Hofman-Bang. Side 53 -54

 

Stamhuset Hofmansgave, der 1784 oprettedes af Conferentsraad, Amtmand N. de Hofman for sin Søster, Marie Johanne de H., gift med Procantsler, Dr. Theologiæ Erik Pontoppidan, deres Datter Erica P., gift med Capitain Claus Bang, og Afkom. Successionen er agnatisk, og arveberettigede ere Claus B.'s 3 Sønner

1. Niels H.-B., f. 11/6 1776,  †5/3 1855.
2. Johan Erik B., f. 14/5 1777, † ugift.
3. Claus Christian B., f. 24/5 1778, † 1853 uden Afkom,

Substitueret er Fattigvæsenet.

.           Forbemeldte Claus B. nedstammer i lige Linie fra Oluf B.'s 3die Søn Niels B.; Claus B.'s ældste Søn, Niels Hofman-Bang - ifølge Erectionsbrevet er nemlig Besidderen af Stamhuset Hofmansgave berettiget til at føre ”de Hofman's Navn og Vaaben" -- overtog 1801 Besiddelsen af Stamhuset, oprindelig 437 Tdr. Land. Han foretog sig flere Reiser i botanisk Øiemed og erholdt 1817 det kgl. vid. Selskabs Sølvmedaille for en indsendt Afhandling. Han var Medlem af flere lærde Selskaber. 1840 blev han R., 1852 Etatsraad, gift 11/8 1802 med Charlotte Malling, f. 1/6 1786, Datter af Geheimestatsminister Ove Malling.

Afkom:

I. Niels Erik Hofman-Bang, f. 18/7 1803, blev 1823 cand. philos., reiste 1827 og 1830 udenlands og gjorde sig bekjendt med Schæferiet paa Haga, blev 1831-41 kgl Schæferidirecteur i Sverrig, erholdt 1843 den svenske Fortjenstmedaille i Guld, mødte 1843 ifølge Opfordring af det danske Landhusholdningsselskab ved Forsamlingen af tydske Land- og Forstmænd i Doberan, deltog 1843-44 i lignende Forsamlinger i Altenburg og München, 1842 Medlem af Landhusholdningsselskabets første Agerdyrkningscommission, 1846-47 Vicepræsident i den 2den og 3die danske Landmandsforsamling, bestyrede fra 1843 til 1853 en landoeconoinisk Læreanstalt ved Hofmansgave i Fyen, hvilket Stamhus han tiltraadte 1855, 1860 Etatsraad, 1863 Vicepræsident i den 9de danske Landmandsforsamling, 1870 -R. af D., gift 16/8 1835 med Martine Malling, f. 27/4 1801, † 11/12 1869, Datter af Krd., Generalkrigscommissair Peter Malling. Hans Søn:

Niels Erik H.-B., f 13/4 1844, 1869 cand. polit., gift 8/,91871 med Charlotte Louise Müller, f. 7 /2 1851, Datter af Etatsraad, Lic. theol. & Dr. phil. Carl Ludvig Müller, Inspecteur ved Thorvaldsens Museum.


Børn:
a.Niels Oluf, f. 11/6 1872.
b. Karen Agnete, f. 21/11 1873.
c, Karen, f. 1875.
d. Rigmor, f. 1877.