Hoff. Side 202 -204

(Naturalisations-Patent af 29/6 1779.)

 

Hans Wentzel v. Hoff, f. 1636, 1713, af ældgammel bøhmisk Adel, indkom 1659 som Major ved de keiserlige Tropper; han var gift med Catharina v. Horn, der skal have været af Morten Luthers Slægt; med hende havde han 4 Sønner; den ældste, Peter, f. 1670, faldt 1704 i Slaget ved Hochstädt; den anden, Hans, f. 1672, gik til Holland, hvor han blev Borgermester i Elburg og hvor hans Afkom endnu lever; den tredie, Henrik, f. 1675, 1749, til Hessel, Generaladjudant og Major, blev 1704 gift med Anne Nicoline Lange, Søster til Gunde Lange, og deri fjerde, Christian, f. 1690, 1746, Oberstlieutenant, blev 1730 gift med Maria Margretha Londemann de Rosencrone, f. 1714, † 1762.

Henrik v. Hoffs Sønner med Anne Nicoline Lange kom i Besiddelse af nogle jydske Sædegaarde. Malte Sehestedt fik Herregaarden Hessel efter sin Fader, Palle Kragh, som erhvervede Ryomgaard og Wedøe, og Hans Nicolai eiede Silkeborg; den Sidstnævnte var gift med Maren de Mule og havde med hende Sonnen Henrik Mule v. Hoff, f. 1766, † 1817, til Silkeborg, som han 1791 fik efter Faderen, til Ryomgaard, som han 1799 overtog efter Farbroderen, til Asmildkloster 1805, Sohngaardsholm 1806, Aunsbjerg og Hald 1808. Alle disse Sæde-gaarde nødsagedes han dog til at skille sig ved, og han Døde fattig; han var Vice-Landsdommer, men entledigedes 1800, og var gift 1) 1791 med Mathilde Cathrine Ammitzbøll, 1792, 2) 1796 med Anna Maria Wodschou, 1822; han har efterladt Afkom.

Ovennævnte Palle Kragh v. Hoff, f. 1714, 1799, Oberstlieutenant, der var gift: 1) med Mette Sofie Muhl og 2) med Anna Margarethe Galthen, udvirkede Patentet af 29/6 1779, hvorved hans 1713 ved Døden afgangne Fader, Hans Wentzel v. Hoff, for sig og ægte Afkom, blev naturaliseret som dansk Adel.

Hans Wentzel v. Hoffs yngste Søn, ovennævnte Christian, f. 1690, 1746, blev 1730 gift med Maria Margretha Londemann de Rosencrone og havde Sønnen, Premierlieutenant Hans Edvard Henrik v. Hoff, som var Fader til Christian Henrik v. Hoff, f. 1768, 1837, Major, norsk Kammerherre, der den 6/12 1811 arvede Baroniet Rosendal og under 3/2 1812 udnævntes til dansk Lehnsbaron under Navn af Hoff-Rosencrone; han udmærkede sig ved sin Hjælpsomhed mod trængende Studenter og bestemte i sit Testamente, at hans mange Laan til Studerende aldrig maatte kræves.

Rosendal oprettedes 9/9 1749 af Edvard Londemann, adlet 29/1 1749 med Navn af de Rosencrone, til et Stamhus for hans Descendenter, af hvilke det skulde arves saaledes, at Mandslinien altid skulde gaa foran Qvindelinien, med den Betingelse, at det efter hans samtlige mandlige og qvindelige Ætlingers Afgang skulde tilfalde Kjøbenhavns Universitet, hvis eventuelle Ret til Ejendommen ved Opgjørelses-Akten imellem Norge og Danmark af 20/4 1820, Art. 5, blev afstaaet til Universitetet i Christiania.

Stamhuset tilfaldt efter ham hans anden Søn, Marcus Gerhard Londemann de Rosentrone; en ældre Søn, Hans Kristoffer, til Nørager og Børglum Kloster, var nemlig Død 1774 ugift. Marcus Gerhard Londemann de R. Døde 5/12 1811 som Geheimeconferentsraad, R. af E., St. af D. og Dmd.; han var indtil 14/4 1784 Geheimestatsminister og Chef for det udenlandske Departement og erhvervede 29/12 1779 Bevilling paa at Rosendals Stamhus oprettedes til et Baroni, der udvidedes under 21/4 1809 paa Sidelinien; han oprettede den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse, nu 1,597,711 Kr. Han var gift med Agnete Maria de Hjelmstjerne, men efterlod sig ingen Livsarvinger, hvorfor Baroniet efter hans Død gik over til ovennævnte Christian Henrik v. Hoff, der, som omtalt, antog Navnet Hoff-Rosencrone. Han var gift: 1) med Dorothea Elisabeth Sophia Schou, 1806, 2) 1815 med Cecilie v. Hoff, f. 1786, † 23/2 1816, Datter af Generalmajor Engelbret v. Hoff, Commandant paa Bergenshus Fæstning, og 3) med Karen Henrika Fleischer, Datter af Krigsraad Fleischer; med hende havde han 3 Døttre og 2 Sønner: 1) Marcus Gerhard Hoff-Rosencrone, f. 1826, til Stamhuset Rosendal, 2) Hermann Hoff-Rosencrone, f. 1829.

 

Erslev, I. Bd. pag. 668. „Tidsskrift for den norske Personalhistorie". Ny Rakke, 6te Hefte pag. 92-99.