andrea, f. 1806, † 1851, med Proprietair Gerstenberg-Rodsted; Hertha Adelaide, f. 1808, med Wilhelm Tugendreich v. Barner, Oberstlieutenant, Kammerjunker; Emilie Adelgunde, f. 1811, med Etatsraad F. S. Wogt, og Wilhelmine Adelaide, f. 1816, 1851, med Geheimeconferentsraad Iver Joh. Unsgaard. 2 Døttre døde ugifte. Sønnerne

 

1. Adolph Conrad Waldemar, f. 1814, † 1860, Kammerraad, Postmester, gift med Juliane Dorothea Willerup, f. 1817. 2 Sønner: Christian Adolph Tobias, f. 1846, Grosserer, gift med Anna Aubertin, og Peter Michael, f. 4/11 1849, Premierlieutenant, gift med Elisabeth Rames.

2. Christian Frederik, f. 7/4 1818, Justitsraad, R. af D. og af en svensk Orden, Inspecteur, Archivar og Secretair ved Museet for de nordiske Oldsager, Inspecteur ved Mont- og Medaille-Samlingen, Medlem af Selskabet for Fædrelandets Historie og Sprog, bekjendt som Numismatiker og Archaolog, gift med Ophelia Gerstenberg-Rodsted. Børn (3 døde unge) : Michelle, f. 1861, og Christiane Andrea, f. 1864, der begge ere indskrevne i Vemmetofte adelige Jomfrukloster.