Holstein. Side 215-221

 

Grevskabet Holsteinborg. Grevskabet Ledreborg. Stamhuset Rathlousdal. Sædegaardene Rodstenseie, Eriksholm, Nedergaard i Jylland, en Part i Holmgaard samt Water-Neverstorff og Gaarz i Holsten.

(Patent af 4/9 1700, Grevepatenter af 1/1 1708 og 23/4, 1746, Bevilling af 9/2 1753, Patent af 28/5 1828.)

 

Den gamle Mecklenburgske Adelsslægt (Holste, Holsten, Holzste) Holstein har langt tilbage delt sig i 3 Hovedlinier den Fürstenbergske, den Møllenhagenske og den Klinkenske. Af de 3 navnte Linier ere adskillige i Kong Frederik III.s og Kong Christian V.s Tid indkomne her i Riget og traadte i dansk Tjeneste; flere have beklædt høie Stillinger, og enkelte have havt stor Indflydelse paa Landets Styrelse. De have eiet en Del Godser her i Landet og ere for Tiden i Besiddelse af tvende Lehnsgrevskaber, et Stamhus og flere Sædegaarde. Under 4/9 1700 blev den daværende Overkammerherre, siden Storcantsler Ulrik Adolph v. Holstein, af den Fürstenbergske Linie, ophøiet til Friherre af Fiurendal og derefter den 1/1 1708 ophøiet til Greve af  Holstenborg, medens Johan Ludvig Holsten af den Møllenhagenske Linie den 23/4 1746 for sig og ægte Afkom erholdt Patent som dansk Lehnsgreve, og Niels Rosenkrands Holstein, af Huset Anckershagen, men af den Fürstenbergske Linie, ved Patent af 28/5 1828 fik Tilladelse til at føre Navnet Holstein-Rathlou, hvorved den her indkomne Del af Slægten har delt sig i 4 Hovedlinier, den lehnsgrevelige til Holsteinborg, den lehnsgrevelige til Ledreborg, den Holstein-Rathlouske og den Holsteinske. Om Sidstnævnte se ,,De danske Majorater", pag. 176-186.

 

Grevskabet Holsteinborg (Hrtk. af alle Slags 12271/2 Tdr., fri Jord 198 Tdr., indtaget til Skov 75 Tdr., Bondergods 644 Tdr., Kirke- og Kongetiende 310 1/2 Tdr., i Bankactier 23,200 Kr., i Fideicommiscapitaler c. 2,400,000 Kr.; Grevskabet indbefatter Godserne Holsteinborg, Snedinge og Fiurendal med Afbyggergaarden Ludvigslyst, Skovareal 1360 Tdr.) oprettedes 1/1 1708 for daværende Geheimeraad Ulrik Adolph v. Holsten, Friherre af Fiurendal, Hvid R., senere Storcantsler og Patron for Kjøbenhavns Universitet, og hans Descendenter af Mandslinien. Senere er dette Grevskab i det officielle Sprog bleven kaldet saavel Holsteinborg som Holstenborg, indtil Navnet Holsteinborg i Tidens Løb har vundet Hævd. Om Successionen bestemtes, at Grevskabet skal gaa „fra Ældste til Ældste saalænge nogen af Mandslinien og paa Sværdsiden til er". Efter dem hjemfalder Grevskabet til Kongen, dog skal den sidste Greves Enke beholde Grevskabet for Livstid, og saa lange hun udi Enkesæde forbliver. Ved Bevilling af 9/2 1753 bestemtes, at alle afgangne Storcantsler Grev Ulrik Adolph v. Holstens ægte Sønner og Descendenter paa Sværdsiden skulle være Grever. Under 10/10 1781 bestemtes, at Enkegrevinden skal nyde i aarlig Livgeding 2000 Rdl.; senere tillagdes der Enkegrevinden desuden fri Bolig og betydelige Agrements. Under 28/4 1850 bestemtes den eventuelle Enkes Livgeding til 2400 Rdl. aarlig. Grevskabet Holsteinborg er et feudum mixtum (se „De danske Majorater", pag. 176). Dets nuværende Besidder: Grev Ludvig Henrik Carl Hermann, f. 18/7 1815, tiltraadte Grevskabet 1836, Hofjægermester, Kammerherre, Overkammerherre, R. af -E., St. af D. og fl. fr. Ordener, Dmd., . fra 28/5 1870 indtil 14/7 1874 Conseilpræsident, i en lang Aarrække Medlem af Rigsraadet og Rigsdagens Folkething, gift 21/3 1850 med Bodild Joachime Zahrtmann, f. 5/2 1830, † 3/4 1876, Datter af Admiral Christopher Zahrtmann. Børn: 1) Ulrik Adolph, f. 10/3 1851, gift 9/8 1877 med Amalie Hulstrøm, har under 20/5 1878 for sig og Afkom givet Afkald paa Successionsretten til Grevskabet til Fordel for Broderen og Afkom; 2) Bodild Mimi, f. 5/6 1852, gift 5/6 1873 med Konrad Heinrich v. Donner til Bredeneck, Chef for Huset C. H. Donner; 3) Frederik Conrad Christian Christoph, f. 3/8 1856, Lehnssuccessor ifølge FamilieOverenskomst af 20/5 1878, confirmeret d. 31/5 f. A. Erstatningen bestaaer af 400,000 Kr., hvoraf 200,000 Kr. belægges med fideicommisarisk Baand, og af en Livrente; 4) Sophie Elisabeth, f. 5/9 1859, i Vallø; 5) Fritze Wilhelmine Vanda Theodora,

f. 18/10 1867, i Vallø.

Lehnsgrevens Broder:

 

Christian Johannes Ernst, f. 31/12 1826, gift med Sophia Augusta Kramer, f. 18/9 1833, tidligere til Langebækgaard, som han solgte 1876 for 300,000 Kr. Børn: 1) Wilhelmine Julie, f. 29/2 1856, i Vemmetofte; 2) Mimi Sophie Louise, f. 27/9 1857, i Vemmetofte; 3) Frederik Adolph, f. 8/6 1859; 4) Anna Sophie, f. 11/12 1860, i Vemmetofte; 5) Lonise Marie, f. 16/3 1863;  6) Ludvig Detlev, f. 3/12 1864; 7) Einar Ernst, f. 11/9 1866; 8) Ines Sibylle, f. 20/11 1869; 9) Borge Ulrik Christoffer, f. 10/6 1872.

 

Lehnsgrevens Faders Broder og Afkom:

 

Christoph Heinrich, f. 18/12 1786, † 21/11 1842, til Water-Neverstorff, Gaartz og Gross-Calmar, Hofjægermester, R. af D., Medlem af den Holstenske Stænderforsamling, gift 28/5 1817 med Mathilde Grevinde Rantzau af Huset Rastorff, f. 16/91801, † 6/10 1835, Datter af Greve Carl Emil Rantzau til Rastorff, Geheimeraad, St. af D. og Dmd., og Emilie Grevinde Bernstorff. Børn:

 

1. Conrad Adolph August, f. 10/12 1825, til Water-Neverstorff og Gaartz, gift 30/1 1852 med Caroline Baronesse Heintze af Huset Weissenrode, f. 4/9 1831, Datter af Lehnsbaron Josias Frederik Ernst Heintze til Weissenrode og Elisabeth Cornelia Grevinde Reventlow, † 11/4 1871. Børn :

 

a) Mathilde Sophie Louise, f. 25/12 1852, indskreven i Preetz;

 

b) Elisabeth Anna Frederikke, f. 14/3 1854, indskreven i Preetz, forlovet med Kuno Greve Rantzau  til Breitenburg, f. 8/12 1852;

 

c) Fanny, f. 25/4 1856, indskreven i Preetz;

 

d)  Lucie Henriette, f. 15/12 1865;

 

e) Friedrich Hermann Adolph Karl, f. 31/3 1871

 

2. Agnes Louise Anna, f. 12/4 1833, gift 8/12 1857 med Adolph v. Warnstedt, f. 9/3 1813, tidligere Deputeret i Cancelliet, nu Curator for Universitetet i Gottingen.

 

Om Stamhuset Rathlonsdal se „De danske Majorater", pag. 252. Det bestaar af Rathlousdal, Gersdorflund og Sophienlund, af Hrtk. af alle Slags 880 3/4 Tdr., hvoraf fri Jord 127 1/4 Tdr., indtaget til Skov 25 Tdr., i Bankactier 14,000 Kr., i Fideicommiscapitaler ca. 536,000 Kr. Hovedgaardens Jordtilliggende udgjør 1255 Tdr. Ld. g. M. foruden 1080 Tdr. Ld. Skov. Hermed er forenet det Braunswordenske Fideicommis, stort 48,512 Kr. Stamhusets nuvarende Besidder er Christian Frederik Emil v. Holstein-Rathlou, f. 11/11 1849, til Rodstenseie, kjøbt i Novbr. 1868 for 422,000 Kr. Han eier tillige en Part Holmgaard.

 

Søskende:

 

1. Amalie, f. 8/12 1847, gift 6/8 1870 med Caspar v. Buchwaldt, f. 31/5 1830, til Sexenhovgaard.

 

2. Rosa, f. 12/2 1851, gift 7/6 1872 med Grev Adam Gebhardt Rudolp Tramp, f. 3/1 1848, til Kjeldgaard.

 

Moder:

 

Julie v. Leitner, f. 7/6 1824, Datter af Landbygmester Philip August v. Leitner og Wilhelmine Noï, gift : 1) 27/7

1846 med Niels Rosenkrantz Holstein-Rathlou, f. 11/11 1812, † 3/6 1850, og 2) 6/8 1852 med Viggo Holstein-Rathlou, f. 17/9 1821.

 

Stamhusbesidderens Halvsøskende af Moderens

andet Ægteskab:

 

1. Hertha Emilie, f. 13/5 1853, gift 30/5 1873 med Frederik Ludvig Christian Magnus Voss Wulff, f. 31/10 1842, Premierlieutenant i Marinen, Næstcommanderende ved Krydstoldvæsenet, R. af D. samt af fl. fr. Ordener.

2. Huno, f. 10/9 1855.

3. Axel, f. 4/10 1857.

4. Dorothea Sophie Philippe, f. 2/10 1859, indskr, i Vemmetofte.

5. Nanna Christiane Dagmar, f. 26/6 1867, indskr. i Vemmetofte.

 

Johan Georg Holstein, f. 1662, † 1730, var den første af Møllenhagener Linien, der traadte i dansk Tjeneste. Han udnævntes 1688 til Kammerherre hos Kong Christian V.s Søn, Prinds Carl, hvis Hovmester han siden blev. Fra 1699 - 1706 var han Overlanddrost i Oldenborg og Delmenhorst, og 1712 blev han Medlem af Statsraadet.

 

Hans Søn er den bekjendte Johan Ludvig, der skrev sig Holsten og blev Stifter af den lehnsgrevelige Slægt til Ledreborg. Efter at han en kort Tid havde været Legationssecretair i London, blev han 1721 Overhofmarschal og 1724 Overkammerer hos Kronprindsen, 1730 Stiftamtmand over Sjælland og 1732 Oversecretair i det danske Cancelli og Directeur for Herlufsholms Stiftelse, 1740 Patron for Universitetet, 1742 Prases for Videnskabernes Selskab. I disse Stillinger indlagde han sig som bekjendt store Fortjenester. („Dansk Conversationslexicon", p. 537.) Han byggede det prægtige Herresæde Ledreborg, hvor han anlagde et anseligt Bibliothek, den bekjendte Manuscriptsamling og en Samling af Malerier.

 

Grevskabet erigeredes for Johan Ludvig Holstein og ægte Afkom først paa Sværdsiden, derefter paa Spindesiden, men ved Bevilling af 31/3 1750 er Successionsretten for det Tilfælde, at hans Afkom skulde uddø, udvidet til hans Brødre, deres ægte Børn og Livsarvinger, saavel paa Sværd- som paa Spindesiden. Ved Bevilling af 19/11 1836 er Enkepensionen bestemt til 6000 Kr. aarlig, og Apanagen for den nuvarende Lehnsgreves Datter til 1000 Kr. aarlig, foruden de Indtægter, der ere sikrede Vedkommende paa anden Maade.

 

Grevskabet Ledreborgs Størrelse: Hrtk. af alle Slags 1459 1/4 Tdr., hvoraf fri Jord 177 1/4 Tdr., indtaget til Skov 46 3/2  Tdr., Bondergods 884 1/2 Tdr., Kirke- og Kongetiende 350 3/4 Tdr., i Bankactier 14,600 Kr., i Fideicommiscapitaler c. 188,000 Kr. Grevskabet indbefatter Godserne Ledreborg og Skullerupholm samt Gaarden Kornerupgaard. Skovarealet udgjør ca. 1080 Tdr. Land.

 

Grevskabets nuværende Besidder:

 

Christian Edzard Moritz, f. 29/11 1809, Kammerherre, Hofjægermester, R. af D. og Commandeur af en fr. Orden, gift 27/5 1837 ined Caroline Louise Grevinde Lefeubre de Marpalu, f. 7/7 1810, Datter af Greve Philip Maria Lefeubre de Marpalu og Caroline Henriette Frederikke Baronesse Mylius-Ehrengreiff. 2 Børn:

1. Johan Ludvig Carl Christian Tido, f. 10/6 1839, Stamherre til Grevskabet Ledreborg, cand. pol., Medlem af Folkethinget, hvor han repræsenterer Kjøbenhavns Amts 5te Kreds, gift 19/11 1867 med Henriette Frederikke Alexandrine Ingeborg v. Løvenørn, f. 11/8 1842, Hofdame hos Dronningen, Datter af Geheimelegationsraad, Kammerherre Frederik Ernst Vendelbo v. Løvenørnog Elisabeth Christine Eleonore Beyer. Børn: 1) Caroline Elisabeth Maria, f. 22/9 1868; 2) Elisabeth Maria, f. 22/3 1870; 3) Knud Bernhard Christian Maria, f. 26/9 1871; 4) Joseph Johannes Ignatius Maria, f. /9 1874.

 

2. Eugenie Frederikke Charlotte Clara, f. 6/6 1841, gift 20/6, 1863 med Frederik Vilhelm Steen Greve Danneskjold-Samsø, f. 16/9 1837, til Ulriksholm og Rydhave, Medlem af Landsthinget. (Afkom.)

 

Lehnsgrevens Søster:

 

Siegfriede Antoinette Caroline Louise, f. 6/3 1816, gift med Ferdinand Carl Adolph v. Bauditz, f. 7/3 1811, † 18/5 1866, Oberst, Kammerherre, R. af 1). og Dmd. (Afkom.)