Holsten. Side 221-225

Baroniet Holstenshus. Det Charisiske F. C.

Goske Detlev v. Holsten, til Langesø, og Hustru, Elisabeth Sophie v. Knuth, oprettede under 20/3 1723 Stamhuset Holstenshus af Findstrup i Svendborg Amt og af Langesø i Odense Amt, som ifølge deres Testamente af 10/2 1740 indlemmedes i Stamhuset. Ovn Successionen bestemtes, at Stamhuset skal ,,henfalde til vores ældste Søn og hans ægte Descendenter, om de ikke ere til, da til naste Søn og hans ægte Descendenter, saa lange Mandlinien er til, dernæst til vores ældste Datter og hendes Descendenter, og om de ikke ere til, da til næste Døttre og deres ægte Descendenter". Naar ingen af fornævnte Mand- eller Qvindelinie findes, da hjemfalder Stamhuset til Erectors Brødre og Søstre i samme Orden som ovenfor omtalt. Ifølge Erectionsbrevets 5te § : „skal der ingen, som agter at profitere af dette Stamhus, understaa sig at begive sig udi Ægteskab med nogen Person, som kunde deshonorere Familien eller Efterkommerne; hvis han det gjør, da at have sin Rettighed gandske forbrudt". Ingen Slegfredbørn, enten det er Søn eller Datter, maa arve dette Stamhus, enten de kunde være legitimerede eller ikke. Den sidste af Holstens Slægt, enten Mand eller Qvinde, kan testamentere en eller anden qvalificeret Person „af nobel Extraction" Stamhuset, imod at denne skal føre og beholde for sig og ægte Afkom Holstens Navn og Vaaben. Stamherren maa forunde sin Enke, saa lange hun i Enkestanden forbliver, Stamhusets halve Revenuer, der dengang beregnedes til 1000 Rdl. tour. aarlig.

 

Erectors Søn, Adam Christopher Holsten, f. 1717, † 1801, tiltraadte Stamhuset 1745. For ham og Afkom erigeredes under 15/9 1779 af Stamhuset et Baroni, saaledes at naar hans ægte Afkom af Mand- og Qvindelinien skulde uddø, vorder Holstens-hus atter Stamhus (se „De danske Majorater", pag. 170-176). Adam Christopher Holsten, Kammerherre, Geheimeraad, Hvid R. og 1778 Lehnsbaron, havde af Ægteskabet med Adelheid Benedikte Rantzau 4 Sønner, af hvilke en, Frederik, døde i en ung Alder; den ældste, Detlev, f. 1751, 1825, Kammerherre, overtog Baroniet, der efter hans Død, da han ei efterlod Afkom, tilfaldt den 3die Søn, Hans, f. 1758, † 1849, Admiral, gift med Regitze Sophie Kaas; den 4de Søn var Detlev Kai, f. 1762, † 1834, Generalmajor, gift med Sophie Elisabeth Kaas. De to Sidstnævnte have efterladt Afkom (se Slægtregistret 1. c. pag. 174-175).

Admiral Hans Holsten, der 1825 ved sin ældre Broders Død kom i Besiddelse af Baroniet, gav strax uindskrænket Fuldmagt til sin ældste Søn, den nuværende Lehnsbesidder, til Styrelsen af Baroniet. Dennes Virksomhed ved Baroniet begyndte saaledes 1825.

Adam Christopher Baron Holsten, f. 3/12 1793, Kammerherre, Geheimeconferentsraad, St. af D. og en svensk Orden, Dmd., begyndte denne sin Virksomhed ved at foranstalte paa Baroniet Udskiftningen af Fællesjorderne, dernæst fulgte Hoveriets Afskaffelse og Afløsningen af Husmandenes Pligtarbeide. Efter at han i 1830 havde erholdt Tilladelse til at sælge en Del Strøgods, erhvervede han i 1845 Bevilling til at afhænde og meddele Arvefaste paa de under Baroniet hørende Gaarde og Boelsteder. I Tidsrummet fra 1845-1855 blev der saaledes afhandet henved 450 Tdr. Hrtk. af det under Baroniet hørende Bondergods, efter de 1847 fastsatte Bestemmelser for en Kjøbesum af 300 Rdl. pr. Td. Hrtk. og en aarlig Afgift af 1 Td. Rug, 1 Td. Byg og 1 Td. Havre for hver Td. Hrtk., ligesom dernæst Loven af 21de Juni 1854 paa Baroniet Holstenshus i fælles Interesse bragtes til Udførelse. Hans Opmærksomhed har særlig været henvendt paa Forstculturen, som han efter Evne søgte at fremme paa sine Besiddelser. Da den nuværende Besidder overtog Bestyrelsen af Baroniet, fandtes ved Holstenshus et Skovareal af omtrent 430 Tdr. Ld, der ved Kjøbet af Nakkebolle Gods i 1828 blev forøget med 92 Tdr. Ld. Dette Areal er udvidet til 1002 Tdr. Land. De til Langesø hørende Skovstrækninger, som vare splittede i flere Smaapartier, indeholdt 1825 kun omtrent 700 Tdr. Ld. Nu findes paa Langesø to store sammenhængende Skovstrækninger, den ene paa 800 Tdr. Land, der omgiver Langesø Hovedgaard og Sø, den anden ligger i nordvestlig Retning for Langesø og indtager et Areal af ca. 300 Tdr. Land. Hele Baroniets samlede Skovareal udgjør saaledes 2100 Tdr. Ld. Skov - deriblandt 500 Tdr. Ld. Skov med unge Plantager - og er af den nuværende Besidder blevet forøget med næsten 1000 Tdr. Ld. Hovedgaardenes Areal, der 1825 udgjorde 82 Tdr. 7 Skp. Hrtk., er nu 293 Tdr. 3 Skp. Hrtk.

I 1828 gav han Baroniet en betydelig Forøgelse ved at indkjøbe Nakkebolle Hovedgaard med tilliggende Bondergods, Kirker og Skove og underløgge sampie Baroniet efter dertil, erhvervet Bevilling af 10/9 s. A. Baroniet fik derved en Tilvæxt af over 324 Tdr. Hrtk. Nogle Aar senere blev der indkjøbt og indlemmet i Baroniet en Strækning af den s. k. Morudskov, omtrent 175 Tdr. Land; derimod solgtes 1835 Svanninge Kirke med tilhørende Konge- og Kirketiende, i Alt 63 Tdr. 6 Skp. Hrtk.

Baroniets nuværende Størrelse er 774 Tdr. Hrtk., deraf Bondergods 2661/4 Tdr., Kirke- og Kongetiende 221 Tdr., i Bankactier 12,000 Kr., i F. C. Capitaler 355,000 Kr.

 

Blandt Adam Christopher Holstens mangfoldige Byggeforetagender maa fremhæves Ombygningen af Holstenshus, der foretoges i Aarene 1863-68, og Opførelsen af et Capel ved Langesø, der ved sin Beliggenhed og Udstyrelse vidner om Bygherrens Smag. Omkostningerne ved hans forskjellige Byggeforetagender anslaas til 180,000 RdL Desuden har han foretaget ikke ubetydelige Inddamningsarbeider og udvidet Dyrehaven ved Holstenshus - 75 Tdr. Ld. Skov - omtrent 1 Mil i Omkreds.

 

Rasmussen-Søkilde: „Holstenshus og Nakkebolle".

 

De store med megen Smag anlagte og vel vedligeholdte Haver paa Langesø og Holstenshus staa aabne for Publicum, og paa selve Hovedbygningerne findes paa begge Steder en Samling af Malerier af Gude, Anton Melby, Heinr. Hansen, C. Bloch, Fru Jerichau, Sorensen, Neumann, Marstrand, Gertner, Eilersen, og Copier af Raphael, Murillo og Rubens. Capellet ved Langesø er prydet med et af Billedhugger Holbecks sidste Arbeider.

 

Baron Adam Christopher Holsten blev gift 1826 med Augusta Magdalena Friccius v. Schilden , f. 1797, 1846, ved hvilket Ægteskab han bragte det v. Schildenske F. C. (Clausholm) til sin Slægt. 1851 tilfaldt ham det Charisiske F. C. (386,509 Kr.) Hans Døttre:

1. Maria Sophia, f. 20/7 1830, Besidderinde af det jydske v. Schildenske F. C. (Clausholm), gift 3/12 1853 med Gustav Alexander v. Berner-Schilden, f. 5/8 1823, Kammerherre, Ritmester, R. af D. - Baronesse Maria Sophia har Exspectance paa Fideicommisgodset Haseldorf med Hetlingen og Idenburg i Holsten, i hvilket Tilfælde Clausholm tilfalder Moderens yngste Søster, Arminia, f. v. Schilden, Enke efter Justitsraad Dr. med. Eckhoff i Itzehoe. (Børn.)

 

2. Regitze Charlotte Conradine Arminia, f. 21/8 1831, gift 3/9 1857 med Jacob Brønnum Scavenius Estrup til Kongsdal og Skaføgaard, Conseilpræsident, R. af E. (Børn.)

 

4. Emilie Marie Frederikke, f. 4/10 1835, gift 21/8 1860 med Ove Sehestedt Juul, f. 5/11 1830, Kammerherre, C. af D. og af en fr. Orden, til Ravnholt og til Villestrup.

 

Lehnsbaronens Broder:

 

Frederik Christian Baron Holsten-Lehn, f. 28/10 1794, Kammerherre, Hofjagermester, gift 3/3 1820 med Pauline, f. Lehnsbaronesse Rantzau-Lehn til Baroniet Lehn, f. 23/7 1803, † 1/1 1860. (Ei Børn.)

 

Lehnsbaronens Farbroders Børn:

 

1. Frederik Christian Baron Holsten, f. 12/5 1804, Kammerherre, Stiftamtmand over Lolland-Falsters Stift og Amt-mand over Maribo Amt, St. af D. og Dmd.

2. Edle Sophie Elisabeth Baronesse Holsten, f. 17/8 1812, Conventualinde i Gisselfeld.