Høeg.

(Ældgammel dansk Adel.)

Just Høeg til Gjordslev, f. 1584, † 1646, var Ridder og Rigets Kantsler. Han var i Besiddelse af en adelig Sædegaard og beklædte et af de Rigsembeder, der vare forbeholdte den danske Adel, og hørte til en gammel dansk Adelsslægt. Fra ham nedstammer i lige Linie, ifølge Geheimearchivets genealogiske Samlinger og de fremlagte Bevisligheder:

Valdemar Gustav Georg Høeg, f. 11/9 1831, Godsforvalter paa Lystrup. Han er en Sønnesøn af Valdemar Gustav Høeg,  1767, afskediget som Regimentsqvartermester 1762, gift 1760 med Bolette Cathrine Brinck, og som var en Sønnesøn af ovennævnte Just Høeg.

Valdemar Gustav Georg Høeg er gift med Signe Antoinette Henriette, f. Læssøe. Børn: 1) Gunild Dorothea, f. 7/1 1875, indskr. i Vallø; 2) Niels Læssøe Høeg, f. 19/2 1876; 3) en Søn, f. 1878.