Holck. Side 215

(Renovellations-Patent af 19/4 1810.)

 

Carl Christian Holck, f. 1758, † 1816, Commandeur Søetaten, Consul, R. af D., og hans Broder, Frederik Carl  Ferdinand Holck, f. 14/12 1761, † 7/10 1836, til Conradineslyst Oberstlieutenant ved Livregimentet, som angaves at nedstamme. fra en norsk adelig Familie af samme Navn, fik 19/4 1810 Renovellations-Patent. Sidstnævnte, Oberstlieutenant Holck, gi 1798 med Margaretha Wilhelmine Castenschiold af Fredrikslund, f. 1777, † 1813, har ei efterladt Afkom, hvorimod den ældre Broder, gift 1792 med Bolette Henriette Margrethe Lund til Sebberkloster, havde flere Børn. Deres Son, Peter Carl Christian Holck, f. 3/1 1802 i Tunis, Etatsraad, Byfoged havde i Agteskabet med Adelaide Emilie Caroline Laub, f. 2/4 1812, ligeledes flere Børn, deriblandt Carl Georg Holck, f. 3/1 1834, † 1868, Professor juris ved Kjøbenhavns Universitet, gift 21/9 1861 med Christiane Frederikke Andresen, Datter af Proprietair Andresen paa Ørnfeldt, f. 11/5 1838, † 23/4 1864. (Afkom.)